Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Strona prosiła o wyjaśnienie w jaki sposób podzielić pomiędzy Spółkę a Spółkę celową przychody i koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dojdzie do wniesienia przez Spółkę do Spółki celowej aportu.

sygnatura: 1401/BP-I/4210-68/07/SP/PP-I

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-11-07

słowa kluczowe:aport, koszty uzyskania przychodów, potrącalność kosztów, powstanie przychodu, przychody należne

D E C Y Z J A


Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14b § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowejw Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 22.08.2007 r. Sp. z o.o. ?W? z siedzibąw Warszawie wniesionego na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Nr 1435/FB1/423-35/07/EF z dnia 16.08.2007 r., w sprawie udzielenia pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowegow indywidualnej sprawie Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych,


orzeka:


- zmienić postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście 1435/FB1/423-35/07/EF z dnia 16.08.2007 r. i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 18 maja 2007 r. za prawidłowe.


U Z A S A D N I E N I E


Pismem z dnia 18.05.2007r. Sp z o.o. ?W? (zwana dalej Spółką lub Podatnikiem) wystąpiła w trybie art. 14a § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej z wnioskiem do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości oraz właścicielem usytuowanego na niej budynku biurowegoz podziemnymi miejscami garażowymi i naziemnymi miejscami parkingowymi. Cała powierzchnia biurowa budynku wraz ze wszystkimi miejscami garażowymi wynajmowana jest jednej firmie. Umowa najmu została zawarta do 2015r. Spółka zamierza wnieść do Spółki celowej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością aport w postaci własnego przedsiębiorstwa, obejmujący:

  • obiekt, w postaci prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, budynku biurowego z miejscami garażowymi i miejscami parkingowymi,
  • prawa i obowiązki wynikające z umowy najmu,
  • prawa i obowiązki wynikające z umowy o zarządzanie obiektem,
  • prawa i obowiązki wynikające z umów z dostawcami mediów,
  • środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym,#9679; zakład pracy w rozumieniu ustawy Kodeks pracy,#9679; prawa i obowiązki wynikające z innych umów związanych z obiektem,#9679; środki trwałe: wyposażenie biura (meble biurowe, komputer), samochód itp.


Dodatkowo Spółka rozważa wniesienie w ramach aportu należności i zobowiązań wynikających z finansowania inwestycji lub działalności bieżącej, powstałych do dnia aportu.Spółka przyjmuje zatem, że wnoszony do Spółki Celowej zespół składników niematerialnychi materialnych (majątkowych) tworzy przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 Kodeksu cywilnego oraz art. 4a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wnioskodawca nadmienia, że aport zostanie wyceniony według wartości rynkowej i przy obejmowaniu przez Spółkę udziałów w Spółce celowej w zamian za aport nie będzie występować agio (Spółka obejmie udziały w Spółce celowej o wartości nominalnej odpowiadającej wycenie aportu).
Ponadto Spółka celowa będzie posiadać rok podatkowy rozpoczynający sie w 2006r. a kończący 31 grudnia 2007r.

W pytaniu zawartym we wniosku Strona prosiła o wyjaśnienie w jaki sposób podzielić pomiędzy Spółkę a Spółkę celową przychody i koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym dojdzie do wniesienia przez Spółkę do Spółki celowej aportu.

Podatnik stoi na stanowisku, iż przychody należy rozpoznać stosownie do przepisów art.12 ust.3a -3d ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem jeżeli data powstania przychodu przypada na okres przed wniesieniem aportu do Spółki celowej, przychody powinny zostać rozpoznane przez Spółkę, natomiast jeżeli data ta przypada na okres po wniesieniu aportem przedsiębiorstwa do Spółki celowej to przychód należy rozpoznać w Spółce celowej.
Natomiast ujęcie kosztów powinno nastąpić stosownie do przepisu art.15 ust.1 ustawyo podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, iż warunkiem uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu jest łączne spełnienie warunków: rzeczywistego poniesienia kosztu w związku z prowadzoną działalnością i w celu osiągnięcia przychodów. Zdaniem Strony, jeżeli koszty zostaną ujęte w księgach Spółki do dnia wniesienia przez Nią aportu stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki, natomiast jeżeli po dokonaniu czynności związanych z wniesieniem aportu do Spółki celowej pojawią się koszty dotyczące przychodów, które powstały w Spółce przed datą wniesienia aportu, koszty te powinny stanowić również koszty uzyskania przychodów Spółki mimo, że ich zarachowanie do dnia wniesienia aportu nie było możliwe.


W dniu 16.08.2007 r. Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście wydał postanowienie Nr 1435/FB1/423-35/07/EF, w którym stwierdził, że stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe.
W uzasadnieniu Organ I instancji uznał, że w przestawionym stanie faktycznym zastosowanie mają art. 12 ust.1, art. 12 ust.3, art. 12 ust.3a, art.12 ust.3c, art.12 ust.3d, art.15 ust.1 oraz art.15 ust.4e ww. ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
W oparciu o przywołane przepisy prawa podatkowego zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego wszystkie przychody Spółki osiągnięte do dnia wniesienia aportu do spółki celowej stanowią przychody Spółki. Ponadto w odniesieniu do kosztów organ dodatkowo stwierdził, iż koszty poniesione w Spółce do dnia wniesienia aportu do spółki celowej nie mogą stanowić kosztów Spółki celowej nawet w sytuacji gdy nie były ? w dacie wniesienia tego aportu ? ujęte w księgach Spółki przekazującej aport.


W dniu 27.08.2007 r. Strona złożyła zażalenie na wydane postanowienie, wnosząc o zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez stwierdzenie, że stanowisko prezentowane przez Spółkę we wniosku z dnia 18.05.2007 r. jest prawidłowe.
W zażaleniu Strona nie przedstawiła zarzutów merytorycznych, natomiast podniosła, iżw zaskarżonym postanowieniu Naczelnik Urzędu odniósł się do kwestii kosztów ale w Spółce Celowej, natomiast pominął kwestię będącą przedmiotem zapytania, a mianowicie w jaki sposób zakwalifikować koszty poniesione w Spółce wnoszącej aport.
Jednocześnie zauważa, że stanowisko Naczelnika w kwestii zakwalifikowania przez Spółkę uzyskanych przychodów jest de facto zgodne ze stanowiskiem Strony wyrażonym we wniosku, w związku z powyższym w tym zakresie nie wnosi zastrzeżeń.


Dyrektor Izby Skarbowej po rozpatrzeniu zebranego materiału dowodowego, stwierdza, co następuje:


Zażalenie wniesione przez Spółkę, w ocenie organu odwoławczego zasługuje na uwzględnienie.

Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Stronę we wniosku z dnia 18 maja 2007r. wynika, że Spółka zamierza wnieść aportem do Spółki celowej działającej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zespół składników niematerialnych i materialnych (majątkowych) tworzących przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 55 aport w postaci własnego przedsiębiorstwa, obejmujący składniki wymienione w art. 55 kodeksu cywilnego. Organ podatkowy przyjmuje zatem, że przedmiotem aportu jest przedsiębiorstwo w rozumieniu kodeksu cywilnego oraz u. p. d. o. p.
Ustawową definicję kosztów uzyskania przychodów zawiera art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
Powyższe oznacza, że kosztami uzyskania przychodów są te koszty, co do których podatnik wykaże, iż pozostają w związku przyczynowo ? skutkowym (bezpośrednim lub pośrednim) z przychodami oraz koszty związane z działalnością podatnika (jego funkcjonowaniem), czyli te których odniesienie do konkretnego przychodu nie jest możliwe. Kolejnym warunkiem umożliwiającym zaliczenie określonych wydatków do kosztów podatkowych jest ich poniesienie przez podatnika. Oznacza to, że kosztów podatkowych nie mogą stanowić koszty poniesione przez inny podmiot. Jednocześnie Organ II instancji zauważa, iż zgodniez utrwalonym orzecznictwem, ciężar co do prawidłowego udokumentowania wydatku, jaki wykazania związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem,a uzyskaniem przychodu spoczywa na podatniku.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, iż w przedmiotowej sprawie na podstawie powołanego przepisu art.15 ust.1 Spółce będzie przysługiwało prawo dla zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów poniesionych przez Spółkę zarówno ujętych w księgach do dnia wniesienia aportu jak również rozpoznanych po tym dniu o ile mają one związek z przychodami osiągniętymi przed wniesieniem aportu
Dodatkowo Organ podatkowy II instancji informuje, iż regulacja art. 15 ust. 1 nie stanowi o tym w jakim terminie dany wydatek można potrącić w koszty podatkowe. Regulacja ta mówi o tym jakie są ogólne przesłanki uznania danego wydatku za koszt uzyskania przychodu. Natomiast kwestie dotyczące momentu potrącania wydatków uznanych za koszty podatkowe rozstrzygają przepisy art. 15 ust. 4 - ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Podsumowując Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 18.05.2007 r. (pkt.2) w którym wskazuje, że jeżeli koszty zostaną ujęte w księgach Spółki do dnia wniesienia przez Nią aportu stanowić będą koszty uzyskania przychodów Spółki oraz jeżeli po dokonaniu czynności związanych z wniesieniem aportu do Spółki celowej pojawią się koszty dotyczące przychodów, które powstały w Spółce przed datą wniesienia aportu, to koszty te powinny stanowić również koszty uzyskania przychodów Spółki mimo, że ich zarachowanie do dnia wniesienia aportu nie było możliwe, ponieważ spełnione zostaną warunki wynikające z art.15 ust.1 ww ustawy.

Przed wydaniem niniejszej decyzji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.200 ustawy Ordynacja podatkowa postanowieniem z dnia 09.10.2007r. (doręczonym 14.10.2007r.) wyznaczył Stronie siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Strona skorzystała z przysługującego jej prawa.

Organ II instancji rozpatrując niniejszą sprawę, kierował się złożonymi przez Stronę dokumentami, przepisami prawa oraz ich wykładnią.
Biorąc pod uwagę powyższe Organ II instancji orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY