Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Pytanie Podatnika dotyczy podatkowego sposobu rozliczenia otrzymywanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

sygnatura: BD-P/423?32/06/Z

autor: Izba Skarbowa w Poznaniu

data: 2007-02-05

słowa kluczowe:dochody wolne od podatku, dofinansowanie, dotacja, koszty uzyskania przychodów, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przychód, wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

Pismem z dnia 18 października 2006r. Spółka z o. o. zwróciła się z wnioskiem o udzielenie, w trybie art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) w sprawie podatkowego sposobu rozliczenia otrzymywanego z PFRON dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. Podatnik, na podstawie przepisów art. 26a ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) otrzymuje z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dofinansowanie owo jest wypłacane za okresy 2 miesięczne ? czyli za XI i XII 2005r. dofinansowanie jest wypłacane w I 2006r.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego Spółka zwróciła się z zapytaniem, w jaki sposób, w aspekcie podatku dochodowego od osób prawnych, rozliczyć otrzymane dofinansowanie?

Podatnik zajął we wniosku stanowisko, iż kwotę otrzymanej dotacji należy odliczyć od dochodu jako wolną od podatku ? na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12.11.2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 202, poz.1957 ze zmianą w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533). Jednocześnie Spółka wyraziła pogląd, iż nie ma podstaw prawnych aby kwotę otrzymanego dofinansowania wyłączyć z kosztów podatkowych jako koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wrześni, w postanowieniu z dnia 10 listopada 2006r., Nr ZD/415-21/06, uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe w zakresie zaliczenia do przychodów otrzymanego dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych (na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992r.) i odliczenia tego dofinansowania od dochodu jako kwotę wolną od podatku (na podstawie uchylonego art. 17 ust. 1 pkt 25 ustawy podatkowej, który na mocy ustaw nowelizujących obowiązuje do 31.12.2006r.), natomiast w zakresie zaliczenia kwoty otrzymanego ww. dofinansowania do kosztów podatkowych - za nieprawidłowe.

Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym, wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 25 (którego obowiązywanie, na mocy cytowanych wyżej ustaw nowelizujących, przedłużono do 31 grudnia 2006r.), a więc sfinansowane bezpośrednio z otrzymanej dotacji ? nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Na powyższe postanowienie Podatnik wniósł w dniu 15 listopada 2006r. zażalenie, nie zgadzając się z interpretacją przepisów ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w części dotyczącej uznania stanowiska Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem Skarżącej, kwoty wynagrodzeń, wypłacanych pracownikom niepełnosprawnym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ nie są one bezpośrednio sfinansowane z dochodów wolnych od podatku ? w tym przypadku dofinansowania z PFRON - kwoty dofinansowania wpływają bowiem na rachunek Spółki raz na dwa miesiące (np. za XI i XII dofinansowanie wpłacane jest nie wcześniej niż 28 stycznia następnego roku, a w praktyce następuje 4-5 lutego roku następnego).

Po rozpoznaniu zarzutów zażalenia, mając na uwadze przedmiot sporu, stwierdzam, że w sprawie ma zastosowanie następujący stan prawny:

Stosownie do art. 26a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.), pracodawcy zatrudniającemu osoby niepełnosprawne, które nie osiągnęły wieku emerytalnego i zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Fundusz, o której mowa w art. 26b ust. 1, przysługuje ze środków Funduszu miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń tych pracowników niepełnosprawnych, wypłacane raz na dwa miesiące, zwane dalej "miesięcznym dofinansowaniem".

Zgodnie zaś z przepisem art. 26a ust. 3 pkt 1-2 tej ustawy, pracodawcy prowadzącemu zakład pracy chronionej przysługuje:

    1) 100 % kwot dofinansowania, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem pkt 2,
    2) kwoty, o których mowa w ust. 1, zwiększa się o 75 % najniższego wynagrodzenia w przypadku osób niepełnosprawnych, u których stwierdzono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe lub epilepsję, oraz niewidomych.

Ujęte w ww. przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dofinansowanie z PFRON do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników, stanowią przychód w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.). Zgodnie bowiem z przywołanym przepisem, przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze i wartości pieniężne.

Natomiast na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 pkt 25 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (obowiązującego do 31 grudnia 2006r. ? zgodnie art. 5 ust. 1 ustawy nowelizującej z dnia 12 listopada 2003r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w Dz. U. Nr 202, poz. 1957 ze zmianą w Dz. U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533), dotacje, subwencje i dopłaty otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez zakłady pracy chronionej na podstawie przepisów o zatrudnianiu i rehabilitacji osób niepełnosprawnych są wolne od podatku.

Z kolei, zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym, wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 25 (którego obowiązywanie, na mocy cytowanych wyżej ustaw nowelizujących, przedłużono do 31 grudnia 2006r.), a więc sfinansowane bezpośrednio z otrzymanej dotacji ? nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów.

Należy podkreślić, iż wbrew twierdzeniom Strony, zawarte w powyższych przepisach określenie ?bezpośrednio? nie oznacza następstwa zdarzeń występujących w kolejności: otrzymanie dotacji, wydatek; odnosi się to do źródła przychodów.

A zatem, w oparciu o powołane wyżej przepisy i opisany przez Wnioskodawcę stan faktyczny, podatkowe rozliczenie otrzymanego przez Spółkę w styczniu 2006r. dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych za listopad i grudzień 2005r., winno się przedstawiać następująco:

    ? wynagrodzenia wypłacone osobom niepełnosprawnym za listopad i grudzień 2005r. stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu ich poniesienia w 2005r., gdyż faktycznie w tych miesiącach nie nastąpiło jeszcze otrzymanie dofinansowania do tych wynagrodzeń,
    ? w deklaracji CIT-2 za styczeń 2006r. otrzymane z PFRON dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych zwiększy przychody tego miesiąca, natomiast koszt wynagrodzeń sfinansowany otrzymaną dotacją z PFRON, pomniejszy statystycznie koszty uzyskania przychodów tego okresu. Równocześnie otrzymane dofinansowanie zostanie wykazane jako dochód (przychód) wolny od podatku.

Zaprezentowane zatem przez Spółkę stanowisko w sprawie rozliczenia (dla celów podatkowych) kosztów wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych organ pierwszej instancji słusznie uznał za nieprawidłowy.

Niniejsza interpretacja udzielana jest w oparciu o przepisy prawa podatkowego obowiązujące w dacie zaistnienia opisanego zdarzenia i dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Podatnika.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY