Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dotacja otrzymana od Powiatowego Urzędu Pracy na zakup rzeczy nie będących środkami trwałymi w związaku z doposażeniem stanowisk pracy dla skierowanych bezrobotnych jest przychodem opodatkowanym ?

sygnatura: II-1/4210-005/07/Int.

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-02-28

słowa kluczowe:dotacja, zwrot wydatków

Na podstawie przepisu art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  • zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi z dnia 04.01.2007 r. Nr ŁUS-II-2-423/2/07/JRS, uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 26.09.2006 r. (uzupełnionym w dniu 15.12.2006 r.),
  • uznaje za prawidłowe stanowisko Spółki przedstawione we wniosku z dnia 26.09.2006r.

W zakresie niezgodności z prawem decyzja może być zaskarżona na podstawie art. 50 § 1, art. 52, art. 53, art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia.

Wnioskiem z dnia 26.09.2006 r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.

Zgodnie z przedstawionym przez Jednostkę stanem faktycznym, Spółka zawarła z Powiatowym Urzędem Pracy umowę o refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego. W oparciu o złożony przez Spółkę wniosek Urząd zobowiązał się dokonać refundacji kosztów wyposażenia 50 stanowisk pracy w kwocie 630.000 zł. Wypłata refundacji następuje w transzach, proporcjonalnie do ilości zatrudnionych na tych stanowiskach osób oraz poniesionych kosztów wyposażenia stanowisk pracy, przy czym kwota refundacji jednego stanowiska nie przekroczy 12.600 zł.

W wyniku kalkulacji wydatków na utworzenie 50 stanowisk pracy Spółka ustaliła, iż wyniosą one 1.896.665 zł, z czego 1.893.565 zł przeznaczone jest na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji. Nowe stanowiska pracy są związane z budową nowego magazynu (który nie został jeszcze uruchomiony), co oznacza, że nie oddano jeszcze do użytkowania większości zakupionych dotychczas środków trwałych. Z uwagi na fakt, iż część pracowników zatrudniono w sierpniu, oddano do użytkowania i rozpoczęto amortyzację kilkunastu szafek BHP. Poniesiono również inne wydatki związane z utworzeniem miejsc pracy, ale nieskładające się na wartość środka trwałego. Zdaniem Spółki zwrot poniesionych wydatków ma postać dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy, przy czym nie zostało dokładnie określone, na które wydatki dotacja jest przeznaczona. Spółka po zatrudnieniu pierwszych osób i przedstawieniu w PUP dwóch faktur zakupu na kwotę netto: 810.010,60 zł oraz 274.579,16 zł uzyskała dwie wpłaty dotacji w kwotach: 239.400 zł oraz 176.400 zł. Spółka będzie przedstawiać kolejne faktury dokumentujące dokonane zakupy. Nie ma jednak pewności które z faktur zostaną zaakceptowane przez PUP, ponieważ częściowo dokonano zakupów wyposażenia, którego nie było na liście dołączonej do złożonego wniosku o dofinansowanie.

Zdaniem Jednostki ?zwrot wydatków niezwiązanych z zakupem środków trwałych, od których nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych jako nie wymieniony w art. 17 ustawy zalicza się do przychodów stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Analogicznie wydatki te jako nie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy zalicza się do kosztów uzyskania przychodów?

Postanowieniem z dnia 03.03.2006 r. Nr ŁUS-II-2-423/18/06/AG Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi uznał stanowisko Strony za nieprawidłowe. Naczelnik zwracając uwagę na treść art. 12 ust. 1, art. 12 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt 21 stwierdził, iż otrzymana dotacja zwiększa przychody, jednak nie wpływa na podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Ponadto w dalszej części postanowienia wskazał, iż zaliczanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu możliwe jest po spełnieniu przesłanek zawartych w art. 15 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, a mianowicie poniesienie kosztu miało lub mogło mieć wpływ na wysokość uzyskanego przychodu. Brzmienie powołanej regulacji prawnej nie pozostawia wątpliwości, że nie wszystkie wydatki poniesione przez Spółkę są kosztami uzyskania przychodu. Użyty przez ustawodawcę zwrot "w celu" oznacza, że pomiędzy poniesionym kosztem, a uzyskanym przychodem musi zachodzić związek przyczynowy. Jednakże na skutek zwolnienia od podatku dotacji, wynikającego z treści w/w art.17 ust.1 pkt.21 ustawy, należy mieć na uwadze również przepisy art. 7 ust. 3 pkt. 1 i pkt. 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, które stanowią, iż przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku, a także kosztów uzyskania tych przychodów.Zatem w ocenie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego, ponieważ wskazane wyżej wydatki poniesione zostały w związku z uzyskaniem dochodu (przychodu) wolnego od podatku dochodowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 21 ww. ustawy nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.

Po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez Stronę oraz z treścią ww. postanowienia - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje.

Za podstawę rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego przyjął art. 17 ust. 1 pkt 21. Zgodnie z przywołanym przepisem zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych są dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia, z zastrzeżeniem pkt. 14 i 14a, otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków związanych z otrzymaniem, zakupem, albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których dokonuje się odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16a-16m. Rozumując zatem a contrario dotacje przeznaczone na inne cele niż pokrycie kosztów albo zwrot wydatków na nabycie lub wytworzenie środków trwałych nie będą zwolnione z podatku. Tym samym nie będzie także mieć zastosowania art. 7 ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy podatkowej.

Stosownie zaś do ogólnej zasady wyrażonej w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy podatkowej przychodami są m.in. otrzymane pieniądze. Zatem otrzymana refundacja ze środków Funduszu Pracy stanowić będzie przychód podatkowy w momencie otrzymania. Jednocześnie z uwagi na to, że dotacja ta przeznaczona jest na inne cele niż wskazane w art. 17 ust. 1 pkt 21 nie będzie podlegać zwolnieniu przedmiotowemu od podatku. Zgodnie zaś z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów enumeratywnie wymienionych w art. 16 ust. 1 tej ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu wydatków enumeratywnie wymienionych w przywołanym art. 16 ust. 1 ustawy, mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu. Kosztami uzyskania przychodów są zarówno koszty bezpośrednio, jak i pośrednio związane z uzyskiwanymi przychodami, dotyczące całokształtu działalności podatnika, związane z funkcjonowaniem firmy. Niewątpliwie wydatki na zakup dodatkowych kluczy do szafek BHP, nowych zamków do szafek, a także wydatki na drobny remont urządzeń wykorzystywanych przez nowych pracowników Spółki wypełniają dyspozycję art. 15 ust. 1 ustawy podatkowej.

Reasumując, sfinansowane z Powiatowego Urzędu Pracy wydatki na zakup materiałów nie będącymi środkami trwałymi będą stanowić koszty uzyskania przychodów. Zaś zwrot tych wydatków będzie przychodem podatkowym.

Zatem w świetle obowiązujących przepisów prawa, mających zastosowanie w niniejszej sprawie, należało przedmiotowe postanowienie zmienić i tym samym podzielić stanowisko wyrażone przez Jednostkę.

Ponadto informuje się, iż stosownie do art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacji podatkowej ? interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY