Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy stanowią koszt uzyskania przychodów wydatki poniesione przez podatnika na zorganizowanie imprezy jubileuszowej (pielgrzymka) ?

sygnatura: II-1/4210-26/06/Int.

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-12-12

słowa kluczowe:impreza, wydatki na rzecz pracowników

Na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego z dnia 24.10.2006r. Nr ŁUS-II-2-423/136/06/AT w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie - którym uznano za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Jednostkę w złożonym wniosku z dnia 24.07.2006r. Nr KR/7195/2006, w sprawie nieuznania za koszt uzyskania przychodów - wydatków związanych z organizacją imprezy okolicznościowej z okazji Święta Energetyka na Jasnej Górze, powyższe postanowienie narusza prawo poprzez uznanie stanowiska podatnika za nieprawidłowe w tym zakresie.

Wnioskiem z dnia 24.07.2006r. Nr KR/7195/2006 uzupełnionym pismem z dnia 11.08.2006r. Nr KK/7861/2006, Jednostka wystąpiła do Naczelnika Łódzkiego Urzędu Skarbowego o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Zakład "E" stanowisko przedstawia się następująco:

Z okazji Święta Energetyka, przypadającego w dniu 14 sierpnia, Jednostka organizuje corocznie dwudniową uroczystość na Jasnej Górze. W pielgrzymce uczestniczą delegacje pracowników ze wszystkich komórek organizacyjnych, działających na terenie województwa łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego. Wydatki poniesione na organizację imprezy takie jak zakwaterowanie, wyżywienie, transport, drobne elementy identyfikacyjne z logo firmy finansowane są ze środków obrotowych.

Jednostka prezentuje stanowisko, iż poniesione przez Nią wydatki jako koszty pracownicze, których celem jest poprawa atmosfery pracy, zintegrowanie pracowników, a przez to zwiększenie efektywności pracy zmierzającej do zwiększenia przychodów, stanowią koszty uzyskania przychodów zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Postanowieniem z dnia 24.10.2006r. Nr ŁUS-II-2-423/136/06/AT Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Jednostki za nieprawidłowe twierdząc, iż charakter imprezy tj. pielgrzymki, organizowanej tylko dla określonej grupy pracowników uznającej określone wartości religijne, powoduje to, iż proces integracji może zachodzić tylko w obrębie tej grupy osób. Zatem integracja nie obejmuje pozostałych pracowników, którzy takich wartości nie uznają. W związku z powyższym wydatki poniesione na udział delegacji pracowników w uroczystościach religijnych z okazji Dnia Energetyka nie stanowią zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r., kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym w pismach z dnia 24.07.2006r. i 11.08.2006r. oraz ww. postanowieniem, uznał za nieprawidłowe stanowisko zawarte w przedmiotowym postanowieniu z następującym uzasadnieniem:

Zgodnie z ogólną definicją kosztów uzyskania przychodów wyrażoną w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów podatnik może zaliczyć wszelkie koszty poniesione w celu uzyskania przychodów, oprócz kosztów wymienionych enumeratywnie w art. 16 ust. 1 przedmiotowej ustawy. Zatem kosztami podatkowymi są wszelkie racjonalnie i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, których celem jest osiągnięcie, zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów, z wyjątkiem wymienionych w art. 16 ust. 1 ww. ustawy.

W związku z tym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć również tzw. koszty pracownicze. Koszty te obejmują przede wszystkim wynagrodzenia za pracę wykonaną w ramach stosunku pracy tj. wynagrodzenie zasadnicze, wszelkiego rodzaju nagrody, premie i diety oraz wydatki związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników. Mogą również obejmować wydatki ponoszone na rzecz pracowników w postaci organizacji dla nich imprez okolicznościowych i integracyjnych. Wydatki te związane są bowiem z prowadzoną przez podatnika działalnością oraz mają na celu poprawę atmosfery pracy i zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności ich pracy.

Należy również podkreślić, iż w sytuacji, gdyby istniała prawna możliwość sfinansowania organizacji imprezy okolicznościowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wydatki z tego funduszu zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. nie będą stanowić kosztów podatkowych. Kosztami takimi są bowiem odpisy dokonywane przez podatnika na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b przedmiotowej ustawy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że zorganizowanie przez Podatnika imprezy okolicznościowej wiązało się ściśle ze Świętem Energetyka. Należy uznać zatem, że wydatki poniesione na organizację tej imprezy chociaż nie wiążą się z osiągnięciem określonego przychodu, mają związek z prowadzoną przez Niego działalnością gospodarczą.

W świetle powyższego należy stwierdzić, że prawidłowo udokumentowane wydatki ponoszone ze środków obrotowych Jednostki na rzecz pracowników w postaci imprezy okolicznościowej organizowanej na Jasnej Górze z okazji Dnia Energetyka zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. stanowią koszt uzyskania przychodów.

Ponadto informuje się, iż stosownie do art. 14 b § 1 w/w ustawy Ordynacji podatkowej - interpretacja, o której mowa w art. 14 a § 1, nie jest wiążąca dla podatnika.

Mając na uwadze powyższe uzasadnienie, orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY