Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy powinna w dacie wpływu dotacji na konto dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych objętych umową z SAPARD zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14a, czy może zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego i nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu? Zdaniem Spółki opodatkowanie całej refundacji w dniu wpływu na konto zwolniłoby Spółkę z obowiązku korygowania kosztów dotyczących zakupu refundowanych środków trwałych zarówno tych, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w zeszłym roku jak i przyszłych odpisów amortyzacyjnych.

sygnatura: 1401/PD-006-777/06/KO

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-12-19

słowa kluczowe:amortyzacja, dochody wolne od podatku, dotacja, odpisy amortyzacyjne, rażące naruszenie prawa, zwolnienia przedmiotowe, zwrot wydatków

D E C Y Z J A


Na podstawie art.14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , w wyniku postępowania wszczętego z urzędu postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16.11.2006 r. nr 1401/PD-006-777/06/KO , w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 11.04.2006r. , nr 1433/NG/423/200/06/AG , uznającego w trybie art.14a §1 Ordynacji podatkowej za nieprawidłowe stanowisko Spółki zawarte w piśmie z dnia 20.02.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


- zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów w części dotyczącej konieczności dokonania wstecznej korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych i stwierdzić brak podstaw do obowiązku dokonania wstecznej korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych. .


U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 20.02.2006r., Spółka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Mokotów w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w następujących kwestiach, związanych z następującym stanem faktycznym.
Spółka w 2004 r. zawarła umowę o dotację z SAPARD dotyczącą dofinansowania części kosztów planowanej inwestycji. W 2004 r. Spółka ponosiła koszty związane z w/w inwestycją a po jej zakończeniu złożyła wniosek o zwrot poniesionych kosztów. Od miesiąca następującego po miesiącu zakończenia inwestycji dokonywała odpisów amortyzacyjnych przyjętych do używania środków trwałych. Złożony wniosek został pozytywnie rozpatrzony w 2005 r. i na konto Spółki wpłynęła w dniu 04.07.2005 r. kwota dotacji.
Spółka zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie , czy powinna w dacie wpływu dotacji na konto dokonać korekty odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia środków trwałych objętych umową z SAPARD zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 14a, czy może zrezygnować ze zwolnienia przedmiotowego i nadal dokonywać odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszt uzyskania przychodu?
Zdaniem Spółki opodatkowanie całej refundacji w dniu wpływu na konto zwolniłoby Spółkę z obowiązku korygowania kosztów dotyczących zakupu refundowanych środków trwałych zarówno tych, które stanowiły koszty uzyskania przychodu w zeszłym roku jak i przyszłych odpisów amortyzacyjnych.


Postanowieniem z dnia 11.04.2006r. , nr 1433/NG/423/200/06/AG , Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.
Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego dotacja stanowiąca zwrot części kosztów poniesionych na zrealizowanie zakończonej inwestycji (środka trwałego) otrzymana z SAPARDU w 2005 r. jest zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych, a co za tym idzie odpisy amortyzacyjne od części przypadającej na dotację nie są kosztem uzyskania przychodów. Spółka w dacie otrzymania dotacji na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych winna koszty inwestycji sfinansowane z dotacji, w przypadku Spółki odpisy amortyzacyjne, uznać jako nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów. Jest więc obowiązana dokonać korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych.


Po rozpatrzeniu sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje .


Na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika (...) ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (...).
Zgodnie z art.14 §4 Ordynacji podatkowej , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , o której mowa w §1 , następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenie.
Zgodnie z przepisem art.16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych według zasad określonych w art.16a - 16m , od tej części ich wartości , która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie , odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Jak wynika z treści wniosku, Spółka otrzymała z SAPARD, zgodnie z zawartą wcześniej umową, zwrot kosztów zakończonej inwestycji.
Zgodnie z przytoczonym przepisem, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych w tej części, w której podatnik otrzymał zwrot poniesionych wydatków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Pozostała część niezwróconych wydatków stanowi koszt uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , teza postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 11.04.2006 r., że Podatnik był obowiązany dokonać wstecznej korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych nie wynika z treści art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Należy podkreślić, że w przypadku zwrotu wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, Podatnik ma obowiązek uwzględnić treść art. 16 ust. 1 pkt. 48. Jednakże cel przepisu zostanie osiągnięty poprzez niezaliczenie do kosztów uzyskania przychodów, pozostałych do odliczenia (po otrzymaniu dotacji) odpisów amortyzacyjnych.
Na podstawie art.14b §5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie , o którym mowa w art .14a §4 Ordynacji podatkowej , z urzędu , jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo (...).
Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że treść postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów z dnia 11.04.2006 r. w części dotyczącej obowiązku dokonania korekty dokonanych odpisów amortyzacyjnych pozostaje w wyraźnej sprzeczności z treścią powołanego wyżej przepisu ustawy, czym rażąco narusza prawo. Istota rozstrzygnięcia przyjętego w tym postanowieniu jest w swej części zaprzeczeniem obowiązującej wyżej omówionej regulacji prawnej.
Wobec powyższego należało orzec jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY