Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane od ubezpieczyciela odszodowanie stanowi przychód podatkowy? Jeżeli tak, to czy dla tego przychodu można ustalić jego koszt uzyskania w wysokości odpowiadającej równowartości części wierzytelności, która została wypłacona w formie odszodowania przez Ubezpieczyciela.

sygnatura: PD-1/42180-75/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-11-02

słowa kluczowe:odszkodowania, wierzytelność

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakwie, działając na podstawie art. 207 i art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z postanowieniem Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego z dnia 10.08.2006 r. Nr PO1/423-5/06/46705 wydanym w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zmienia z urzędu w/w postanowienie Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 16.05.2006 r. Podatnik zwrócił się do Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:
Spółka zawarła umowę ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego z opcją windykacji należności. W sytuacji, gdy zajdzie wypadek ubezpieczeniowy, polegający na nieotrzymaniu przez Spółkę zapłaty od klienta należności z tytułu sprzedaży towaru w wyniku prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności danego klienta, Ubezpieczyciel wypłaca Spółce odszkodowanie na warunkach i w wysokości przewidzianej w polisie oraz ogólnych warunkach umowy. Zasadniczo jest to kwota będąca równowartością 75% wartości nominalnej należności.
W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwrócił się z zapytaniem czy otrzymane od Ubezpieczyciela odszkodowanie stanowi przychód podatkowy. Jeżeli tak, to czy dla tego przychodu można ustalić jego koszt uzyskania w wysokości odpowiadającej równowartości części wierzytelności, która została wypłacona w formie odszkodowania przez Ubezpieczyciela.
Zdaniem Podatnika otrzymane odszkodowanie, na mocy art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 56, poz. 654 ze zm.) należy zaliczyć do przychodów podlegających opodatkowaniu. Do kosztów uzyskania przychodów można - w opinii Strony - zaliczyć 75% wartości brutto wierzytelności (równowartość odszkodowania), gdyż zgodnie z § 13 ogólnych warunków ubezpieczenia, z mocy prawa, z chwilą wypłaty i do wysokości odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzą wszelkie prawa związane z tą częścią wierzytelności. Przejście praw do części wierzytelności z mocy prawa na Ubezpieczyciela skutkuje tym, że spółka nie ma możliwości dochodzenia dalszych roszczeń z tej części wierzytelności, leży to w gestii Ubezpieczyciela i to on jest ich właścicielem.

W uzasadnieniu postanowienia z dnia 10.08.2006 r. Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego stwierdził m.in., że otrzymane odszkodowanie, w świetle art. 12 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy należy zaliczyć do przychodów Spółki, natomiast do kosztów uzyskania przychodów Podatnik ma prawo zaliczyć część kwoty otrzymanego odszkodowania, która stanowi iloczyn kwoty odszkodowania i współczynnika odpowiadającego udziałowi kwoty przychodu netto do kwoty ogółem wierzytelności.

W wyniku weryfikacji w/w postanowienia Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza co następuje.
Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne. W przedmiotowym stanie faktycznym, Spółka zgodnie z umową zawartą z Ubezpieczycielem, w przypadku prawnie potwierdzonej bądź faktycznej niewypłacalności danego klienta otrzyma od Ubezpieczyciela odszkodowanie. W opisanym przez Spółkę przypadku, odszkodowanie to wyniesie 75% niezapłaconej wierzytelności. W momencie wypłaty odszkodowania, na Ubezpieczyciela przechodzą wszelkie prawa Spółki w stosunku do części wierzytelności, równej otrzymanemu odszkodowaniu. W związku z powyższym należy stwierdzić, że umowa zawarta przez Spółkę z Ubezpieczycielem jest odrębną umową od zawartej z kontrahentem. Obejmuje ochroną ubezpieczenia straty z tytułu nie zapłaconych należności, ale nie zwalnia z długu kontrahenta, dlatego nie można utożsamiać wypłaconego odszkodowania z uregulowaniem należności wynikającej z faktury. Zatem, podzielając stanowisko Spółki i Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego należy stwierdzić, że otrzymane odszkodowanie na mocy w/w art. 12 ust. 1 pkt 1 należy zaliczyć do przychodów.
Odnośnie kosztów uzyskania przychodów Dyrektor Izby Skarbowej stwierdza, iż brak jest podstaw do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów części kwoty otrzymanego odszkodowania.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Ubezpieczyciel z chwilą wypłaty odszkodowania przejmuje prawo do części wierzytelności równej wypłaconemu odszkodowaniu. Właścicielem tej części staje się więc Ubezpieczyciel. Przedmiotowej umowy nie można jednak utożsamiać ze sprzedażą czy cesją wierzytelności. Wypłacona przez ubezpieczyciela kwota jest bowiem odszkodowaniem a nie zapłatą za wierzytelność. Kosztem uzyskania przychodów związanym z otrzymanym odszkodowaniem, po spełnieniu przesłanek art. 15 ust. 1 cyt. ustawy będzie przykładowo składka ubezpieczeniowa, do zapłacenia której zobowiązuje Spółkę umowa.
Kwestię kosztów uzyskania przychodów związanych z wierzytelnością, należną Spółce z tytułu sprzedaży towarów - do czasu przeniesienia praw na ubezpieczyciela - należy rozpatrywać w oparciu o przepisy art. 16 ust. 1 pkt 25 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w świetle którego, w przypadku uznania wierzytelności za nieściągalną i udokumentowania jej nieściągalności w sposób określony w art. 16 ust. 2 ustawy, wartość nieściągalnej wierzytelności będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu pod warunkiem, że została ona uprzednio zaliczona do przychodów należnych. W przypadku braku udokumentowania nieściągalności wierzytelności w sposób przewidziany przez przepisy wym. ustawy, bądź nie zaliczeniu uprzednio wartości wierzytelności do przychodów należnych Spółka nie będzie miała prawa zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartości wierzytelności.
Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14-tu dni od dnia jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY