Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka czyni starania o dofinansowanie z funduszy unijnych do zakupu maszyn oraz do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO. Maszyny - środki trwałe zostały już przez Spółkę zakupione i eksploatowane , lecz dofinansowania Spółka jeszcze nie otrzymała. Spółka prosi o wyjaśnienie , czy należy korygować naliczoną amortyzację od eksploatowanych maszyn w momencie otrzymania dofinansowania do ich zakupu.

sygnatura: 1401/PD-006-449/06/WD

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-11-07

słowa kluczowe:amortyzacja, dofinansowanie, korekta, koszty uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne, pomoc bezzwrotna, pomoc zagraniczna, rażące naruszenie prawa, refundacja, zwrot kosztów, zwrot wydatków

D E C Y Z J A


Na podstawie art.14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( j.t Dz.U. z 2005r. Nr 8 , poz. 60 ze zm.) , w wyniku postępowania wszczętego z urzędu postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12.10.2006 , nr 1401/PD-006-449/06/WD , w sprawie zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany z dnia 03.02.2006r. , nr 1432/IPDG1/423/MB/5/06 , uznającego w trybie art.14a §1 Ordynacji podatkowej za nieprawidłowe stanowisko Spółki zawarte w piśmie z dnia 09.11.2005r. , odnośnie zakwalifikowania do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych sfinansowanych z dotacji ( pkt 3 pytania : czy należy korygować naliczoną już amortyzację ) , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


o r z e k a


- zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany i stwierdzić , że stanowisko Spółki we wskazanym zakresie jest prawidłowe. .


U z a s a d n i e n i e


Wnioskiem z dnia 09.11.2006r. , bez nr , Spółka "P" zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bielany w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trzech wyodrębnionych we wniosku kwestiach, związanych z następującym stanem faktycznym. Spółka czyni starania o dofinansowanie z funduszy unijnych do zakupu maszyn oraz do wdrożenia systemu zarządzania jakością ISO. Maszyny - środki trwałe zostały już przez Spółkę zakupione i eksploatowane , lecz dofinansowania Spółka jeszcze nie otrzymała. Zgodnie z pytaniem nr 3 , Spółka prosi o wyjaśnienie , czy należy korygować naliczoną amortyzację od eksploatowanych maszyn w momencie otrzymania dofinansowania do ich zakupu.
Zdaniem Spółki , późniejsze otrzymanie dofinansowania nie rodzi obowiązku korekty naliczonej amortyzacji ( Spółka nie miała pewności , że otrzyma dofinansowanie ) , a więc koszty amortyzacji w tym stanie rzeczy były ustalane prawidłowo. Późniejsze otrzymanie dofinansowania do zakupionych wcześniej maszyn spowoduje tylko konieczność umniejszenia od tego momentu kosztów amortyzacji w takiej mierze w jakiej dofinansowanie będzie stanowiło jej pokrycie.


Postanowieniem z dnia 03.02.2006r. , nr 1432/IPDG1/423/MB/5/06 , Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.
Zgodnie z przepisem art.16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych dokonywanych według zasad określonych w art.16a - 16m , od tej części ich wartości , która odpowiada wydatkom poniesionym na nabycie lub wytworzenie tych środków we własnym zakresie , odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Podatnik może otrzymać od krajowych lub zagranicznych instytucji i organów środki stanowiące refundację poniesionych przez niego wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych. Zgodnie z w/w przepisem , w każdej sytuacji , kiedy podatnik otrzymuje zwrot powyższych wydatków w jakiejkolwiek formie , odpisy amortyzacyjne od tych środków nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Odpisy te nie stanowią kosztów podatkowych wyłącznie w części , w której podatnik otrzymał zwrot wydatków. Pozostała część niezwróconych wydatków jest sukcesywnie zaliczana do kosztów uzyskania przychodów poprzez dokonywane odpisy amortyzacyjne. Tak więc , podatnik ma obowiązek dokonywać odpisów amortyzacyjnych od własnych środków trwałych. Jednakże dla celów określenia kosztów uzyskania przychodów , w rozumieniu przepisu art.16 ust.1 pkt 48 , wysokość dokonanych odpisów należy skorygować proporcjonalnie w takim stopniu , w jakim pozostają zwrócone mu koszty do wartości środka trwałego podlegającego tym odpisom. Oznacza to , że w dacie otrzymania zwrotu kosztów należy dokonać jednorazowej korekty kosztów w zakresie już dokonanych odpisów amortyzacyjnych.


Po rozpatrzeniu sprawy Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza co następuje .


Na podstawie art.14a §1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika (...) ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w jego indywidualnej sprawie (...).
Zgodnie z art.14 §4 Ordynacji podatkowej , udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , o której mowa w §1 , następuje w drodze postanowienia , na które służy zażalenie.
Zdaniem Organu odwoławczego , końcowa teza w.w. postanowienia , że w dacie otrzymania zwrotu kosztów należy dokonać jednorazowej korekty kosztów w zakresie już dokonanych odpisów amortyzacyjnych , nie została uzasadniona.
Z literalnej wykładni cytowanego wyżej art 16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nic takiego nie wynika . Zaś cel badanego przepisu zostaje osiągnięty poprzez równomierne zmniejszenie odpisów pozostałych do zaliczenia w koszty uzyskania przychodu.
Stanowisko Spółki należy zatem uznać za prawidłowe.
Na podstawie art.14b §5 pkt 2 Ordynacji podatkowej organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie , o którym mowa w art .14a §4 Ordynacji podatkowej , z urzędu , jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo (...).
W niniejszej sprawie Organ odwoławczy uchyla postanowienie Organu pierwszej instancji , które rażąco narusza art 16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych .

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY