Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy koszty naprawy powypadkowej samochodu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów?
Czy otrzymane odszkodowanie z polisy sprawcy będzie stanowiło przychód Spółki?

sygnatura: PD-1/42180-78/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-11-29

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, naprawa, odszkodowania, samochód, ubezpieczenia

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 29.08.2006 r. Nr PD-3/423/4/06/MZ w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i stwierdza, iż przedstawione we wniosku Spółki stanowisko w części dotyczącej otrzymanego odszkodowania z polisy sprawcy wypadku jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 23.06.2006 r. Strona zwróciła się do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków z wnioskiem o udzielenie informacji o zakresie zastosowania prawa podatkowego przedstawiając następujący stan faktyczny:

Spółka posiada samochód stanowiący środek trwały. Samochód ten uległ kolizji z winy osoby trzeciej i z tego tytułu Spółka otrzymała odszkodowanie z polisy sprawcy, ponosząc jednocześnie koszty naprawy powypadkowej samochodu. Nadmienia się, że samochód ten posiada polisę OC natomiast nie jest objęty dobrowolnym ubezpieczeniem AC.

Spółka zwróciła się z zapytaniem czy koszty naprawy powypadkowej samochodu będą stanowiły koszt uzyskania przychodów oraz czy otrzymane odszkodowanie z polisy sprawcy będzie stanowiło przychód Spółki.

Według Spółki poniesione wydatki na naprawę powypadkową samochodu stanowią koszt uzyskania przychodów a otrzymane odszkodowanie stanowi przychód Spółki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków postanowieniem z dnia 29.08.2006 r. Nr PD-3/423/4/06/MZ stwierdził, że przedstawione wyżej stanowisko nie jest prawidłowe, opierając swoje uzasadnienie na treści art. 16 ust. 1 pkt 50 i art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.). W świetle art. 16 ust. 1 pkt 50 w/w ustawy kosztu uzyskania przychodów nie stanowią straty powstałe w wyniku utraty lub likwidacji samochodów oraz koszty ich remontów powypadkowych, jeśli samochody nie były objęte ubezpieczeniem dobrowolnym. Powyższe oznacza, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych uzależnia zaliczenie w koszty uzyskania przychodów kosztów remontów powypadkowych samochodów od zawarcia przez podatnika umowy dobrowolnego ubezpieczenia AC. Ze stanu faktycznego wynika, iż taka umowa nie została zawarta, zatem podatnik nie może zaliczyć wydatków poniesionych na naprawę powypadkową do kosztów uzyskania przychodów.

Natomiast zgodnie z treścią art. 12 ust. 4 pkt 6a w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do przychodów nie zalicza się zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Zdaniem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, takimi wydatkami mogą być wydatki wymienione w art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, min. zwrócone wydatki związane z naprawą powypadkową samochodu. Zatem otrzymana kwota odszkodowania nie stanowi dla podatnika przysporzenia majątkowego, lecz jest zwrotem dokonanego wcześniej świadczenia przez podatnika, związanego z dokonaniem naprawy powstałej szkody powypadkowej, nie może on zaliczyć jej do przychodów w wysokości poniesionych kosztów remontu.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, biorąc pod uwagę stan faktyczny przedstawiony we wniosku i zapytanie Podatnika, stwierdza co następuje:

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 Nr 54, poz. 654 ze zm.) przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe. Przepis ten obejmuje swym zakresem również środki pieniężne otrzymane od instytucji ubezpieczeniowej w związku z zawarciem przez sprawcę szkody umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. W myśl art. 822 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16 z 1964 r., poz. 93 ze zm.) przez umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający albo osoba, na rzecz której została zawarta umowa ubezpieczenia. Oznacza to, że otrzymane przez Spółkę odszkodowanie pieniężne nie stanowi zwrotu poniesionych wydatków, o których mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych lecz stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

Jednocześnie nadmienia się, że Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zgadza się ze stanowiskiem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Kraków, iż podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w świetle art. 16 ust. 1 pkt 50 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wydatków związanych z naprawą powypadkową samochodu stanowiącego środek trwały Spółki, ponieważ nie posiadał on ubezpieczenia AC.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 ustawy ? Ordynacja podatkowa, który stanowi, że zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy ? począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na powyższą decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY