Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy amortyzacja naliczona od wartości początkowej środka trwałego wniesionego do Spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą X stanowi w całości koszt uzyskania przychodów ?

sygnatura: II-2/4210-19/06/Int./AKK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2006-10-25

słowa kluczowe:amortyzacja, podwyższenie kapitału, środek trwały, wartość początkowa środka trwałego, zorganizowana część przedsiębiorstwa

Wnioskiem z dnia 01.08.2006r. Spółka wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Prezentowane przez Stronę stanowisko w ww. wniosku dotyczy następującego stanu faktycznego.

W dniu 29.05.2006r. na podstawie aktu notarialnego Rep. A nr ...... podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 4.500.000,00 zł. poprzez wydanie nowych udziałów o wartości łącznej 4.500.000,00 zł. (4.500 x 1000,00 zł.) pokrytych w całości wkładem niepieniężnym w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod firmą X o wartości 4.500.000,00 zł.

Spółka nabyła:

 • zorganizowaną część przedsiębiorstwa i w zamian wydała udziały o wartości 4.500.000,00 zł,
 • składniki majątkowe wycenione w wartości rynkowej przez biegłego rzeczoznawcę. Powołana wycena z dnia 25.04.2006r. została wykonana w celu ustalenia wartości aportu spółki prawa handlowego (aktywa pomniejszone o przejęte długi funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy). Zgodnie z art. 4a pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - składniki majątkowe to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy (...), a zatem zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, (...) albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki"

A zatem w myśl art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - "w razie nabycia w drodze kupna ,(...) lub wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2" ustawy.

Prezentowane stanowisko Spółki w ww. wniosku wskazuje, iż amortyzacja od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych stanowi według Spółki w całości koszt uzyskania przychodu.

Postanowieniem z dnia .......2006r. Nr ....Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Organ I instancji powołał przepisy, tj.: art. 4a ust. 2 i 4, art. 15 ust. 6, art. 16 ust. 1 pkt 63d, art. 16c ust. 1, art. 16g ust. 2 art. 16g ust. 3, art. 16g ust. 10, art. 16g ust. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) ze szczególnym wskazaniem na art. 16 ust. 1 pkt 63d, stwierdzając, iż z regulacji zawartych w tym przepisie jednoznacznie wynika, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej.

Pismem z dnia 07.09.2006r., Spółka wniosła zażalenie na ww. postanowienie, wnosząc na podstawie art. 14b § 5 cyt. ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa o zmianę przez organ odwoławczy zaskarżonego postanowienia w sposób uwzględniający jej stanowisko, gdyż w ocenie Spółki interpretacja wydana przez urząd skarbowy narusza :

 • art. 14a § 3 ustawy Ordynacja podatkowa - w zakresie braku spójności co do przepisów, które miały wpływ na rozstrzygnięcie wniosku podatnika,
 • przepisów prawa materialnego, tj.: art. 16 ust. 1 pkt 63d, art. 16g ust. 10 pkt 1 oraz art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Spółki analiza ww. przepisów wskazuje, iż zastosowanie łącznie powyższych norm prawa nie może mieć miejsca, gdyż są to przepisy wykluczające się. Ponadto powołanie się Urzędu na art. 16 ust. 1 pkt 63d stoi w sprzeczności z wykładnią:

 • językową (przepis ten wyklucza z kosztów odpisy amortyzacyjne od tej części wartości początkowej środków trwałych, które nie zostały przekazane na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego, czyli sytuację gdy wartość aportu jest wyższa od nominalnej wartości wydanych akcji udziałów - nadwyżka jest przelewana na kapitał zapasowy),
 • systemową (ustawodawca świadomie oddzielnie uregulował sytuację, w której aportem jest pojedynczy składnik majątkowy - art. 16g ust. 1 pkt 4 pdop od takiej gdy aportem jest całe przedsiębiorstwo - art. 16g ust. 10 pdop, a zatem art. 16 ust. 1 pkt 63d pdop nie odnosi się do aportu przedsiębiorstwa, dotyczy wyłącznie aportu pojedynczego środka trwałego),
 • celowościową (art. 16 ust. 1 pkt. 63d pdop został dodany od 01.01.2003r. i miał charakter porządkujący i był powiązany z art. 16g ust. 1 pkt. 4 pdop, który uległ zmianie),

powyższego przepisu.

Postanawiając jak w sentencji Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje.

Spółka nabyła zorganizowaną część przedsiębiorstwa X o wartości 4.500.000,00 zł. i w zamian wydała udziały o wartości łącznej 4.500.000,00 zł. (4.500 x 1000,00 zł.).Powyższe dokonano na podstawie aktu notarialnego z dnia 29.05.2006r. Rep. A nr ........

Nabyte składniki majątkowe wycenione zostały w wartości rynkowej przez biegłego rzeczoznawcę. Powołana wycena z dnia 25.04.2006r. została wykonana w celu ustalenia wartości aportu do spółki prawa handlowego (aktywa pomniejszone o przejęte długi funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy). Jak słusznie Spółka wskazała zgodnie z art. 4a pkt. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - składniki majątkowe to aktywa w rozumieniu ustawy o rachunkowości, pomniejszone o przejęte długi funkcjonalne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą zbywcy (...), a zatem zgodnie z art. 16g ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych "wartość początkową firmy stanowi dodatnia różnica między ceną nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, ustaloną zgodnie z ust. 3 i 5, albo nominalną wartością wydanych akcji lub udziałów w zamian za wkład niepieniężny a wartością rynkową składników majątkowych wchodzących w skład kupionego, (...) albo wniesionego do spółki przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, odpowiednio z dnia kupna, przyjęcia do odpłatnego korzystania albo wniesienia do spółki"

Ponieważ w niniejszej sprawie wystąpiła "dodatnia wartość firmy" zastosowanie ma art. 16g ust. 10 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - "w razie nabycia w drodze kupna, (...) lub wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego, przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi suma ich wartości rynkowej w przypadku wystąpienia dodatniej wartości firmy, ustalonej zgodnie z ust. 2.

Mając na uwadze powyższe oraz :

 • art. 15 ust. 6 zgodnie z którym kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a- 16m, z uwzględnieniem art. 16,
 • art. 16 ust. 1 pkt. 1 lit. a) zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (...),
 • art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d) zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacycjych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki kapitałowej,

zaprezentowane stanowisko Spółki w ww. wniosku czy też zażaleniu wskazujące, iż amortyzacja od tak ustalonej wartości początkowej środków trwałych stanowi istotnie w całości koszt uzyskania przychodu, jest prawidłowe.

Powołanie przez organ I instancji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj.:

 • art. 16 ust. 1 pkt. 63 lit. d) jest zasadne, gdyż z treści tego przepisu nie wynika, iż nie dotyczy on odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych nabytych jako część zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
 • art. 14 jest bezzasadne bowiem przepis ten dotyczy przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych (...), przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Wartość rynkową (...) określa się na podstawie cen rynkowych. Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie znacznie odbiega od wartości rynkowej (...), organ podatkowy określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych (...), a nie wniesienia w postaci wkładu niepieniężnego przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części - a więc zupełnie innej sytuacji prawnej

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY