Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wydatki sfinansowane ze środków obrotowych poniesione na zorganizowanie wyjazdu integracyjnego dla pracowników oraz na świąteczne spotkanie okolicznościowe stanowią koszty uzyskania przychodów?

sygnatura: PD-1/4218-74/06

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2006-10-31

słowa kluczowe:integracja pracowników, koszty uzyskania przychodów

D E C Y Z J A

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa-Huta z dnia 24 sierpnia 2006 r. Nr PDP/423-9/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych i stwierdza, że przedstawione we wniosku Spółki stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

"... S.A. na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa zwróciła się do organu I instancji z wnioskiem w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych.
Przedstawiając stan faktyczny Jednostka wnosi o potwierdzenie, że w świetle przepisów ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) brak jest przeszkód do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych ze środków obrotowych a poniesionych na wyjazd integracyjny wszystkich chętnych pracowników oraz na przedświąteczne spotkanie okolicznościowe.
Strona wyjaśnia, iż podstawową jej działalnością jest administrowanie i zarządzanie budynkami Wspólnot Mieszkaniowych polegające na stałych relacjach z członkami Wspólnot. Czynności te wymagają od pracowników Spółki maksymalnego zaangażowania w bieżące sprawy firmy. Celem natomiast organizowanego wyjazdu i spotkań okolicznościowych było umocnienie więzi między firmą a pracownikami, poprawienie atmosfery, zintegrowanie pracowników z pracodawcą, a przez to zwiększenie efektywności pracy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Nowa-Huta prezentując w swojej interpretacji analizę przepisów art. 15 ust. 1 w związku z art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych stwierdza, że Podatnik ma możliwość odliczenia dla celów podatkowych wszelkich kosztów, pod warunkiem, że wykaże ich bezpośredni związek z prowadzoną działalnością, a ich poniesienie ma lub może mieć bezpośrednio wpływ na wielkość osiągniętego przychodu. Organ I instancji zaliczył przedmiotowe wydatki do działalności socjalnej uregulowanej przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 ze zm.) i tym samym wskazał, że wydatki te winny zostać sfinansowane z utworzonego przez pracodawcę funduszu socjalnego, zatem na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy podatkowej, wyłączone są z kosztów uzyskania przychodów.

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego Dyrektor Izby Skarbowej nie potwierdza stanowiska Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Nowa-Huta.
Zgodnie z uregulowaniem art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Z punktu widzenia ustawy przy ustalaniu, jakie wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów najistotniejszą kwestią jest to, że między ponoszonymi wydatkami a osiąganymi przychodami musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy wskazujący, iż między innymi właśnie dzięki poniesieniu wspomnianego wydatku Podatnik osiągnął lub mógł osiągnąć przychód. Powołany przepis nie precyzuje jednak, że związek ten musi być bezpośredni. Istnieją bowiem wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów, których nie można wiązać bezpośrednio z konkretnym przychodem, bowiem dotyczą całokształtu działalności podatnika, np: związane są z funkcjonowaniem firmy. Warunkiem zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów jest kryterium celowości, wynikające z treści powołanego art. 15 ust. 1 ustawy, przy zastosowaniu indywidualnej oceny określonego wydatku. Koszt poniesiony przez Spółkę powinien być rozważony jako element kształtujący dochód jeżeli łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1. koszt służy osiągnięciu przychodu tj. został poniesiony w celu jego osiągnięcia,
2. koszt został faktycznie poniesiony przez podatnika,
3. koszt nie został wymieniony w katalogu kosztów - nie uznanych za koszt uzyskania przychodu - w art. 16 ust 1 powołanej ustawy podatkowej,
4. koszt został udokumentowany zgodnie z wymogami prawa.
Odnosząc się do kwestii czy opisane we wniosku Podatnika wydatki tj. organizowanie wyjazdów i imprez okolicznościowych dla wszystkich (chętnych) pracowników wyczerpuje znamiona działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, należy zauważyć, że:
Definicja działalności socjalnej zawarta jest w art. 2 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, nadto w art. 8 ust. 2 tej ustawy wskazano, że zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności, pracodawca określa w regulaminie przy zastosowaniu kryterium socjalnego tj. zgodnie z warunkami określonymi w ustawie. Oznacza to, że ze środków pochodzących z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych finansowane mogą być różnego rodzaju usługi, świadczenia, dopłaty z uwzględnieniem sytuacji życiowej rodzinnej, materialnej osoby uprawnionej do korzystania z tych środków. Jednocześnie nadmienia się, że w myśl art. 16 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy podatkowej dla pracodawcy kosztem uzyskania przychodu są odpisy i zwiększenia, które w rozumieniu przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych obciążają koszty działalności pracodawcy, stąd wyłączenie przewidziane w art. 16 ust. 1 pkt 45, na które powołał się organ I instancji.
Ze stanu faktycznego wskazanego we wniosku Spółki wynika, że organizowane imprezy: wyjazd i spotkania okolicznościowe nie uwzględniały kryterium socjalnego, dotyczyły bowiem wszystkich pracowników, zatem nie mogły zostać sfinansowane ze środków funduszu socjalnego, nadto Strona podaje, że wydatkowano na nie środki obrotowe.
Jak wyżej wykazano w świetle art. 15 ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, kosztem podatkowym są wydatki poniesione w wyniku prowadzonej działalności, których związek z osiąganym przychodem może mieć charakter bezpośredni lub pośredni. Organizowane wyjazdy i świąteczne spotkania okolicznościowe sprzyjają integracji załogi oraz wytworzeniu dobrej atmosfery w pracy. Budowanie więzi pomiędzy pracownikami a firmą poprawia motywację do pracy, a w konsekwencji wpływa na wyniki tej pracy, a zatem w sposób pośredni na wielkość osiąganych przez Spółkę przychodów z prowadzonej działalności. W świetle powyższego przedmiotowe wydatki należy uznać za poniesione w celu osiągnięcia przychodu, co pozwala na zaliczenie ich wartości do kosztów uzyskania przychodów, bowiem sfinansowane zostały ze środków obrotowych.
Mając na uwadze przedstawione wyżej okoliczności faktyczne i prawne Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zmienia z urzędu postanowienie, o którym mowa na wstępie.

Zwraca się uwagę na treść art. 14b § 5 pkt 2 zdanie drugie ustawy Ordynacja podatkowa, który stanowi, że zmiana albo uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY