Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Spółka postawiła pytanie, od kiedy koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej zostaną zmniejszone/zwiększone w przypadku obniżenia przez spółkę komandytową indywidualnie przyjętych stawek amortyzacyjnych lub rezygnacji z ich czasowego obniżenia.

sygnatura: 1401/BP-I/4230Z-76/06/EL

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2006-09-05

słowa kluczowe:amortyzacja, obniżka (obniżenie), odpisy amortyzacyjne, podwyższenie, spółka komandytowa, stawka amortyzacyjna, stawka indywidualna

D E C Y Z J A


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie na podstawie art.233 w związku z art.239 i art.14b § 5 Ordynacji podatkowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60) oraz art.16h ust.2, art.16j, art. 16i ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000r. nr 54, poz.654 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 29.06.2006r. Sp. z o.o. "L", na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006r. nr 1471/DPD2/423-53/06/MS/3 w którym stwierdzono, ze stanowisko wnioskodawcy jest nieprawidłowe


o r z e k a


  • odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006r. nr 1471/DPD2/423-53/06/MS/3
  • uznać stanowisko Spółki z o.o. "L", przedstawione we wniosku z dnia 24 marca 2006r., o udzielenie informacji w trybie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej, za nieprawidłowe.


U z a s a d n i e n i e


"L" Sp. z o.o. pismem z dnia 24.03.2006r. złożyła wniosek do Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art.14a § 1 Ordynacji podatkowej.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że "L" Sp. z o.o. (jako komplementariusz) - zwana dalej Spółką, jest wspólnikiem "L" Sp. z o.o. Sp. komandytowa. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej ww. Spółka Komandytowa zakupi szereg nieruchomości gruntowych zabudowanych budynkami magazynowo-biurowymi w całym kraju, a następnie odda je, na mocy stosownych umów, do odpłatnego używania użytkownikowi i będzie osiągać z tego tytułu przychody. Umowy będą zawarte na okres 15 lat i będą przewidywały, iż odpisów amortyzacyjnych dokonywać będzie Sp. Komandytowa. Część nabywanych budynków jest starsza i były one wykorzystywane przez poprzednich właścicieli przez okres powyżej 60 miesięcy, część zaś budynków to obiekty nowsze.
Spółka postawiła pytanie, od kiedy koszty uzyskania przychodów wspólnika spółki komandytowej zostaną zmniejszone/zwiększone w przypadku obniżenia przez spółkę komandytową indywidualnie przyjętych stawek amortyzacyjnych lub rezygnacji z ich czasowego obniżenia.
Zdaniem Podatnika, w przedstawionym stanie faktycznym, jej koszty uzyskania przychodów z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonywanych przez spółkę komandytową zostaną zmniejszone lub zwiększone, odpowiednio w przypadku obniżenia przez spółkę komandytową indywidualnej stawki amortyzacyjnej lub rezygnacji z obniżenia, począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego po roku, w którym spółka podejmie decyzje co do zmiany.


Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w postanowieniu z dnia 19.06.2006r. nr 1471/DPD2/423-53/06/MS/3 uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu podatkowego uregulowane w art.16i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zasady obniżenia i podwyższenia stawek amortyzacyjnych podanych w wykazie nie mają zastosowania do stawek ustalanych indywidualnie. Tym samym Spółka Komandytowa nie jest uprawniona do zmian stawek indywidualnych dla poszczególnych środków trwałych w trakcie okresu amortyzacji. Nie wystąpi więc zagadnienie terminu uwzględnienia zmian tych stawek w kosztach podatkowych Spółki.


W zażaleniu z dnia 29.06.2006r. Spółka zarzuciła naruszenia prawa materialnego poprzez błędną interpretację przepisów art.16j w związku z art.16i ustawy i wniosła o jego uchylenie w całości. Zdaniem Podatnika przepisy ustawy nigdzie nie formułują zakazu zmiany indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych. Zgodnie z art.16i ust.5 ustawy podatnicy mogą obniżać podane w wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych środków trwałych. Powyższe uregulowanie należy stosować analogicznie do obniżenia indywidualnie ustalonych stawek amortyzacyjnych. Zdaniem Spółki powyższa sytuacja jest przykładem luki w systemie prawnym, dla wypełnienia której konieczne jest zastosowanie wnioskowania per analogiam- przez analogię na podstawie podobieństwa.


Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia Spółki na postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2006r. nr 1471/DPD2/423-53/06/MS/3, stwierdza co następuje:


Zgodnie z art. 16h ust.2 ustawy podatnicy , z zastrzeżeniem art.art.16l i 16ł , dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji określonych w art.16i-16k dla poszczególnych środków trwałych przed rozpoczęciem ich amortyzacji ; wybraną metodę stosuje się do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego.
Z treści przepisu wynika konieczność dokonania wyboru metody amortyzacji najpóźniej w dniu wprowadzenia środka trwałego do ewidencji. W ustawie przewidziano następujące metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych:

  1. przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek stanowiącym załącznik do ustawy, w tym również :
    a) przy zastosowaniu podwyższonych stawek przy zastosowaniu współczynników określonych w art.16i ust.2
    b) przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych obniżonych w stosunku do określonych w wykazie
  2. przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie
  3. przy zastosowaniu metody degresywnej.

Możliwość podwyższania lub obniżania stawek amortyzacyjnych podanych w Wykazie została przewidziana jedynie w przepisie art.16i, regulującym metodę dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w wykazie rocznych stawek stanowiącym załącznik do ustawy.
Metoda dokonywania odpisów amortyzacyjnych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych ustalonych indywidualnie, uregulowana w przepisie art.16j, nie przewiduje ani obniżenia ani podwyższenia stawek amortyzacyjnych. W treści przepisu art. 16j nie ma odesłania do uregulowań przepisu art.16i. Również inne przepisy nie przewidują możliwości zastosowania przepisu art.16i ustawy do zmiany indywidualnych stawek amortyzacyjnych.
W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, brak jest podstaw do stosowania wnioskowania per analogiam przy interpretacji przepisów 16i, 16j i 16k ustawy.
Przepis art.16h ust. 2 ustawy wskazuje na trzy odrębnie uregulowane metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Metoda przyjęta przy rozpoczęciu dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może ulec zmianie przez cały okres amortyzacji. Przepisy nie przewidują wyjątku od tej zasady.
Podwyższenie lub obniżenie stawek jest możliwe tylko w przypadku wyboru metody unormowanej w przepisie art.16i.
Dyrektor Izby Skarbowej podziela zatem stanowisko Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, że Spółka Komandytowa nie jest uprawniona do zmian stawek indywidualnych dla poszczególnych środków trwałych w trakcie okresu amortyzacji. Tym samym nie wystąpi zagadnienie terminu uwzględnienia zmian tych stawek w kosztach podatkowych Spółki.

Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY