Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

W treści swojego podania wnioskodawca stwierdził, że dostarcza gaz płynny do odbiorcy, który zużywa gaz płynny do napędu wózków widłowych. Gaz płynny dostarczany jest cysterną samochodową do zbiorników u odbiorcy. Poprzez moduł tankowania zainstalowany u odbiorcy, na bieżąco w trakcie pracy wózka widłowego, uzupełniany jest do zbiornika na gaz płynny na stałe zamontowanego w wózku widłowym. W związku z powyższym podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy prawidłowym jest nie naliczanie podatku akcyzowego od dostarczonego gazu płynnego przeznaczonego do napędu wózków widłowych i przyjmowanie oświadczeń od odbiorcy o przeznaczeniu gazu płynnego do celów innych niż do napędu pojazdów samochodowych. Wnioskodawca stoi na stanowisku, iż jego zdaniem zużywanie gazu płynnego przez wózki widłowe wyposażone w stały zbiornik jest zwolnione z podatku akcyzowego. Spółka wskazuje, iż w stosowanej w większości rozwiązań technologii, wózki widłowe napędzane są z wymiennej butli gazowej, którą po zużyciu gazu wymienia się na pełną, a próżną przeznacza do wymiany i ponownie napełnia w składzie podatkowym. Opisane powyżej rozwiązanie nie dotyczy zdaniem wnioskodawcy sytuacji unormowanej w § 15 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.), bowiem do napędu wózka widłowego wykorzystywany jest w miejsce wymiennej butli stały, zintegrowany z wózkiem zbiornik. Ponadto, jak wskazuje podatnik, wózek widłowy nie jest pojazdem samochodowym. Zdaniem spółki, zgodnie z klasyfikacją statystyczną wózki widłowe nie są pojazdami samochodowymi, zatem gaz płynny zużywany do ich napędu jest objęty zwolnieniem z podatku akcyzowego, a dla dokumentowania dostaw przeznaczonych na cele zwolnione wymagane jest oświadczenie, które zgodnie z § 15 ust. 8 wskazanego wyżej Rozporządzenia składa odbiorca.

sygnatura: 321000-RPA-9104-7/07/DW

autor: Urząd Celny w Gdyni

data: 2007-05-30

słowa kluczowe:

POSTANOWIENIE

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego i prawnego dotyczącego niniejszego zagadnienia stwierdzam, iż stanowisko wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1 - 12 załącznika nr 2 do ustawy oraz pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN.

W myśl art. 65 ust. 1 w/w ustawy stawka akcyzy na paliwa silnikowe wynosi 2.000 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 233 zł od 1.000 litrów gotowego wyrobu, na ciężkie oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe 60 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu, a na gaz płynny i metan używany do napędu pojazdów samochodowych 700 zł od 1.000 kilogramów gotowego wyrobu.

Z kolei przepis art. 24 ust. 2 oraz art. 25 ust. 5 wskazanej wyżej ustawy zawiera delegację do określenia przez Ministra Finansów w drodze rozporządzenia szczegółowego zakresu zwolnień od akcyzy oraz oraz warunki i tryb ich stosowania. Przepis § 15 wydanego na podstawie tej rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (tekst jednolity Dz.U. nr 72 poz. 500 z 2006 r. z późn. zm.) określa szczegółowy zakres i warunki zwolnienia od akcyzy gazu płynnego.

Zgodnie z §15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego (Dz.U. z 2006 r. Nr 72 poz. 500 z późn. zm.), zwalnia się od akcyzy gaz płynny - propan, butan, mieszaniny propanu-butanu w przypadku, gdy są zużywane do innych celów niż do napędu pojazdów samochodowych. W omawianym stanie faktycznym należy zwrócić uwagę na fakt, iż wózki widłowe nie są kwalifikowane zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 z późn. zm.) do kategorii pojazdów samochodowych. Wskazana wyżej ustawa w Dziale I, art. 2 ust. 33 stanowi iż pojazd samochodowy jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, definicja ta nie obejmuje zatem wózka widłowego.

Jednakże zwolnienie od akcyzy, o którym mowa powyżej, w myśl ust. 2 pkt 2 ww. paragrafu ma zastosowanie pod warunkiem, że gaz płynny jest sprzedawany ze składu podatkowego uprawnionemu nabywcy lub przez podmiot, o którym mowa w ust. 3 pkt 2.

Jednym z warunków skorzystania z przedmiotowego zwolnienia przez podmiot uprawniony, jest złożenie przez ten podmiot oświadczenia, że nabywane paliwa zostaną zużyte do celów, o których mowa w § 15 ust. 1. cyt. rozporządzenia Ministra Finansów. Oświadczenie takie powinno zawierać co najmniej dane określone w § 15 ust. 7 i ust. 8 przedmiotowego rozporządzenia.

Biorąc pod uwagę, że wnioskodawca dokonuje sprzedaży ze składu podatkowego gazu płynnego odbiorcom wykorzystującym ten gaz do celów innych niż do napędu pojazdów samochodowych, może on korzystać ze zwolnienia od akcyzy na podstawie § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, pod warunkiem złożenia przez nabywcę oświadczenia, o którym mowa w tym przepisie.

Mając powyższe na uwadze - postanowiłem jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY