Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni otrzymując wynagrodzenie z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii powinna ustalić obowiązek podatkowy z zastosowaniem art 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą?

sygnatura: IPTPB1/4511-580/15-4/AG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:działalność artystyczna, Malta, prawa autorskie, umowa międzynarodowa, umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, Wielka Brytania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku (data wpływu 21września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 grudnia 2015 r., Nr ........, na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 grudnia 2015 r. (data doręczenia 4 grudnia 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), nadanym w dniu 11 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Wnioskodawczyni jest artystą wykonawcą, muzykiem, skrzypkiem solowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Polsce na umowę o pracę na niepełny etat oraz uzyskuje w kraju dochody z przeniesienia prawa autorskich. Ma obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Ponadto w Polsce znajduje się Jej centrum interesów osobistych i gospodarczych. Wnioskodawczyni ma mieszkanie w Polsce, w kraju mieszka Jej rodzina. W czasie pomiędzy koncertami Wnioskodawczyni przebywa w Polsce.

Wnioskodawczyni w ramach działalności artystycznej wykonuje koncerty w kraju, jak i poza jego granicami, na pokładach statków pasażerskich. Koncerty odbywające się na pokładach statków wykonywane są na podstawie umów zawieranych z armatorami, mającymi siedzibę oraz miejsce efektywnego zarządu m.in. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Statki pływają m.in. pod banderami Bahamów, Bermudów, czy Malty, Wielkiej Brytanii, czy Wysp Marshalla.

Zawierane z armatorami umowy nie mają charakteru umowy o pracę. Z ich treści wprost wynika, że Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem armatora oraz nie jest członkiem załogi statku, na którym odbywać się będzie koncert. Armator przyznaje Wnioskodawczyni status gościa. Ponadto z umów wynika, że armator nie jest obowiązany do odprowadzania za Wnioskodawczynię podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Wynagrodzenie za koncert wypłacane jest za pośrednictwem agenta, który każdorazowo potrąca prowizję za swoje usługi. Podczas koncertu Wnioskodawczyni występuje osobiście jako skrzypek, wykonując aranżacje znanych utworów, jak również własne kompozycje. Korzysta również z akompaniamentu dostępnego zespołu muzycznego. Koncerty mają indywidualny charakter. Powstają w oparciu o wiedzę i umiejętności Wnioskodawczyni, indywidualną interpretację utworów, ruch i wizerunek sceniczny. Ponadto Wnioskodawczyni samodzielnie opracowuje repertuar, oprawę wizualną oraz scenariusz koncertu, uwzględniając warunki, wielkość i możliwości techniczne sceny. Przed koncertem osoby odpowiedzialne za techniczną obsługę otrzymują szczegółowe wytyczne tzw. rider techniczny.

Wnioskodawczyni wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie interpretacji prawa autorskiego i praw pokrewnych, skąd otrzymała pismo z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. .......), które potwierdziło, że działalność Wnioskodawczyni może być uznana za artystyczne wykonanie. Stwierdzono bowiem, że ,, art. 85 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) stanowi, że artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Biorąc pod uwagę powyższy przepis oraz Pani działalność, opisaną w przesłanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego piśmie, wydaje się, że może Pani zostać uznana za artystę wykonawcę".

W piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że agent wyszukuje potencjalne oferty na realizację koncertów na pokładach statków i przedstawia je Wnioskodawczyni. W ograniczonym zakresie prowadzi negocjacje i ustala warunki kontraktu zawieranego przez Wnioskodawczynię z armatorem. Nie jest jednak pełnomocnikiem Wnioskodawczyni, ani nie jest upoważniony do podpisywania umów w imieniu Wnioskodawczyni. Agent nie występuje jako strona umowy. Wszelkie umowy akceptuje i podpisuje wyłącznie Wnioskodawczyni. Agent nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek od wypłacanych należności za koncerty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy Wnioskodawczyni otrzymując wynagrodzenie z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii powinna ustalić obowiązek podatkowy z zastosowaniem art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą...
  2. Czy Wnioskodawczyni, osiągającej przychody z działalności wykonywanej osobiście, jako artysta wykonawca (tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przysługują 50% koszty uzyskania przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 1. W zakresie pytania Nr 2 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (mają nieograniczony obowiązek podatkowy).

A zatem podstawową przesłanką określenia miejsca, w którym osoba fizyczna podlega obowiązkowi podatkowemu jest miejsce zamieszkania podatnika. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Przesłanki te mają charakter rozłączny i wystarczy spełnienie tylko jednej z nich, by uznać, że miejscem zamieszkania jest Rzeczpospolita Polska.

Wnioskodawczyni nie przebywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 183 dni. Ponadto posiada w kraju ośrodek interesów życiowych, bowiem w kraju przebywa Jej najbliższa rodzina, przyjaciele, itp. Ponadto Wnioskodawczyni jest właścicielką mieszkania, w którym przebywa pomiędzy koncertami.

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że Wnioskodawczyni posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zatem podlega nieograniczonemu obowiązkowi w Polsce.

Powyższa zasada na gruncie podatkowym w niektórych przypadkach doznaje pewnego ograniczenia. Zgodnie bowiem z art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisy art. 3 stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Jeżeli zatem Wnioskodawczyni osiąga przychody z zagranicy, dla ustalenia istnienia obowiązku podatkowego należy sięgnąć do właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jak wskazano w stanie faktycznym, Wnioskodawczyni w ramach działalności artystycznej wykonuje koncerty w kraju, jak i poza jego granicami, na pokładach statków pasażerskich. Koncerty odbywające się na pokładach statków wykonywane są na podstawie umów zawieranych z armatorami, mającymi siedzibę oraz miejsce efektywnego zarządu m.in. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Statki pływają m.in. pod banderami: Bahamów, Bermudów, czy Malty, Wielkiej Brytanii, czy Wysp Marshalla.

W ocenie Wnioskodawczyni wynagrodzenie osiągane z tytułu wykonania koncertu na pokładzie statku należy zaliczyć do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Tym bardziej, że z umów zawieranych przez Wnioskodawczynię wynika, że nie jest ona pracownikiem armatora oraz nie jest członkiem załogi statku, na którym odbywać się będzie koncert.

Zatem rozpatrując kwestie obowiązku podatkowego w kraju, należy sięgnąć do uregulowań zawartych w:

  1. art. 15 ust. 3 i art. 17 ust. 1 Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, w przypadku dochodów osiąganych z tytułu wykonania koncertu na pokładzie statku zarejestrowanego na Malcie (Dz. U. z 1995 r. Nr 49, poz. 256, z późn. zm.);
  2. art. 14 ust. 3 i art. 16 ust. 1 Konwencji między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodów i od zysków majątkowych, z tytułu wykonania koncertu na pokładzie statku zarejestrowanego w Wielkiej Brytanii (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840).

Zgodnie z art. 15 ust. 3 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej z Maltą, bez względu na poprzednie postanowienia tego artykułu, wynagrodzenia uzyskiwane przez osobę z tytułu pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku morskiego, statku powietrznego lub pojazdu drogowego eksploatowanego w komunikacji międzynarodowej, mogą podlegać opodatkowaniu tylko w tym Umawiającym się Państwie, w którym znajduje się miejsce rzeczywistego zarządu przedsiębiorstwa.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania, podpisanej z Wielką Brytanią, bez względu na poprzednie postanowienia niniejszego artykułu wynagrodzenie otrzymywane za pracę najemną, wykonywaną na pokładzie statku morskiego bądź statku powietrznego eksploatowanego w transporcie międzynarodowym przez przedsiębiorstwo Umawiającego się państwa, może być opodatkowany w tym Państwie.

W tym miejscu należy powołać się na Modelową Konwencję OECD i Komentarz do niej, które wprawdzie nie są źródłem powszechnie obowiązującego prawa, jednak stanowią istotną wskazówkę, jak należy interpretować zapisy umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania. Zgodnie z Komentarzem do Modelowej Konwencji OECD (pkt 9) w zakresie art. 15 ust. 3, do wynagrodzenia załóg statków morskich lub powietrznych eksploatowanych w transporcie międzynarodowym stosuje się zasadę, która zgodna jest z zasadą odnoszącą się do dochodów z żeglugi morskiej, śródlądowej i transportu lotniczego; zatem podlegają one podatkowaniu w państwie, w którym znajduje się faktyczny zarząd przedsiębiorstw. Dla rozstrzygnięcia, jaką umowę międzynarodową należy zastosować do osoby wykonującej pracę na pokładzie statku morskiego -- niezależnie pod jaką banderą pływa, zgodnie z Komentarzem istotne jest więc, w jakim państwie znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa eksploatującego ten statek (armatora).

Jak wskazano w interpretacji indywidualnej z dnia 23 grudnia 2015 r. wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi (Nr .......) załogę statku morskiego stanowią pracownicy wpisani na listę załogi danego statku, wystawioną przez armatora. Wpisanie pracownika na listę załogi, dokonuje się najpóźniej w chwili wyjścia statku w morze. Pracownikiem jest osoba pozostająca w stosunku pracy na statku, przede wszystkim, marynarz, tj. osoba posiadająca morskie kwalifikacje zawodowe, stwierdzone zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie Kodeksu morskiego. Pracownikiem, a w efekcie członkiem załogi może być także inna osoba, niebędąca marynarzem lecz posiadająca stosowne kwalifikacje, np. kelner, pracownik służby zdrowia, muzyk na promie. Ponadto, powołując się na Konwencję o pracy na morzu z 2006 r., która obowiązuje w Polsce od 20 sierpnia 2013 r., należy wskazać na definicję marynarza. Pod tym pojęciem rozumie się ,,każdą osobę zatrudnioną lub pracującą w jakimkolwiek charakterze na statku, do którego odnosi się niniejsza Konwencja".

Zdaniem Wnioskodawczyni, powyższe regulacje nie mają zastosowania w Jej przypadku. Umowy zawierane z armatorami zastrzegają, że artysta wykonawca nie jest pracownikiem armatora. Nie jest również członkiem załogi statku, na którym odbywać będzie się koncert. Armator przyznaje Wnioskodawczyni jedynie status gościa, a Wnioskodawczyni traktowana jest jak pasażer statku. Ponadto z umów wynika, że armator nie jest obowiązany do odprowadzania za Wnioskodawczynię podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Wynagrodzenie za koncert wypłacane jest za pośrednictwem agenta, który każdorazowo potrąca prowizję za swoje usługi. Dlatego też Wnioskodawczyni nie można uznać za członka załogi statku i w związku z tym, nie można w tym przypadku stosować przepisów umów międzynarodowych w zakresie wynagrodzenia członka załogi statków morskich.

Zgodnie z art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Maltą, bez względu na postanowienia artykułów 14 i 15, dochód uzyskany przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie z tytułu działalności artystycznej, wykonywanej osobiście w drugim Umawiającym się Państwie w charakterze na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, jak też muzyka lub sportowca, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Zgodnie z art. 16 ust. 1 Konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Wielką Brytanią, bez względu na postanawiania artykułów 7 i 14 niniejszej Konwencji, dochód osoby mającej miejsce zamieszkania w Umawiającym się Państwie uzyskany z tytułu działalności artystycznej, na przykład artysty scenicznego, filmowego, radiowego lub telewizyjnego, muzyka lub sportowca osobiście wykonywanej w drugim Umawiającym się Państwie, może być opodatkowany w tym drugim Państwie.

Przytoczone powyżej przepisy mają analogiczne brzmienie i dopuszczają opodatkowanie na Malcie i w Wielkiej Brytanii dochodów z działalności artystycznej wykonywanej osobiście przez Wnioskodawcę na ich terytorium. Przez terytorium kraju należy rozumieć również pokłady statków morskich i powietrznych, co potwierdza m.in. wyrok WSA w Warszawie z dnia 28 listopada 2007 r. sygn. akt III SA/Wa 1371/07,według którego ,,pokłady statków morskich włączone są do terytorium państwa, którego banderę noszą, niezależnie od tego gdzie się znajdują. Nawet gdy statek znajduje się na wodach terytorialnych innego państwa, żaden przepis prawa międzynarodowego nie uniemożliwia państwu, zastosowania jego własnego prawa podatkowego, nawet w przypadku, gdy statek znajduje się poza jego suwerennym terytorium".

Zatem nie ma tu znaczenia adres siedziby armatora, czy miejsce faktycznego zarządu armatora, lecz bandera statku, na którym odbywa się koncert. Wnioskodawczyni powinna przy opodatkowaniu uwzględniać umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte z państwem bandery statku.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, do opodatkowania wynagrodzenia z tytułu wykonania koncertu na pokładzie statku pływającego pod banderą Malty należy zastosować postanowienia art. 17 ust. 1 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą, zaś w przypadku statków pływających pod banderą Wielkiej Brytanii, należy zastosować art. 16 ust 1 Konwencji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Tut. Organ zauważa jednocześnie, że Wnioskodawczyni uiściła na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Łodzi opłatę od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w łącznej wysokości 160,00 zł, w tym w dniu 18 września 2015 r. kwotę 80,00 zł i w dniu 11 grudnia 2015 r. kwotę 80,00 zł. Opłata od wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych winna być uiszczona w wysokości 120 zł. W związku z powyższym kwota 40 zł stanowi nadpłatę i zostanie zwrócona przekazem pocztowym na adres wskazany w części B.3 wniosku ORD-IN.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ...., ul. ...., .... , po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY