Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki z o.o. przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki z o.o. (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki z o.o.) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE

sygnatura: IBPB-1-2/4510-711/15/BKD

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:łączenie spółek, następstwo prawne, przekształcenie spółki, specjalna strefa ekonomiczna, zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z 22 października 2015 r. (data wpływu do tut. BKIP 26 października 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki z o.o. przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki z o.o. (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki z o.o.) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 26 października 2015 r. wpłynął do tut. BKIP wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki z o.o. przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki z o.o. (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki z o.o.) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE.

We wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: ,,Wnioskodawca") prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży flag, bannerów, masztów oraz innych elementów ekspozycyjnych. Aktualnie planowane jest połączenie Wnioskodawcy ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której kapitale zakładowym Wnioskodawca posiada 100% udziałów (dalej: ,,Spółka Zależna"). Spółka Zależna została powołana przez Wnioskodawcę jako spółka celowa dla realizacji inwestycji na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (dalej: ,,SSE"), na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydanego w dniu 30 czerwca 2014 r. Zgodnie z zezwoleniem w terminie do 31 grudnia 2017 r. Spółka Zależna zobowiązana jest utworzyć co najmniej 21 nowych miejsc pracy i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 21 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty do dnia 31 grudnia 2022 r. Ponadto zezwolenie wymaga, aby Spółka Zależna poniosła wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 9.000.000 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. (przy czym maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych inwestycji to 12.442.037,50 zł). Termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2019 r. Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.; dalej: ,,ustawa o CIT"), dochody uzyskane przez Spółkę Zależną z działalności prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. z 2015 r. poz. 282, dalej: ,,ustawa o SSE") są wolne od podatku, przy czym wielkość pomocy publicznej udzielanej w formie tego zwolnienia nie może przekroczyć wielkości pomocy publicznej dla przedsiębiorcy zgodnie z odrębnymi przepisami. Na dzień połączenia Wnioskodawca będzie posiadał 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Zależnej. Planowane połączenie ma nastąpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm., dalej: ,,KSH") zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Zależnej na Wnioskodawcę bez podwyższenia kapitału zakładowego Wnioskodawcy. Dla celów księgowych połączenie zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg łączących się spółek, tj. poszczególne pozycje aktywów i pasywów oraz kosztów i przychodów obu łączących się spółek zostaną zsumowane według stanu na dzień połączenia. Celem połączenia jest ograniczenie kosztów i usprawnienie procesów zarządzania spółkami, zapewnienie efektywnej możliwości realizacji warunków zawartych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej wydanym w dniu 30 czerwca 2014 r. oraz wykorzystanie w pełni przyznanej ulgi. Ponadto, na dzień połączenia Wnioskodawca będzie 100% udziałowcem Spółki Zależnej, a przejęcie spółki córki przez spółkę matkę jest najbardziej naturalnym kierunkiem połączenia (wchłonięcie podmiotu zależnego).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki z o.o. przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki z o.o. (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki z o.o.) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE...

Zdaniem Wnioskodawcy, w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki Zależnej przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, na podstawie zezwolenia uzyskanego przez Spółkę Zależną do prowadzenia działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE. Art. 494 KSH przewiduje sukcesję wszystkich praw i obowiązków jako podstawowy skutek połączenia się spółek. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Wszelkie zezwolenia, koncesje czy też ulgi przyznane wcześniej spółce przejmowanej przechodzą na spółkę przejmującą. Sukcesja generalna będąca skutkiem połączenia spółek dotyczy wszelkich praw i obowiązków zarówno cywilnoprawnych jak i administracyjnych, jakie na przejmowanej spółce ciążyły przed dokonaniem połączenia. Niezależnie od tego, przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) przewidują również szczególną sukcesję podatkową. W myśl art. 93 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, osoba prawna łącząca się przez przejęcie innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki spółki przejętej. Przepis ten reguluje zasadę ciągłości praw i zobowiązań podatkowych w przypadku łączenia się spółek.

W ocenie Wnioskodawcy, zgodnie z powyższymi regulacjami, zwolnienie podatkowe wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT (zwolnienie, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o SSE) zostanie po połączeniu ze Spółką Zależną przejęte przez Wnioskodawcę w drodze sukcesji generalnej. Biorąc powyższe pod uwagę, Wnioskodawca w pierwszej kolejności wskazuje, że nie można uznać, iż w analizowanym przypadku działalność spółki przejmowanej (Spółki Zależnej) wskutek przejęcia zostaje zakończona. Sama spółka przejmowana traci byt prawny, jednakże całokształt jej działalności jest kontynuowany przez spółkę przejmującą, będącą jej sukcesorem prawnym (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 września 2010 r., sygn. akt IBPBI/2/423-819/10/SD).

Ideą przepisów dotyczących przejmowania spółek nie było doprowadzenie do sytuacji, w której można by uznać, że działalność spółki przejmowanej zostaje całkowicie zakończona, a spółka przejmująca mogłaby ją jedynie kontynuować jako zupełnie odrębny podmiot. Z przepisów dotyczących połączenia przez przejęcie wynika bowiem wyraźnie, że sytuacja spółki przejmującej nie powinna być zrównana z przypadkiem podmiotu, który po prostu nabył cały majątek (przedsiębiorstwo) innej spółki, która następnie uległa rozwiązaniu.

Z uwagi na wskazaną zasadę sukcesji generalnej, Wnioskodawca uprawniony będzie zatem do obliczania wartości dostępnego dla niego zwolnienia podatkowego (art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT), z uwzględnieniem także kwalifikowanych wydatków inwestycyjnych projektu poniesionych przed dniem połączenia przez Spółkę Zależną. Przedstawione powyżej stanowisko znajduje potwierdzenie w najnowszej praktyce organów podatkowych, m.in. w interpretacji wydanej przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 17 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1704/13/CzP,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji 29 sierpnia 2014 r. sygn. ITPB3/423-268/14/KK.

W tym miejscu należy jednocześnie wskazać, że zgodnie z art. 19 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z z 2015 r. poz. 282), zezwolenie może być cofnięte jeżeli przedsiębiorca zaprzestał na terenie strefy prowadzenia działalności gospodarczej, na którą posiadał zezwolenie.

Z kolei zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych z dnia 10 grudnia 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 465), warunkiem korzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego, od dochodów uzyskiwanych w ramach działalności prowadzonej specjalnej strefie ekonomicznej na podstawie zezwolenia jest:

  1. utrzymanie własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne - przez okres 5 lat od dnia wprowadzenia do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres 3 lat, przy czym nie wyklucza się wymiany przestarzałych instalacji lub sprzętu w związku z szybkim rozwojem technologicznym;
  2. utrzymanie inwestycji w regionie, w którym udzielono pomocy, przez okres nie krótszy niż 5 lat od momentu, gdy cała inwestycja zostanie zakończona, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorców - przez okres nie krótszy niż 3 lata.

W związku z powyższym Wnioskodawca ponownie zwraca uwagę, że nie można uznać, iż działalność spółki przejmowanej wskutek przejęcia zostaje zakończona. Przytoczone powyżej przepisy nie wskazują także, by dokonanie połączenia spółek poprzez przejęcie można było rozumieć jako zwykłe przeniesienie przez spółkę przejmowaną składników majątku na spółkę przejmującą. W przypadku łączenia spółek metodą przejęcia trwa bowiem cały czas związek składników majątkowych z prowadzoną działalnością gospodarczą, której prowadzenie, wraz z całokształtem spraw spółki przejmowanej (prawami i obowiązkami) przejmuje spółka przejmująca. Nie pojawia się ,,nowy" właściciel (jak np. miałoby to miejsce w przypadku sprzedaży składnika majątku) - ze względu na sukcesję prawną zachodzi tożsamość podmiotów będących właścicielami. Zachowana zostaje ciągłość własności (posiadania) składników majątku. Oceniając więc, czy w wyniku przejęcia spółki dochodzi do przeniesienia własności należących do niej składników majątkowych, nie można traktować spółki przejmującej - sukcesora praw i obowiązków spółki przejmowanej - jako odrębnego zewnętrznego podmiotu. Tak też uznał Dyrektor izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 22 września 2010 r. sygn. akt IBPBI/2/423-819/10/SD, w której to wyraźnie stwierdził, że ,,(...) nie można twierdzić, iż w wyniku połączenia dochodzi do zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej. Działalność ta jest bowiem dalej kontynuowana w sposób nieprzerwany przez następcę prawnego". Także w interpretacji z 10 września 2009 r., sygn. akt IBPBI/2/423-823/09/AM, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przychylił się do stanowiska podatnika, który stwierdził m.in., że ,,połączenie nie oznacza zakończenia prowadzenia działalności, przeciwnie - umożliwia jej rozszerzenie i dalsze skuteczne prowadzenie w ramach przedsiębiorstwa wnioskodawcy".

Oceniając więc, czy w wyniku przejęcia spółki dochodzi do przeniesienia własności należących do niej składników majątkowych, nie można traktować spółki przejmującej - sukcesora praw i obowiązków spółki przejmowanej - jako odrębnego zewnętrznego podmiotu. Przejście własności jest jedynie prostą konsekwencją połączenia i nie wiąże się z rozporządzeniem majątkiem przez Spółkę Zależną. Nie można tym samym powiedzieć, że to Spółka Zależna w jakikolwiek sposób przeniosła własność składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne. Również wymóg utrzymania inwestycji przez okres 5 lat (3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw) nie jest zdaniem Wnioskodawcy przeszkodą do korzystania ze zwolnienia podatkowego po przejęciu. Inwestycja realizowana przez Spółkę Zależną będzie bowiem kontynuowana w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy, przy wykorzystaniu tych samych środków trwałych i aktywów. Połączenie nie oznacza zakończenia prowadzenia działalności, lecz umożliwia jej rozszerzenie i dalsze skuteczne prowadzenie w ramach przedsiębiorstwa Wnioskodawcy.

Prezentowane przez Wnioskodawcę stanowisko znajduje potwierdzenie w najnowszej praktyce organów podatkowych m.in. w interpretacji wydanej przez:

  • Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 17 marca 2014 r., sygn. IBPBI/2/423-1704/13/CzP,
  • Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy 29 sierpnia 2014 r. sygn. ITPB3/423-268/14/KK.

Reasumując powyższe, w ocenie Wnioskodawcy, w wyniku połączenia spółek, w drodze przejęcia Spółki Zależnej przez Wnioskodawcę, Wnioskodawca będzie uprawniony, jako sukcesor, do korzystania z zezwolenia Spółki Zależnej (zezwolenie ,,przejęte" od Spółki Zależnej) na prowadzenie działalności na terenie SSE, a w konsekwencji do korzystania ze zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o CIT, w odniesieniu do dochodów uzyskiwanych na terenie SSE.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa St. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - t. j. Dz.U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY