Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawczyni, osiągającej przychody z działalności wykonywanej osobiście, jako artysta wykonawca (tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przysługują 50% koszty uzyskania przychodu?

sygnatura: IPTPB1/4511-580/15-5/AG

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

data: 2015-12-30

słowa kluczowe:działalność artystyczna, koszty uzyskania przychodów, podwyższenie kosztów uzyskania przychodu, prawa autorskie

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko #61485; przedstawione we wniosku (data wpływu 21września 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania przez artystę wykonawcę podwyższonych 50% kosztów uzyskania przychodów - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wniosek ten nie spełniał wymogów, o których mowa w art. 14b § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 1 grudnia 2015 r., Nr ...., na podstawie art. 169 § 1 i 2 w zw. z art. 14h wymienionej ustawy, wezwano Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie do uzupełnienia ww. wniosku wysłano w dniu 1 grudnia 2015 r. (data doręczenia 4 grudnia 2015 r.). Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 14 grudnia 2015 r.), nadanym w dniu 11 grudnia 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujące stany faktyczne:

Wnioskodawczyni jest artystą wykonawcą, muzykiem, skrzypkiem solowym. Nie prowadzi działalności gospodarczej oraz nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni jest zatrudniona w Polsce na umowę o pracę na niepełny etat oraz uzyskuje w kraju dochody z przeniesienia prawa autorskich. Ma obywatelstwo polskie oraz miejsce zamieszkania na terytorium kraju. Ponadto w Polsce znajduje się Jej centrum interesów osobistych i gospodarczych. Wnioskodawczyni ma mieszkanie w Polsce, w kraju mieszka Jej rodzina. W czasie pomiędzy koncertami Wnioskodawczyni przebywa w Polsce.

Wnioskodawczyni w ramach działalności artystycznej wykonuje koncerty w kraju, jak i poza jego granicami, na pokładach statków pasażerskich. Koncerty odbywające się na pokładach statków wykonywane są na podstawie umów zawieranych z armatorami, mającymi siedzibę oraz miejsce efektywnego zarządu m.in. na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii. Statki pływają m.in. pod banderami Bahamów, Bermudów, czy Malty, Wielkiej Brytanii, czy Wysp Marshalla.

Zawierane z armatorami umowy nie mają charakteru umowy o pracę. Z ich treści wprost wynika, że Wnioskodawczyni nie jest pracownikiem armatora oraz nie jest członkiem załogi statku, na którym odbywać się będzie koncert. Armator przyznaje Wnioskodawczyni status gościa. Ponadto z umów wynika, że armator nie jest obowiązany do odprowadzania za Wnioskodawczynię podatków oraz składek ubezpieczeniowych. Wynagrodzenie za koncert wypłacane jest za pośrednictwem agenta, który każdorazowo potrąca prowizję za swoje usługi. Podczas koncertu Wnioskodawczyni występuje osobiście jako skrzypek, wykonując aranżacje znanych utworów, jak również własne kompozycje. Korzysta również z akompaniamentu dostępnego zespołu muzycznego. Koncerty mają indywidualny charakter. Powstają w oparciu o wiedzę i umiejętności Wnioskodawczyni, indywidualną interpretację utworów, ruch i wizerunek sceniczny. Ponadto Wnioskodawczyni samodzielnie opracowuje repertuar, oprawę wizualną oraz scenariusz koncertu, uwzględniając warunki, wielkość i możliwości techniczne sceny. Przed koncertem osoby odpowiedzialne za techniczną obsługę otrzymują szczegółowe wytyczne tzw. rider techniczny.

Wnioskodawczyni wystąpiła do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie w sprawie interpretacji prawa autorskiego i praw pokrewnych, skąd otrzymała pismo z dnia 19 lutego 2015 r. (sygn. .......), które potwierdziło, że działalność Wnioskodawczyni może być uznana za artystyczne wykonanie. Stwierdzono bowiem, że ,, art. 85 § 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) stanowi, że artystycznymi wykonaniami są w szczególności: działania aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, tancerzy i mimów oraz innych osób w sposób twórczy przyczyniających się do powstania wykonania. Biorąc pod uwagę powyższy przepis oraz Pani działalność, opisaną w przesłanym do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego piśmie, wydaje się, że może Pani zostać uznana za artystę wykonawcę".

W piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, Wnioskodawczyni wskazała, że agent wyszukuje potencjalne oferty na realizację koncertów na pokładach statków i przedstawia je Wnioskodawczyni. W ograniczonym zakresie prowadzi negocjacje i ustala warunki kontraktu zawieranego przez Wnioskodawczynię z armatorem. Nie jest jednak pełnomocnikiem Wnioskodawczyni, ani nie jest upoważniony do podpisywania umów w imieniu Wnioskodawczyni. Agent nie występuje jako strona umowy. Wszelkie umowy akceptuje i podpisuje wyłącznie Wnioskodawczyni. Agent nie jest zobowiązany do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek od wypłacanych należności za koncerty.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku:

  1. Czy Wnioskodawczyni otrzymując wynagrodzenie z tytułu wykonywania koncertów na pokładach statków z Malty i Wielkiej Brytanii powinna ustalić obowiązek podatkowy z zastosowaniem art. 16 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Wielką Brytanią i art. 17 Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z Maltą...
  2. Czy Wnioskodawczyni, osiągającej przychody z działalności wykonywanej osobiście, jako artysta wykonawca (tj. ze źródła przychodów, o którym mowa w art. 13 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), przysługują 50% koszty uzyskania przychodu...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest odpowiedź na pytanie Nr 2. W zakresie pytania Nr 1 wydana zostanie odrębna interpretacja.

Zdaniem Wnioskodawczyni, przedstawionym w uzupełnieniu wniosku, zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), dalej: u.p.d.o.f., opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Z kolei w art. 10 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wskazano źródła przychodów, w tym między innymi działalność wykonywaną osobiście. Przy czym przez działalność wykonywaną osobiście należy rozumieć m.in. działalność twórczą, czy artystyczną.

W ocenie Wnioskodawczyni, wynagrodzenie osiągane z tytułu wykonania koncertu na pokładzie statku należy zaliczyć do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 13 pkt 1 u.p.d.o.f., tj. do przychodów z osobiście wykonywanej działalności artystycznej. Tym bardziej, że z umów zawieranych przez Wnioskodawczynię wynika, że nie jest Ona pracownikiem armatora oraz nie jest członkiem załogi statku, na którym odbywać się będzie koncert.

Kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są, w myśl art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Jednocześnie z treści art. 22 ust. 9 pkt 3 ww. ustawy wynika, że kosztami uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów lub rozporządzania przez nich tymi prawami określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu, z tym że nie mogą one przekroczyć #189; kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 u.p.d.o.f., czyli 42 764,00 zł.

Do ustalenia, czy przychód został osiągnięty z tytułu praw autorskich lub pokrewnych należy sięgnąć po definicję z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażania (utwór).

Odnosząc powyższe do treści art. 22 ust. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych należy stwierdzić, że prawo do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodu mają:

  1. podatnicy, których praca jest twórcza i niepowtarzalna, ma indywidualny charakter oraz spełnia przesłanki utworu wymienione w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. podatnicy będący twórcą bądź artystą wykonawcą w rozumieniu ww. ustawy.

Wnioskodawczyni otrzymała od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie pismo z dnia 19 lutego 2015 r., Nr ...., które potwierdziło, że działalność Wnioskodawczyni może być uznana za artystyczne wykonanie, a zatem Wnioskodawczynię można uznać za artystę wykonawcę w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Mając na uwadze powyższe, zdaniem Wnioskodawczyni, ma prawo do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podobne stanowisko zajął Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z dnia 30 października 2008 r., Nr .....

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., ul. ....., ..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY