Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

interpretacja indywidualna

Uznanie składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa i wyłączenie z opodatkowania czynności ich zbycia.

sygnatura: ITPP2/4512-458/16/ES

autor: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

data: 2016-07-29

słowa kluczowe:zbycie, zorganizowana część przedsiębiorstwa

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 27 czerwca 2016 r. (data wpływu 28 czerwca 2016 r.), uzupełnionym w dniu 19 lipca 2016 r. (dopłata), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 czerwca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie uznania składników majątkowych za zorganizowaną część przedsiębiorstwa oraz braku obowiązku opodatkowania czynności ich zbycia.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Spółdzielnia jest właścicielem nieruchomości gruntowej położonej w ... przy ulicy K. J. ..., obręb ewidencyjny ....

W skład nieruchomości wchodzą: działka nr 44/1 o powierzchni 1.134 m?, dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi Księgę Wieczystą oraz działki nr 45/1 i 46/1 o łącznej powierzchni 533 m?, dla której Sąd Rejonowy w ... prowadzi Księgę Wieczystą.

Łącznie ww. grunty obejmują powierzchnię 1.667 m?. Przedmiotowa nieruchomość zabudowana jest budynkiem administracyjno-biurowym o powierzchni ogólnej 4.163 m?. Powierzchnia użytkowa ww. budynku wybudowanego w latach sześćdziesiątych XX wieku (obliczona zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych) wynosi 3.923 m?.

Na podstawie aktu notarialnego z dnia 1 lipca 1991 r. Likwidator Spółdzielni ,,...", w wykonaniu uchwały ... Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni ,,..." z dnia 10 grudnia 1990 r. przeniósł nieodpłatnie własność zabudowanej nieruchomości na rzecz R. w ... (postanowienie Sądu Rejonowego Wydziału VIII Gospodarczy z dnia 13 listopada 1990 r.).

W opisanym powyżej okresie brak było możliwości do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, ponieważ podatek taki wówczas nie obowiązywał.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w pełną własność nastąpiło dnia 6 czerwca 2013 r., decyzją wydaną przez Prezydenta Miasta. W miesiącu marcu 2016 r. na zlecenie Spółdzielni został sporządzony operat szacunkowy. Celem tej wyceny było określenie łącznej wartości rynkowej ww. nieruchomości gruntowych zabudowanych sześciokondygnacyjnym budynkiem administracyjno-biurowym, stanowiących przedmiot prawa własności na potrzeby ustalania ceny sprzedaży.

Wyceniana nieruchomość objęta jest ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,..." zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta z 25 listopada 2015 r., opublikowanego w Dz. U. z dnia 8 grudnia 2015 r., poz. 4169. Spółdzielnia jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Zabudowana nieruchomość to budynek sześciokondygnacyjny użytkowany zgodnie z założoną funkcją administracyjno-biurową. W tym budynku Spółdzielnia prowadzi działalność wynajmu pomieszczeń biurowych i usługowych. Działalność ta opodatkowana jest stawką 23% VAT. Spółdzielnia wynajmuje pomieszczenia 40 podmiotom gospodarczym.

Na każdym piętrze dostępne są wspólne pomieszczenia sanitarne. Dogodną komunikację pionową zapewniają trzy klatki schodowe oraz dźwig osobowy. W obrębie głównego wejścia usytuowane jest pomieszczenie umożliwiające całodobową ochronę obiektu. Cały budynek jest podpiwniczony i od strony ulicy K. J. nieruchomość jest utwardzona kostką betonową, część terenu użytkowana jest jako parking.

Budynek wyposażony jest w instalacje:

 • wodociągową wody zimnej i ciepłej,
 • hydrantową,
 • kanalizacyjną,
 • deszczową,
 • elektryczną,
 • odgromową,
 • ogrzewania centralnego,
 • komputerową,
 • telefoniczną,
 • alarmową.

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem administracyjno-biurowym nie stanowi przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93, z późn. zm.). Wnioskodawca oprócz wynajmu pomieszczeń w biurowcu przy ulicy K. J. ... w .... świadczy usługi zakwaterowania w ośrodku wczasowym ,,..." w miejscowości W. (Gmina D., powiat S., województwo ...), która to działalność opodatkowana jest stawką 8% VAT.

Spółdzielnia nosi się z zamiarem sprzedaży opisanej nieruchomości zabudowanej wraz z pozostałymi składnikami wykorzystywanymi do prowadzenia działalności w zakresie wynajmu powierzchni (lokali) biurowych zakładając, że przedmiotem sprzedaży będzie zorganizowana część przedsiębiorstwa w myśl art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649). Przedmiotem planowanej sprzedaży ma być bowiem nie tylko nieruchomość, ale również ruchomości wykorzystywane na potrzeby prowadzenia przedmiotowej działalności. Na skutek umowy nabywca ma ponadto wstąpić jako wynajmujący w miejsce Spółdzielni do obowiązujących umów najmu oraz jako pracodawca (na podstawie przepisu art. 23 Kodeksu pracy) do umów o pracę zawartych z pracownikami zatrudnionymi wyłącznie przy wykonywaniu czynności związanych z prowadzeniem zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej budynek administracyjno-biurowy. Należy podkreślić, że opisany powyżej biurowiec stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa samodzielnie realizującą usługi wynajmu pomieszczeń. Przedmiotem sprzedaży będą grunty własne, budynek, budowle, wyposażenie jako całość.

Od zakupionych środków trwałych i wyposażenia Spółdzielnia pomniejszała podatek należny o kwotę podatku naliczonego, w związku z prowadzoną działalnością opodatkowaną.

Spółdzielnia w swoim statucie ma wyszczególnioną działalność wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.

Od 25 lat Spółdzielnia wyodrębnia zabudowaną nieruchomość przeznaczoną do sprzedaży w swoim systemie księgowym jako odrębny dział. Dla ewidencji kosztów i przychodów funkcjonowania nieruchomości wyodrębniona jest specjalna grupa kont w zespole ,,5" - 550.00 i ,,7" - 701.30.

Zobowiązania związane z działalnością nieruchomości za dostawę energii elektrycznej, wod.-kan., centralnego ogrzewania, śmieci, podatku od nieruchomości i inne koszty są ewidencjonowane w księgach na oddzielnych kontach.

Z dostawcami mediów podpisane są umowy wyłącznie na tą nieruchomość.

Zobowiązania związane z prowadzeniem tej działalności są regulowane na bieżąco.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.

 1. Czy sprzedaż biurowca (budynku administracyjno-biurowego), w skład którego wchodzą nieruchomość zabudowana, ruchomości (środki trwałe wysokocenne i niskocenne) wraz ze wstąpieniem przez nabywcę w prawa i obowiązki Spółdzielni wynikające w szczególności z umów najmu oraz z umów o pracę zawartych z pracownikami świadczącymi pracę wyłącznie na rzecz potrzeb biurowca (portierzy), będzie sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT...
 2. Czy rzeczy ruchome znajdujące się w biurowcu (środki trwałe wysokocenne, niskocenne, wyposażenie) będą również wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy, przedstawione zdarzenie przyszłe należy zakwalifikować jako sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży wchodzi w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług i będzie wyłączona z opodatkowania podatkiem VAT. Przedmiot przyszłej umowy spełnia wymogi art. 2 pkt 27e ustawy o VAT - jest on bowiem wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie. Spółdzielnia oprócz biurowca przy ulicy K. J. ... w .... posiada ośrodek wczasowy położony nad morzem. W statucie Spółdzielni wyszczególnione są usługi wczasowe (zakwaterowanie) i usługi wynajmu pomieszczeń w ...

Spółdzielnia po sprzedaży opisanej zorganizowanej części przedsiębiorstwa (w tym budynku przy ulicy K. J. ... w ...) zachowa możliwość wykonywania zadań wymienionych w statucie, ponieważ ośrodek nad morzem pełni rolę wiodącą od lat w uzyskaniu przychodów przez Spółdzielnię.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest wyodrębniona w strukturze organizacyjnej R.

W systemie rachunkowości Spółdzielni dla ewidencji kosztów i przychodów wyodrębniona jest specjalna grupa kont w zespole ,,5" i ,,7".

Zobowiązania za energię elektryczną, odpady komunalne, wodę i kanalizację, centralne ogrzewanie, podatek od nieruchomości i inne mają przypisane odpowiednie konta.

Z dostawcami mediów zawarte są umowy wyłącznie na dany budynek. Zobowiązania związane z prowadzeniem działalności wynajmu pomieszczeń R. w ... reguluje na bieżąco.

W budynku przeznaczonym do sprzedaży pracuje na stanowisku portiera 5 osób. W budynku dozór jest całodobowy.

Spółdzielnia ma podpisane umowy wynajmu pomieszczeń w budynku przy ulicy K. J. ... w ... z 40 podmiotami gospodarczymi.

Przedmiot przyszłej umowy może samodzielnie realizować zadania gospodarcze - może istnieć jako samodzielne przedsiębiorstwo. Spółdzielnia sprzeda opisany przedmiot umowy przyszłej jako funkcjonalną całość. Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie będzie przedmiotem aportu.

Zdaniem Spółdzielni, nieruchomości gruntowe (działka nr 44/1, 45/1, 46/1) zabudowane sześciokondygnacyjnym budynkiem stanowią zorganizowaną część przedsiębiorstwa, do sprzedaży której przepisów ustawy o VAT nie stosuje się - art. 6 niniejszej ustawy.

Zdaniem Spółdzielni, rzeczy ruchome w postaci środków trwałych wysokocennych i niskocennych, wyposażenie budynku będą wyłączone z opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ Spółdzielnia zamierza sprzedać nieruchomości gruntowe zabudowane budynkiem jako całość, pomimo obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy zakupie ww. ruchomości. Zdaniem Wnioskodawcy, zdarzenie przyszłe polegające na sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, tj. budynku administracyjno-biurowego (biurowca) nie będzie podlegać podatkowi od towarów i usług ze względu na brzmienie art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. z 2011 r., Dz. U. nr 177, poz. 1054, z późn. zm).

Planowana czynność spełnia warunki do uznania jej za sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że zgodnie z brzmieniem art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów ww. ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Przedmiotem planowanej umowy sprzedaży jest budynek administracyjno-biurowy (biurowiec) objęty wyodrębnieniem organizacyjnym (zlokalizowany w innej miejscowości niż pozostała działalność prowadzona przez Spółdzielnię). Przedmiotem umowy jest kompletny i zdatny do użytku w momencie zbycia (obiekt czynny), co przesądza o tym, że może on stanowić niezależne przedsiębiorstwo. Należy podkreślić, że przeważająca część pomieszczeń znajdujących się w przedmiotowym budynku administracyjno-biurowym (biurowiec) zajęta jest przez najemców na podstawie umów najmu zawartych ze Spółdzielnią, a prawa i obowiązki wynikające z tych umów zostaną przejęte przez potencjalnego nabywcę. W tym miejscu należy podkreślić, że przepis art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług stanowi, że przez zorganizowaną część przedsiębiorstwa rozumie się organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Podstawowym wymogiem jest więc to, aby zorganizowana część przedsiębiorstwa stanowiła zespół składników materialnych i niematerialnych. Kolejnym krokiem jest wydzielenie tego zespołu w istniejącym przedsiębiorstwie. Wydzielenie to zachodzi na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, finansowej i funkcjonalnej (przeznaczenie do realizacji określonych zadań gospodarczych). Przedmiotowy budynek administracyjno-biurowy (biurowiec) objęty jest wyodrębnieniem organizacyjnym. Podlega on ponadto wyodrębnieniu finansowemu. W związku z prowadzeniem pełnej księgowości, zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 30, z późn. zm.), na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych możliwe jest przyporządkowanie przychodów i kosztów oraz należności i zobowiązań do działalności wykonywanej w danym biurowcu. Tym samym za spełnione należy uznać następujące przesłanki wymagane dla uznania opisanego przedmiotu umowy - budynku administracyjno-biurowego (biurowca) za zorganizowaną cześć przedsiębiorstwa:

 • istnieje zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania,
 • zespół ten jest organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie,
 • składniki te przeznaczone są do realizacji określonych zadań gospodarczych,
 • zespół tych składników mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące ww. zadania gospodarcze.

Wydzielenie zespołu składników materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie zachodzi bowiem jednocześnie na trzech płaszczyznach: organizacyjnej, funkcjonalnej i finansowej. Należy również podkreślić, że warunkiem uznania danego zespołu składników materialnych i niematerialnych (w tym zobowiązań) za zorganizowaną część przedsiębiorstwa jest, aby zespół ten mógł funkcjonować jako samodzielne przedsiębiorstwo. Przy czym chodzi tu wyłącznie o potencjalną możliwość funkcjonowania danego zespołu składników jako niezależnego przedsiębiorstwa.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja została wydana na podstawie przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, z którego wynika, że składniki materialne mające być przedmiotem zbycia są wyodrębnione w istniejącym przedsiębiorstwie pod względem organizacyjnym, funkcjonalnym i finansowym, co oznacza, że w przypadku, gdy w toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, bądź skarbowej zostanie określony odmienny stan faktyczny, interpretacja nie wywoła w tym zakresie skutków prawnych.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu - do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach - art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY