Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

dotyczy sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat od przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

sygnatura: 1401/OR-I/418-3/08/AM

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2008-06-09

słowa kluczowe:miejsce zameldowania, przekształcanie prawa lokatorskiego w prawo własności, sprzedaż mieszkania

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z uwagi na rażące naruszenie prawa

o r z e k a

zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 16 lipca 2007r. nr 1407/NR/415-8/07/DD i uznać stanowisko Pani zawarte we wniosku z dnia 21 maja 2007r. za prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Z przedstawionego we wniosku z dnia 21 maja 2007r. stanu faktycznego wynika, iż w dniu 16 maja 2007r. Pani dokonała sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nastąpiło na podstawie umowy zawartej w dniu 24 kwietnia 2007r.

Zdaniem Pani przychód uzyskany ze sprzedaży mieszkania jest zwolniony od opodatkowania na podstawie art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w lokalu będącym przedmiotem sprzedaży była zameldowana ponad 12 miesięcy, tj. od 22 marca 1977r. (ponad 30 lat).

W dniu 16 lipca 2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grójcu wydał postanowienie nr 1407/NR/415-8/07/DD, w którym stwierdził, iż stanowisko wyrażone przez Podatnika w złożonym wniosku jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji wskazał, iż objęty zwolnieniem dwunastomiesięczny okres zameldowania ? wynikający z art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? winien być liczony od dnia nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, tj. w omawianym przypadku od 24 kwietnia 2007r. Zameldowanie na pobyt stały przed dniem nabycia, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pozostaje bez znaczenia dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w 21 ust.1 pkt 126 w/w ustawy. Do okresu zameldowania nie jest bowiem uwzględniany okres zameldowania przed dniem 1 stycznia 2007r.

W związku z powyższym sprzedaż nabytego przez Panią spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym, według zasad określonych w art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz.176 z późn. zm.).

Na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 16 lipca 2007r. Nr 1407/NR/415-8/07/DD nie zostało złożone zażalenie, tym samym przedmiotowe postanowienie stało się ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym zaprezentowanym we wniosku oraz przedmiotowym postanowieniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu stwierdził, że w/w postanowienie rażąco narusza obowiązujące prawo.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) źródłem przychodu jest odpłatne zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.Ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym nowe zasady mają zastosowanie do dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości i praw majątkowych po 1 stycznia 2007r. (art. 7 ust. 1 tejże ustawy).

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c w/w ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, jeżeli podatnik był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia oraz w myśl art. 21 ust. 21 cyt. ustawy złoży oświadczenie w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania, w terminie 14 dni od odpłatnego zbycia nieruchomości lub prawa majątkowego, iż spełnia warunki do zwolnienia.

Z w/w przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że warunkiem niezbędnym do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie opartym na dotychczasowej linii orzecznictwa sądów, przepisy dotyczące wszelkich ulg podatkowych muszą być interpretowane ściśle, bez wykładni rozszerzającej.

Z przytoczonych przepisów cyt. ustawy wynika jednoznacznie, iż niezbędnym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia jest zameldowanie w danym lokalu mieszkalnym przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. Nie ma natomiast znaczenia, czy podatnik był właścicielem zbywanego spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego przez cały ten czas. Termin ten należy liczyć od faktycznego momentu zameldowania, a nie nabycia w/w prawa.

Skoro przesłanką do zastosowania zwolnienia jest tylko zameldowanie, które jest czynnikiem niezależnym od prawa własności, zatem w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie należało uznać stanowisko Pani przedstawione we wniosku za prawidłowe.

Zgodnie z regulacją art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym do dnia 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), organ odwoławczy w drodze decyzji z urzędu zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 tej ustawy, jeżeli rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także, jeśli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Rażącym naruszeniem prawa jest naruszenie oczywiste, gdy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji jest ewidentnie sprzeczne z wyraźnym lub nie budzącym wątpliwości przepisem prawnym.

Mając na uwadze, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Grójcu z dnia 16 lipca 2007r. nr 1407/NR/415-8/07/DD jest ewidentnie sprzeczne z treścią art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji.

Niniejsza decyzja wydana została na podstawie stanu faktycznego przedstawionego przez Panią i w oparciu o stan prawny obowiązujący w dniu złożenia wniosku.

Od niniejszej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania na podstawie art. 221 i art. 223 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28 w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Odwołanie zgodnie z przepisem art. 222 w/w ustawy Ordynacja podatkowa powinno zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY