Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy wspólnik spółki komandytowej przekształconej ze spółki z o.o. ma prawo do rozliczenia straty podatkowej, wskazanej przez spółkę z o.o.?

sygnatura: PD-2/41170-104/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2008-01-17

słowa kluczowe:podatek dochodowy od osób fizycznych, przekształcanie podmiotów, spółka komandytowa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza z dnia 01.06.2007 r. Nr PDI-1/415/49/07 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 12.03.2007 r. (17.04.2007 r. data wpływu) Pan ... działając przez pełnomocnika zwrócił się do organu I instancji z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku pełnomocnik podaje, iż spółka ... sp. z o.o. (dalej : ?spółka przekształcana?) zostanie przekształcona w ... sp. komandytowa (dalej: spółka przekształcona"). Na dzień przekształcenia w spółce przekształcanej występować będzie strata podatkowa.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym pełnomocnik zwrócił się z zapytaniem, czy spółka przekształcona (a ściśle jej wspólnik) ma prawo do rozliczenia straty podatkowej poniesionej przez spółkę przekształcaną, która w wyniku przekształcenia stała się stratą wspólników spółki przekształconej.

Zdaniem pełnomocnika podatnik jest uprawniony do rozliczenia straty podatkowej poniesionej przez spółkę przekształcaną w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, do której zaliczamy przychody (straty) wspólnika z tytułu uczestnictwa w spółce przekształconej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Krowodrza wydał postanowienie z dnia 01.06.2007r. Nr PDI-1/415/49/07 uznając, iż stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Zdaniem organu I instancji prawo do rozliczenia straty podatkowej poniesionej przez spółkę przekształcaną wynika z przepisów art. 93a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 15.02.1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm.).

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w sprawie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 93a § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa osoba prawna powstała w wyniku przekształcenia innej osoby prawnej wstępuje we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki przekształcanej osoby lub spółki. Natomiast § 2 pkt 1 lit.b w/w przepisu nakazuje stosowanie powyższej zasady odpowiednio do osobowej spółki handlowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej. Kwestia rozliczenia straty poniesionej przez spółkę przekształcaną została uregulowana w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, natomiast w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych brak powyższej regulacji.

Przy przekształceniu spółki z o.o. w spółkę komandytową prawo do rozliczenia straty podatkowej przeszło na spółkę komandytową, jednakże spółka tej straty rozliczyć nie może, ponieważ nie jest podatnikiem w zakresie podatku dochodowego.

Natomiast prawo do rozliczenia straty spółki z o.o. nie przeszło na wspólników spółki komandytowej i nie może być przez nich rozliczone.

Zatem w przedmiotowej sprawie biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, stanowisko wyrażone przez pełnomocnika we wniosku z dnia 12.03.2007 r. należy uznać za nieprawidłowe.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Jednocześnie zauważa się, iż na mocy przepisów art. 4 ust. 2 wyżej cytowanej ustawy, interpretacja wygasa z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem tej interpretacji.

Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY