Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy mozna zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej wydatki na odzież w którą wyposażani są pracownicy salonu RESERVED?

sygnatura: WB-PD/415-0019/07/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2007-12-24

słowa kluczowe:odzież, strój służbowy

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.10.2007 r. wniesionego przez Podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie z dnia 21.09.2007 r. Nr PD415/1/13/16/07, zawierające interpretację przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590 ze zm.),
zmienia postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie z dnia 21.09.2007 r. nr PD415/1/13/16/07.

UZASADNIENIE

Podatnik we wniosku z dnia 28.06.2007 r. (uzupełnionym pismem z dnia 30.08.2007 r.) złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zwrócił się z zapytaniem, czy prawidłowo zalicza do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej (prowadzi salon odzieżowy RESERVED) wydatki, które ponosi na zakup dla pracowników odzieży marki RESERVED oraz czy prawidłowo dolicza do przychodów pracowników równowartość wydanej odzieży. Według Podatnika w sytuacji, gdy zgodnie z zawartą umową z firmą LPP S.A. zarówno On, jak i Jego pracownicy zobowiązani są do noszenia odzieży RESERVED, wydatki poniesione na jej zakup stanowią koszt uzyskania przychodu, a równowartość tej odzieży nie powinna być zaliczona do przychodów pracowników.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 21.09.2007 r. Nr PD/415/1/13/16/07 stwierdził, że stanowisko Podatnika, według którego wydatki poniesione na zakup odzieży firmy RESERVED (przeznaczonej do używania przez Jego pracowników podczas wykonywania pracy w salonie RESERVED) stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej działalności gospodarczej jest nieprawidłowe.
Pismem z dnia 02.10.2007 r. Podatnik wniósł zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu na ww. postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie, żądając jego uchylenia w tym zakresie, w jakim organ pierwszej instancji uznał za nieprawidłowe Jego stanowisko dotyczące możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków poniesionych na zakup odzieży marki RESERVED, którą zgodnie z zawarta umową z LPP S.A. jest obowiązany nosić osobiście, jak i wszyscy Jego pracownicy podczas świadczenia usług w salonie RESERVED.
W zażaleniu Strona zarzuciła, że organ pierwszej instancji w kwestionowanym postanowieniu nieprawidłowo przyjął, iż wydatki te nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu w świetle przepisu art. 22 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Strona podnosi, że odzież marki RESERVED nabywa w celu świadczenia na rzecz LPP S.A. usług związanych m. in. z publiczną prezentacją odzieży tej marki i otrzymuje z tego tytułu umówione zryczałtowane wynagrodzenie oraz że dodatkowo w ramach prowadzonej działalności uzyskuje przychód ze sprzedaży jako ?odzieży używanej?, odzieży zwróconej przez Nią i pracowników.
Strona wskazuje ponadto, iż przedmiotowe wydatki są bezpośrednio związane z zabezpieczeniem źródła przychodów i nie zostały wymienione w katalogu wyłączeń z kosztów uzyskania przychodu, wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po zapoznaniu się z zakwestionowanym rozstrzygnięciem i argumentami podniesionym w zażaleniu stwierdza, co następuje.
Jak wynika z przedstawionego przez Podatnika stanu faktycznego, Podatnik prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług agencyjnych na rzecz firmy LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku (salon odzieży RESERVED) i z tego tytułu uzyskuje od tej firmy przychód w formie zryczałtowanego wynagrodzenia. Zgodnie z zawartą umową obowiązany jest do zapewnienia pracownikom obsługującym klientów odzieży marki RESERVED pochodzącej z kolekcji aktualnie sprzedawanej w salonie. Pracownicy nie mogą nosić tych ubiorów poza godzinami i miejscem pracy, a po sezonie kompletne ubiory zwracają pracodawcy (na podstawie protokółu zdawczo ? odbiorczego), co wynika z obowiązującego w firmie regulaminu pracy. Zarówno odzież zwrócona przez pracowników, jak i odzież używana przez Stronę w salonie (po zmianie kolekcji), sprzedawana jest jako ?odzież używana? i z tego tytułu uzyskuje Ona dodatkowy przychód.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), kosztami uzyskania przychodów są koszty ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...).
Z ww. przepisu wynika, że kosztami uzyskania przychodu związanymi z działalnością gospodarczą będą zarówno koszty pozostające w bezpośrednim związku z uzyskiwanymi przychodami, jak i pozostające w związku pośrednim, jeśli zostały one poniesione w celu uzyskania przychodu. Oznacza to, iż kosztami podatkowymi mogą być wyłącznie te wydatki ? które racjonalnie rzecz oceniając ? wpływają na uzyskanie przychodu z danego źródła. Zaznaczyć przy tym należy, iż obowiązkiem podatnika uzyskującego korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków do kosztów uzyskania przychodu jest prawidłowe ich udokumentowanie i wykazanie związku pomiędzy poniesieniem danego kosztu a uzyskaniem przychodu.
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że skoro odzież marki RESERVED używana jest przez właściciela firmy i jego pracowników wyłącznie w salonie RESERVED (do czego Podatnik zobligowany jest dodatkową umową), nie jest ona odzieżą osobistą (podlega bowiem zwrotowi) i dodatkowo Podatnik uzyskuje ze sprzedaży tej odzieży przychód, to w świetle przepisu art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wydatki poniesione na jej na zakup stanowią koszty uzyskania przychodu prowadzonej przez Stronę działalności gospodarczej.
Dodatkowo zauważyć należy, że mając na uwadze przedstawiony przez Podatnika stan faktyczny Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowej Rudzie, w uzasadnieniu kwestionowanego postanowienia prawidłowo uznał, że w świetle przepisu art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, korzystanie wyłącznie w godzinach pracy przez pracowników z odzieży oznaczonej marką RESERVED należącej do pracodawcy, nie mieści się w pojęciu nieodpłatnych świadczeń.
W związku z powyższym Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY