Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przeniesienie kredytu do innego banku będzie miało wpływ na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej?

sygnatura: DPB-2.35-415003-31/07

autor: Izba Skarbowa w Szczecinie

data: 2007-10-23

słowa kluczowe:odliczenie od dochodu, odsetki od kredytu, ulga odsetkowa

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm) w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie po rozpatrzeniu sprawy, w wyniku wniesienia zażalenia, z dnia 13 sierpnia 2007 r. przez Aleksandrę P, zam. S, na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 02 sierpnia 2007 r., znak: I US.DO/415/121/JP/2007, w którym udzielając podatniczce pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uznano stanowisko podatniczki za nieprawidłowe, odmawia zmiany zaskarżonego postanowienia.

U Z A S A D N I E N I E

Powołanym na wstępie postanowieniem, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie udzielił Aleksandrze P, zgodnie z art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, iż w dniu 22.04 2005 r. w Banku PKO BP SA uzyskała kredyt na zakup nowego lokalu mieszkalnego od dewelopera. W dniu 23.04.2007 r. Bank udzielił podatniczce kredytu hipotecznego na refinansowanie kredytu zaciągniętego w PKO BP SA.

Na tle takiego stanu faktycznego wnioskodawczyni sformułowała stanowisko, iż ?przeniesienie? kredytu do innego banku nie będzie miało wpływu na nabyte już prawo do ulgi odsetkowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie po dokonaniu oceny prawnej stanowiska strony, uwzględniając przedstawiony stan faktyczny, w postanowieniu z dnia 02 sierpnia 2007 r. (znak: I US.DO/415/121/JP/2007) w sprawie interpretacji przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uznał stanowisko wyrażone przez wnioskodawczynię w sprawie możliwości skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu zaciągniętego w 2007 roku celem refinansowania kredytu hipotecznego udzielonego w 2005 r. na cele mieszkaniowe, za nieprawidłowe.

W uzasadnieniu postanowienia organ podatkowy pierwszej instancji wskazał, iż do opisanego stanu faktycznego mają zastosowania przepisy art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588). Cytując treść ww. przepisu organ ten stwierdził, że podatniczce przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych, jeżeli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został udzielony przez bank w latach 2002 ? 2006. Zawarcie natomiast przez wnioskodawczynię nowej umowy kredytowej w roku 2007, nie uprawnia jej do skorzystania z odliczenia od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu, niezależnie od tego na jaki cel został zaciągnięty.

W zażaleniu złożonym w dniu 14 sierpnia 2007 r. strona wnosi o zmianę stanowiska organu podatkowego pierwszej instancji podnosząc, iż od organu podatkowego pierwszej instancji otrzymała dwie (jedną ustną i drugą pisemną) rozbieżne informacje. Przed przystąpieniem do refinansowania kredytu podatniczka skonsultowała się z urzędnikiem Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie i uzyskała informację ustną, że jeżeli kredyt zaciągnięty w 2007 r. zostanie przeznaczony na spłatę poprzedniego kredytu hipotecznego, który dotyczy tej samej inwestycji, to będzie miała prawo do odpisywania odsetek od ?nowego? kredytu hipotecznego. Jednak do dopełnienia wszelkich formalności zasugerowano stronie wystąpienie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego ww. przypadku. Gdyby ? jak stwierdza - uzyskała informację, że nie będzie mogła w dalszym ciągu korzystać z odliczania od podstawy opodatkowania odsetek od kredytu faktycznie zapłaconych w danym roku podatkowym, nie zdecydowałaby się na refinansowanie tego kredytu. Ponadto strona zwraca uwagę na swoją trudną sytuację rodzinną.

W wyniku rozpatrzenia zażalenia, połączonego z jednoczesną oceną stanu faktycznego i prawnego sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie uznał za zasadne odmówić zmiany postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Szczecinie z dnia 02 sierpnia 2007 r., znak: I US.DO/415/121/JP/2007, stanowiącego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując rozpatrzenia w ramach postępowania zażaleniowego spornej sprawy i odnosząc się przy tym do podniesionych zarzutów stwierdza, co następuje:


1. Z materiału dowodowego zebranego w sprawie wynika, że Pani Aleksandra P w 2005 r. zaciągnęła w banku PKO BP SA kredyt hipoteczny na zakup lokalu mieszkalnego od dewelopera i korzystała z odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na spłatę odsetek od tego kredytu, na podstawie art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Następnie w 2007 r. zaciągnęła kredyt hipoteczny w Banku celem dokonania spłaty kredytu uzyskanego w 2005 r. w banku PKO BP SA.

2. W świetle tak ustalonego stanu faktycznego, istota kwestii wymagającej interpretacji sprowadza się do konieczności wiążącego rozstrzygnięcia, czy przysługuje podatniczce prawo do odliczenia od dochodu odsetek od kredytu udzielonego w 2007 r. (na korzystnych dla podatniczki warunkach) na spłatę kredytu zaciągniętego w 2005 r. na nabycie od dewelopera lokalu mieszkalnego.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy:

  • art. 26b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zmianami) w związku z
  • art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r., Nr 217, poz. 1588).

Zgodnie z art. 26b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2 ? 4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

  1. Budową budynku mieszkalnego albo
  2. Wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo
  3. Zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, albo
  4. Nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Prawo do odliczeń daje zaciągnięcie kredytu (pożyczki) na ściśle określone inwestycje mieszkaniowe.

Zgodnie zaś z treścią art. 26b ust. 2 pkt 2 ww. ustawy odliczenie, o którym mowa w ust. 1 stosuje się, jeżeli kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo ? kredytowych do udzielania kredytów (pożyczek), a z umowy kredytu (pożyczki) wynika, że dotyczy on jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1.

Zatem w myśl powołanego wyżej przepisu przedmiotem odliczenia mogą być wyłącznie odsetki od kredytu udzielonego na sfinansowanie jednej z wyżej wymienionych inwestycji mieszkaniowych.

W zakresie omawianej ulgi nie mieszczą się natomiast, odsetki od kredytu lub pożyczki udzielonego na spłatę innego kredytu, nawet w sytuacji, gdy ten kolejny kredyt został przeznaczony na cele, o których mowa w art. 26b ust. 1 pkt 1 ? 4 ustawy (cele mieszkaniowe). Ponieważ zaciągnięcie kredytu w nowym banku powoduje zawarcie nowej umowy kredytowej, która dzięki otrzymanym środkom pozwala na spłatę zadłużenia wobec innego banku, a przesłanką przeniesienia kredytu do innego banku jest spłata zobowiązania wobec innego banku, który udzielił kredytu na cele mieszkaniowe, a nie na finansowanie inwestycji mieszkaniowej. Takie przeniesienie powoduje utratę prawa do kontynuacji ulgi odsetkowej nawet w sytuacji, gdy dotyczy tej samej inwestycji mieszkaniowej.

Mając powyższe na uwadze powyższe oraz treść art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, z którego wynika, że ?Podatnikowi, któremu w latach 2002 ? 2006 został udzielony kredyt (pożyczka), o którym mowa w art. 26b ustawy wymienionej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r., przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie oraz w ustawie wymienionej w art. 2, w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r., prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek od tego kredytu (pożyczki), do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) zawartej przed 01 stycznia 2007, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r.? stwierdzić należy, że podatniczce przysługuje prawo do skorzystania z tzw. ulgi odsetkowej w ramach praw nabytych, jeżeli kredyt na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych został udzielony przez bank w latach 2002 ? 2006.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że z uwagi na to, że ulga odsetkowa została zlikwidowana zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zawarcie w roku 2007 nowej umowy kredytowej, niezależnie od tego na jaki cel został zaciągnięty, powoduje, że podatniczka nie może skorzystać z odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków poniesionych na spłatę odsetek od tego kredytu.

Ponadto należy zaznaczyć, iż argumentacja podniesiona w zażaleniu, - dotycząca podjęcia decyzji o refinansowaniu kredytu po uzyskaniu ustnej informacji w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Szczecinie - a mianowicie, że podatniczka będzie mogła w dalszym ciągu korzystać z ulgi odsetkowej - dla oceny kwestii spornej - pozostaje bez znaczenia. Zgodnie bowiem z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa ?Stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.? Wniosek o wydanie pisemnej, wiążącej organ podatkowy interpretacji, do organu pierwszej instancji wpłynął w dniu 25.06.2007 r., natomiast umowę z ?Bankiem? podatniczka zawarła w dniu 23.04.2007 r. Zatem, wbrew twierdzeniom zawartym w zażaleniu, nie można przyjąć, iż decyzja o zmianie stanu faktycznego dotyczącego sytuacji kredytowej uzależniona była wyłącznie od stanowiska zajętego przez Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w tej kwestii.

Przedstawiona przez podatniczkę trudna sytuacja rodzinna również nie może mieć wpływu na dokonaną interpretację przepisów prawa podatkowego, bowiem wydając postanowienie zawierające interpretację, organ podatkowy nie ustanawia żadnej normy indywidualnej, lecz jedynie przedstawia swój pogląd dotyczący rozumienia treści przepisów prawa podatkowego i sposobu ich zastosowania w odniesieniu do określonej sprawy indywidualnej.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i prawny sprawy, Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie orzeka jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY