Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy częściowego zwrotu kosztów poniesionych w 2002 roku w związku z wymianą okien, z jednoczesnym zobowiązaniem zwrotu otrzymanej kwoty w miesięcznych ratach wraz z czynszem.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-41/US/07/FM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-08-13

słowa kluczowe:refundacja

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 oraz art. 7 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18 czerwca 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Widzew z dnia 6 czerwca 2007 r., Nr IX-005/141/Z/K/07, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, iż w dniu 18 kwietnia 2007 r. wystąpiła Pani do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Widzew z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 2002 r. wymieniła Pani we własnym zakresie okna. Jednocześnie na podstawie regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej, wpłaca Pani składki na Celowy Fundusz Wymiany Okien, będący składnikiem funduszu remontowego. W roku ubiegłym otrzymała Pani od Spółdzielni częściowy zwrot kosztów poniesionych w 2002 roku w związku z wymianą okien, z jednoczesnym zobowiązaniem zwrotu otrzymanej kwoty w miesięcznych ratach wraz z czynszem. Koszt wymiany okien, jak i wpłaty na Celowy Fundusz Wymiany Okien (w latach 2001 ? 2005) były przez Panią odliczane w ramach ulgi remontowej w PIT/D. W zeznaniu podatkowym za rok 2006 doliczyła Pani do podatku 19% kwoty otrzymanej od Spółdzielni, tj. 558,57 zł.
Na tle powyższego powstały Pani wątpliwości, czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych wpłacając z powrotem do kasy spółdzielni otrzymaną kwotę 2.939,83 zł powinna Pani płacić podatek.
W Pani ocenie, obowiązku takiego nie ma.

Organ podatkowy pierwszej instancji, w wydanym w dniu 6 czerwca 2007 r. postanowieniu Nr IX-005/141/Z/K/07, podzielił Pani stanowisko wyrażone w złożonym wniosku uznając, iż w przypadku, gdyby w roku następującym po roku, w którym otrzymała Pani dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, dokonała Pani zwrotu otrzymanej refundacji i jednocześnie nie wycofała kwoty zgromadzonej na indywidualnym koncie w związku z wpłatami na Celowy Fundusz Wymiany Okien, może się Pani ubiegać o zwrot doliczenia do podatku w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokona zwrotu otrzymanej refundacji. Jednocześnie w sytuacji, gdyby wycofała Pani środki zgromadzone na w/w indywidualnym koncie (niezależnie od formy wycofania) będzie Pani zobowiązana, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokona Pani wycofania tych środków, doliczyć do podatku dokonane wcześniej odliczenia na fundusz remontowy.

Kwestionując powyższe rozstrzygnięcie, w dniu 18 czerwca 2007 r. złożyła Pani zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdzając, iż jedyne co powinna Pani zrobić to zapłacić podatek od sumy odliczonej w latach 2001 ? 2005 w ramach ulgi remontowej.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza co następuje;

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który wszedł w życie w dniu 1 lipca 2007r. (art. 7) w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z tym że wygasają one z mocy prawa w razie zmiany przepisów, które były przedmiotem interpretacji.

W myśl art. 27a ust. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ? w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) w związku z przepisem art. 12 ustawy z dnia 12 listopada 2003 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956 ze zm.), jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułów wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczone na remont i modernizację ? zajmowanego na podstawie tytułu prawnego ? budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.
Z kolei z treści przepisu art. 45 ust. 3a pkt 1 ustawy podatkowej (w brzmieniu obowiązującym w 2003 roku), w związku z przepisem art. 12 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wynika, iż w przypadkach określonych w art. 27a ust. 14, podatnik jest obowiązany wykazać i doliczyć kwoty uprzednio odliczone do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok podatkowy, w którym wystąpiły te okoliczności.
Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż podatnicy, którzy korzystali z odliczeń od podatku w związku z poniesieniem wydatków związanych z wymianą stolarki okiennej, a następnie otrzymali zwrot części odliczonej kwoty od spółdzielni mieszkaniowej, są zobowiązani doliczyć do podatku należnego za dany rok, w którym nastąpił zwrot ? 19% kwoty zwróconej przez spółdzielnię mieszkaniową.

Odnosząc powyższe do analizowanego przypadku należy stwierdzić, iż w sytuacji gdy zarówno koszt wymiany okien, dokonanej w 2002 r., jak i wpłaty na Celowy Fundusz Wymiany Okien (w latach 2001 ? 2005) były przez Panią odliczane w ramach ulgi remontowej w PIT/D, a następnie ? tj. w 2006 r. ? otrzymała Pani w ramach refundacji kwotę w wysokości 2.939,83 zł, była Pani zobowiązana doliczyć do podatku należnego za 2006 r. 19% kwoty otrzymanej od Spółdzielni, tj. 558,57 zł.

Ponadto, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, organ podatkowy pierwszej instancji słusznie zauważył, że jeżeli w roku 2007, czyli następującym po roku w którym otrzymała Pani dofinansowanie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, dokona Pani zwrotu otrzymanej refundacji, tj. kwoty 2939,83 zł, i jednocześnie nie wycofa kwoty zgromadzonej na indywidualnym koncie w związku z wpłatami na Celowy Fundusz Wymiany Okien, może się Pani ubiegać o zwrot doliczonej do podatku kwoty 558,57 zł, w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokona Pani zwrotu otrzymanej refundacji, tj. w 2007 r. Jednocześnie w sytuacji, gdyby w roku 2007 wycofała Pani środki zgromadzone w latach 2000 ? 2005 na w/w indywidualnym koncie (niezależnie od formy wycofania) będzie Pani zobowiązana, w zeznaniu podatkowym za rok 2007, doliczyć do podatku dokonane wcześniej z tego tytułu odliczenia na fundusz remontowy.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Widzew z dnia 6 czerwca 2007 r., Nr IX-005/141/Z/K/07.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY