Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy spłata kredytu inwestycyjnego -biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r. do 18.04.2007r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno- usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat ?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117-45/07/1/13/EN

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2007-08-17

słowa kluczowe:spłata kredytu, sprzedaż nieruchomości

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 14b § 5 pkt 1 w/w ustawy w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 04.06.2007r. na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 21.05.2007r. nr 1424/2150/4111/415/04/07/ML stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie: czy spłata kredytu inwestycyjnego - biznes hipoteka w okresie od 19.04.2005r. do 18.04.2007r. zaciągniętego na zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno ? usługowym, skutkuje zwolnieniem z uiszczenia podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat

? utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 26.02.2007r. Pani wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy może odliczyć od podstawy opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym wydatki poniesione w okresie od 19.04.2005r. do dnia 18.04.2007r. na spłatę kredytu, który został zaciągnięty na zakup budynku mieszkalnego.

Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w dniu 19.04.2005r. na podstawie aktu notarialnego dokonał odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość w budynku w W terminie 14 dni od dnia dokonania sprzedaży w/w nieruchomości złożyła oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr14, poz 176 ze zm.).

W 2003r. na podstawie aktu notarialnego Strona nabyła nieruchomość położoną w B., stanowiącą budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 1.283m2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W wyniku dokonanej inwentaryzacji architektonicznej ustalono, że łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1179,10m 2, z czego 605,9 m2 stanowią lokale mieszkalne.Zakup w/w nieruchomości został częściowo sfinansowany kredytem inwestycyjnym ? biznes hipoteka zgodnie z umową o kredyt inwestycyjny z dnia 06.10.2003r.Przedmiotowa nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, gdyż jest wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością w zakresie najmu nieruchomości we własnym imieniu.

Podatnik uważa, że w świetle obowiązujących przepisów ma prawo do odliczenia wydatków na spłatę w/w kredytu poniesionych w okresie od dnia sprzedaży nieruchomości do dnia 18.04.2007r.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.02.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 21.05.2007r. nr 1424/2150/4111/415/04/07/ML uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie Strona złożyła zażalenie, w którym wnosi o jego uchylenie i zmianę udzielonej interpretacji.

Zdaniem zażalającego z literalnego brzmienia art. 21 ust. 1 pkt 32 lit e) ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, iż zwalnia się od podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu i pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a) w/w przepisu, wśród których wymieniono nabycie budynku mieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu związanego z tym budynkiem. Pani podkreśla, że przepisy nie uzależniają zwolnienia z tytułu nabycia budynku mieszkalnego od faktu wykorzystywania go wyłącznie na osobiste potrzeby mieszkaniowe podatnika.

Na poparcie swojego stanowiska Strona powołuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2001r. sygn. akt III S.A. 327/2000 oraz wyrok z 7 grudnia 2001r. sygn. akt III S.A. 2067/2000.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 21.05.2007r. jest słuszne.

Z akt sprawy wynika, że Pani .. w 2005r. dokonała sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przed upływem 5 lat od dnia jego zakupu. W ustawowym terminie złożyła oświadczenie, że uzyskany przychód przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W 2003r. mocą aktu notarialnego Rep.?A? nr....Strona nabyła nieruchomość położoną w B., stanowiącą budynek mieszkalny o łącznej powierzchni użytkowej 1.283m2 wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu. W wyniku dokonanej inwentaryzacji architektonicznej ustalono, że łączna powierzchnia użytkowa budynku wynosi 1179,10m2, z czego 605,9m2 stanowią lokale mieszkalne. Zakup w/w nieruchomości częściowo został sfinansowany kredytem bankowym udzielonym w ramach umowy o kredyt inwestycyjny ? Biznes Hipoteka nr ..., przyznanym Pani ..prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą : .. zakup nieruchomości-kamienicy położonej w B. wraz z prawem wieczystego użytkowania gruntu.

Jak wskazuje Strona w zażaleniu przedmiotowa nieruchomość została wprowadzona do ewidencji środków trwałych, gdyż jest wykorzystywana w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w zakresie najmu nieruchomości we własnym imieniu. Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 32 zwalnia się od podatku przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

  1. w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży: -na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,- na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,-na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,- na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w celu uzyskania, w zamian za te nieruchomości lub prawa, spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu albo budynku mieszkalnego lub jego części,
  3. w całości - jeżeli sprzedaż nastąpiła w wykonaniu lub w związku z wielostronną umową o zamianie tych budynków lub praw do lokali,
  4. w całości - jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny,
  5. w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że uznanie nieruchomości za środek trwały wchodzący w skład przedsiębiorstwa znajduje swoje odzwierciedlenie w kosztach prowadzonej działalności poprzez zaliczenie do nich, np. odpisów amortyzacyjnych, bieżących napraw , remontów czy innych wydatków związanych z jej eksploatacją. Podnieść należy, że kredyt inwestycyjny został przyznany Pani prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą, której zakres działania jak wynika z zaświadczenia o zmianie do ewidencji działalności gospodarczej z dnia 2 kwietnia 2007r. obejmuje, m. in. produkcję wyrobów jubilerskich i podobnych gdzie indziej nie sklasyfikowanych oraz wynajem nieruchomości na własny rachunek.

Mając powyższe na uwadze Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podziela stanowisko, organu pierwszej instancji, iż przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości na spłatę kredytu przyznanego Podatnikowi na zakup innej nieruchomości dla celów jego działalności gospodarczej w zakresie najmu nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust.1 pkt 32 lit. e) w/w ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że znaczenie w tej sprawie ma nie tylko jak wskazuje Strona w zażaleniu uznanie nieruchomości za budynek mieszkalny, na którego zakup udzielono kredytu, ale realizacja celów wymienionych w katalogu określonym w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) w/w ustawy, który nie zawiera przeznaczenia zakupionego budynku mieszkaniowego na potrzeby działalności gospodarczej.

Zauważa się jednocześnie, że wyroki NSA wskazane w odwołaniu nie stanowią źródła prawa, są wiążące dla organu podatkowego tylko w konkretnych sprawach, w których zapadły i nie dotyczą stanu faktycznego przedstawionego we wniosku Podatnika.

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 §1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie , za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53§ 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY