Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Jak podatnik powinien rozliczyć PIT-11 otrzymany w 2007r. informujący o świdczeniach wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świdczeń Pracowniczych?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117-46/07/1/17/EN

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, potrącalność kosztów, wynagrodzenie za pracę

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 14b § 5 pkt 1 w/w ustawy w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590 ) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.05.2007r. (data stempla pocztowego) Pani na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w z dnia 21.05.2007r. nr 1430/ND/415-2/07/UB stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani . Szydłowiec, w sprawie udzielenia interpretacji co do sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

? utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 04.05.2007r. Pani wystąpiła do Naczelnika Urzędu Skarbowego z zapytaniem, jak powinna rozliczyć PIT-11 otrzymany w 2007r. informujący o świadczeniach wypłaconych przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że w 2003r. zakończył pracę w firmie, która nie uregulowała wobec niego zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy. Na podstawie otrzymanej od pracodawcy informacji PIT-11 Pani dokonała rozliczenia podatku za 2003r. W toku postępowania sądowego i komorniczego ustalono, że pracodawca jest niewypłacalny. W związku z tym Strona zwróciła się z wnioskiem do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę kwoty stanowiącej sumę należności od byłego pracodawcy. W dniu 30.04.2007r. Pani otrzymała od Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych PIT-11 z uwzględnionymi kwotami wypłaconego dochodu, potrąconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy.

Zdaniem Podatnika wykazane w w/w PIT-11 kwoty nie powinny być ujmowane w rozliczeniu rocznym za 2007r., ponieważ zostały już wykazane w zeznaniu za 2003r. a ponowne ich uwzględnienie doprowadziłoby do opodatkowania tych samych środków po raz drugi, tylko dlatego że płatnik okazał się nierzetelny. Strona jednocześnie dodaje, że do rozliczenia za 2007r. powinna załączyć jedynie oświadczenie wyjaśniające zaistniałą sytuację.

Pani uważa ponadto, że otrzymane środki nie stanowią dochodu 2007 roku, gdyż zostały one zarobione i uwzględnione w rocznym rozliczeniu podatkowym za 2003r. na podstawie PIT- 11 wystawionym przez byłego pracodawcę.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.05.2007r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 21.05.2007r. nr 1430/ND/415-2/07/UB uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie Pani złożyła zażalenie, w którym stwierdza, że art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mówi o środkach otrzymanych lub postawionych do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym. Strona zwraca jednak uwagę, że ta sama ustawa w wielu miejscach łączy pojęcie ?przychodu? i ?wynagrodzenia? a także definiuje ?źródło przychodu? za pomocą stosunku pracy (art. 10).

Zdaniem Strony wypłacone świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie spełniają definicji źródła przychodu z art. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ani też pozostałych źródeł z art. 20 w/w ustawy, lecz z art. 12 w/w ustawy, który stwierdza, że : ?za przychody ze stosunku pracy (...) uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze (...) bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń (...). W związku z powyższym wypłacone w marcu 2007r. środki stanowią należne ze stosunku pracy należności, których źródłem finansowania był Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych .

Strona jednocześnie dodaje, że zeznanie roczne za 2003r. wypełniła zgodnie ze wskazówkami zawartymi w ?Broszurze informacyjnej do zeznania PIT-37 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w 2003 roku? wydanej przez Ministerstwo Finansów, a PIT- 11 wystawiony przez FGŚP dotyczy okresu, który został objęty dokumentem PIT -11 za 2003r. wystawionym przez byłego pracodawcę i rozliczonym w rocznym zeznaniu za 2003r.

Pani zwraca również uwagę, że z powodu braku korekty informacji PIT-11 wystawionej przez byłego pracodawcę nie ma podstaw do skorygowania rocznego zeznania za 2003r.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że stanowisko Naczelnika Urzędu Skarbowego zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 21.05.2007r. jest słuszne.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że w listopadzie 2003r. Pani zakończyła pracę w firmie, której właściciel nie uregulował wobec niej zobowiązań wynikających z Kodeksu Pracy. Na podstawie PIT - 11 otrzymanego od byłego pracodawcy, dokonała rozliczenia rocznego za 2003r. sporządzając zeznanie PIT- 37.

W toku postępowania sądowego i komorniczego ustalono, że były pracodawca Podatnika jest niewypłacalny. W związku z tym Strona zwróciła się do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłacenie należnych Jej kwot.W marcu 2007r. Pani została zawiadomiona o przyznaniu Jej środków z tytułu wynagrodzenia za okres IX-XI 2003r. po potrąceniu składek na ubezpieczenie społeczne, zaliczki na podatek dochodowy, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz otrzymała informację PIT-11 za okres 08.03.2007r. - 08.03.2007r. o wypłaconych przez Fundusz dochodach.

Zgodnie z art. 10 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000r. nr 14 poz 176 z późn.zm.) jednym ze źródeł przychodu podlegającym opodatkowaniu tym podatkiem jest stosunek pracy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zgadza się ze stwierdzeniem Strony zawartym w zażaleniu, że otrzymane przez nią środki spełniają definicję przychodu zawartą w art. 12 w/w ustawy, która za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Zauważa się jednak, że zgodnie z zasadą określoną przepisem art. 11 ust. 1 pkt 1, przychodami, z zastrzeżeniem art. 14-16, art. 17 ust.1 pkt 6 i 9 , art. 19 i art. 20 ust. 3, są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Mając na uwadze w/w przepisy i przedstawiony we wniosku stan faktyczny, z którego wynika, iż pracodawca nie dokonał wypłaty i nie postawił do dyspozycji Pani należnego wynagrodzenia , Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że wypłacone w 2007r. przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych należności pracownicze stanowią przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w roku 2007, mimo iż dotyczą wynagrodzenia za przepracowane miesiące 2003 roku. Płatnik, tj. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, który dokonał powyższej wypłaty zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 3a w/w ustawy z dnia 26.07.1991r. obowiązany był do poboru zaliczek, w sposób określony w ust. 5 w/w artykułu oraz do przekazania informacji PIT-11 zgodnie z art. 39 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dodać należy, że argumenty Podatnika w zakresie prawidłowego rozliczenia podatku dochodowego za 2003r. nie mogą mieć wpływu na zmianę stanowiska w przedmiotowym postępowaniu dotyczącym 2007r.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 §1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego , za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53§ 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY