Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymane odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117-47/07/1/14/EN

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2007-08-20

słowa kluczowe:odszkodowania

DECYZJA

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29.08. 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) oraz art. 14b § 5 pkt 1 w/w ustawy w związku z art. 4 ustawy z dnia 16.11.2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590 ) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 06.06.2007r. Pani na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z dnia 01.06.2007r. nr 1424/2170/4111/415/7/07/IF stwierdzające nieprawidłowość stanowiska Pani w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie otrzymanego odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości

? utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 02.03.2007r. Pani wystąpiła do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego z zapytaniem, czy otrzymane odszkodowanie za zmniejszenie wartości nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Podatnik przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie zawartego między XY. a Stroną porozumienia z dnia 11.12.2006r. Pani otrzymała odszkodowanie z tytułu zmniejszenia wartości przedmiotowej nieruchomości na skutek zajęcia części przedmiotowej nieruchomości przez fragment ciepłociągu.Strona jednocześnie informuje, że w przypadku sprzedaży cena w/w nieruchomości będzie niższa o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Zdaniem Podatnika otrzymane środki z w/w tytułu nie powinny być opodatkowane ponieważ stanowią częściową zapłatę za zmniejszenie wartości nieruchomości.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 02.03.2007r.Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w postanowieniu z dnia 01.06.2007r. nr 1424/2170/4111/415/7/07/IF uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe.

Na w/w postanowienie Pani złożyła zażalenie, w którym zarzuca błędną kwalifikację uzyskanego przychodu . Zdaniem zażalającego otrzymane odszkodowanie nie wynika z umowy lub ugody lecz z zawartej w dniu 28.06.2004r. przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości. Zawarte porozumienie Strony z XY na podstawie którego wypłacono odszkodowanie miało na celu uniknięcie procesu administracyjnego związanego z unieważnieniem decyzji pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej na nieruchomości objętej postępowaniem zwrotnym oraz wstrzymanie wykonania decyzji pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych dla XYStrona stwierdza również, że w przypadku nie dojścia do skutku umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie ona mogła korzystać z pasa gruntu zajętego przez sieć ciepłowniczą. W związku z powyższym Pani wnosi o zmianę zaskarżonego postanowienia gdyż uważa, że wypłacone odszkodowanie należy traktować jako bezumowną sprzedaż tego pasa gruntu, które korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego jako przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zażalenia Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdza, że stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego zawarte w zaskarżonym postanowieniu z dnia 01.06.2007r. jest słuszne.

Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że w dniu 11.12.2006r. zostało zawarte porozumienie między Podatnikiem a XY w którym XY zobowiązał się do wypłaty na rzecz, m.in. Pani odszkodowania za zmniejszenie wartości nieruchomości wynikającego z zajęcia części działki na potrzeby fragmentu ciepłociągu. Strona natomiast zobowiązała się, m.in. do wycofania wniosków o wznowienie postępowania oraz stwierdzenie nieważności i wstrzymanie wykonania decyzji Prezydenta Miasta z dnia 12.07.2006r. Nr 417/2006r. w sprawie zatwierdzenia projektu budowy i udzielenia pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych wraz infrastrukturą na przedmiotowej nieruchomości.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zauważa, że organ pierwszej instancji prawidłowo powołał się na art. 21 ust.1 pkt 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( j.t. Dz.U. z 2000r. nr 14 poz 176 z późn.zm.) zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,b) odpraw pieniężnych wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników,c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,e) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody są opodatkowane według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1, lub na zasadach, o których mowa w art. 30c,g) odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód,3a) odszkodowania otrzymane na podstawie przepisów o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego,3b) inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,3c) odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość,3d) odszkodowania otrzymane przez właściciela nieruchomości na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego.

Jak wynika z w/w przepisów nie wszystkie odszkodowania otrzymane przez osoby fizyczne wolne są od podatku dochodowego. Ze zwolnień bowiem korzystają jedynie te, do których prawo jego otrzymania wynika wprost z przepisów ustawy, z wyjątkiem wyłączonych wolą ustawodawcy.

Należy zauważyć, że w rozpatrywanej sprawie otrzymane przez Panią odszkodowanie tytułem zmniejszenia wartości nieruchomości jest realizacją uzgodnień zawartych w podpisanym z XYporozumieniu z dnia 11.12.2006r. i jak wskazuje sama Strona zostało ono zawarte w celu uniknięcie procesu administracyjnego związanego z unieważnieniem decyzji pozwolenia na budowę sieci ciepłowniczej na nieruchomości objętej postępowaniem zwrotnym oraz wstrzymania wykonania decyzji pozwolenia na budowę stacji paliw płynnych i gazowych dla XY

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdza się, iż wypłacone Podatnikowi odszkodowanie nie korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy a otrzymane środki z w/w tytułu stanowią przychód, o którym mowa w art.10 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegający opodatkowaniu z pozostałymi przychodami osiągniętymi w danym roku podatkowym.

W świetle przedstawionego przez Panią materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie bezpodstawne jest żądanie aby wypłacone odszkodowanie traktować jako bezumowną sprzedaż nieruchomości, z której przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego jako przychód ze sprzedaży nieruchomości.

Do zmiany kwalifikacji uzyskanego przychodu nie mogą doprowadzić postanowienia umowy przedwstępnej sprzedaży z dnia 28.09.2004r. przedstawionej przez Podatnika w toku postępowania zażaleniowego, w której Strona zobowiązuje się do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości na rzecz XYpo spełnieniu przez obie Strony warunków określonych w w/w umowie.

W świetle powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

W związku z tym Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 §1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie , za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie , w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53§ 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY