Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

- dotyczy stosowania odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych wniesionych aportem od spółki cywilnej (podobne: 122 998,124 006,105 483 - referencje przy postanowieniu nr 146 491).

sygnatura: PBF/005-1-133/07

autor: Izba Skarbowa w Olsztynie

data: 2007-08-21

słowa kluczowe:aport, spółka cywilna, środek trwały

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie zmienia z urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa, postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 14.04.2007r. znak: US-I-1-410-3-1/07, w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym w sytuacji przystąpienia do spółki cywilnej i wniesienia do niej aportem majątku przedsiębiorstwa

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16.11.2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw, w sprawach zmiany lub uchylenia pisemnych interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnych sprawach wydanych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy Ordynacja podatkowa, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed dniem 01.07.2007r.

Stosownie więc do art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, według treści obowiązującej do 30.06.2007r., organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4 ustawy, z urzędu, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Pani Grażyna K. w dniu 01.02.2007r., zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa w indywidualnej sprawie, przedstawiając następujący stan faktyczny. Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą od 2000r., w zakresie handlu materiałami budowlanymi. Podatek dochodowy jest rozliczany na zasadach ogólnych. W trakcie prowadzenia działalności nabyto wiele środków trwałych oraz towarów handlowych. W roku 2007 Pani K. zamierza założyć spółkę cywilną. W związku z czym wątpliwości Podatniczki budzi, czy może wnieść aportem do spółki cały majątek firmy, w tym środki trwałe i obrotowe oraz jakie konsekwencje w podatku dochodowym zrodzi powyższe. Zdaniem Podatniczki wniesienie majątku do spółki, przed likwidacją przedsiębiorstwa prowadzonego na własne nazwisko, jest czynnością zwolnioną w podatkudochodowym. Natomiast w kwestii odpisów amortyzacyjnych, zdaniem Podatniczki, powinna nastąpić kontynuacja, po przyjęciu ich wartości z poprzednich ewidencji.

Postanowieniem z dnia 14.04.2007r. znak: US-I-1-410-3-1/07, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Giżycku uznał stanowisko Podatnika za prawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia organ I instancji powołał przepisy art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), dotyczące szczególnych zasad ustalania dochodu w sytuacji, gdy następuje likwidacja działalności gospodarczej. Organ uznał, iż w przedmiotowej sytuacji nie nastąpi likwidacja źródła przychodu jakim jest działalność gospodarcza, a jedynie zmieni się forma prawna prowadzonej działalności - z działalności samodzielnej na spółkę cywilną. Natomiast wniesienie aportu niepieniężnego do spółki nie posiadającej osobowości prawnej nie powoduje powstania u wnoszącego przychodu. W kwestii środków trwałych organ I instancji stwierdził, iż zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wartość początkową środków trwałych (...) uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki cywilnej (...) - ustaloną przez wspólników na dzień wniesienia wkładu lub udziału, wartości poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, nie wyższą jednak od ich wartości rynkowej, z dnia wniesienia wkładu.

Na przedmiotowe postanowienie nie złożono zażalenia, w związku z czym, stało się ono ostateczne.

Dyrektor Izby Skarbowej, analizując przedmiotową interpretację stwierdza, co następuje.

W myśl art. 22g ust. 12 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), w razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu o zmienionej formie prawnej, podzielonego albo połączonego.

Stosownie do art. 22g ust. 14a ww. ustawy, przepis ust. 12 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego. Jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego nie były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej przez podmiot wnoszący wkład niepieniężny, stosuje się odpowiednio ust. 14.

Zgodnie z art. 22h ust. 3 ww. ustawy, podmioty powstałe w wyniku zmiany formy prawnej, podziału albo połączenia podmiotów, o których mowa w art. 22g ust. 12 lub 13, dokonują odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuują metodę amortyzacji przyjętą przez podmiot o zmienionej formie prawnej, podzielony albo połączony, z uwzględnieniem art. 22i ust. 2-7. W myśl ust. 3a tego artykułu, przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio w razie nabycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części w drodze wkładu niepieniężnego, jeżeli składniki majątku wchodzące w skład wkładu niepieniężnego były wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podmiotu wnoszącego taki wkład.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Podatniczka zamierza wnieść do utworzonej spółki cywilnej aport w postaci prowadzonego przedsiębiorstwa. W chwili wniesienia aportu do spółki składniki majątkowe wnoszonego przedsiębiorstwa stanowić będą środki trwałe oraz towary handlowe.

Analizując przedstawiony stan faktyczny na gruncie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, należy stwierdzić, iż w przedmiotowej sprawie zajdzie sytuacja, do której zastosowanie ma przepis artykułu 22g ust. 14a oraz art. 22h ust. 3a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w powstałej spółce ustala się w wysokości wartości początkowej określonej w ewidencji (wykazie) podmiotu wnoszącego wkład niepieniężny, a spółka będzie dokonywać odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem dotychczasowej wysokości odpisów oraz kontynuować metodę amortyzacji przyjętą przez Panią Grażynę K.

Tym samym należy uznać, że postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 14.04.2007r., znak US-I-1-410-3-1/07, rażąco narusza prawo.

Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia, gdy decyzja (postanowienie) została wydana wbrew nakazowi lub zdarzeniu ustanowionemu w przepisie prawnym, wbrew wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono albo też wbrew tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem, albo uchylono obowiązek. Nie chodzi jednak w tego typu przypadkach o błędy wykładni prawa, ale o przekroczenie prawa w sposób jasny i niedwuznaczny.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej, w przedmiotowej sprawie zaistniały przesłanki do stwierdzenia naruszenia prawa w sposób rażący, bowiem postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku, pozostawało w wyraźnej sprzeczności z przepisami art. 22g ust. 12 i 14a oraz art. 22h ust. 3a.

Mając na uwadze treść art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. oraz fakt rażącego naruszenia prawa w postanowieniu wydanym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Giżycku z dnia 14.04.2007r., znak: US-I-1-410-3-1/07, istnieje konieczność zmiany w/w postanowienia z urzędu.

Na niniejszą decyzję służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Stosownie do art. 222 Ordynacji podatkowej, odwołanie od decyzji organu podatkowego pomimo zawierać zarzuty przeciw decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające żądanie

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY