Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można pomniejszyć przychód o udzielone bonifikaty ?

sygnatura: I-2/4150/IN-98/PUSŁ-G/07/BM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-07-02

słowa kluczowe:apteka, bonifikaty, przychód z działalności gospodarczej

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 27.04.2007r. Nr USI-415/40/07.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego stwierdza, co następuje:Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

W dniu 13.04.2007r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna wpłynął wniosek podatniczki (uzupełniony w dniu 19.04.2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego oraz załączonych dokumentów wynika, iż podatniczka prowadzi działalność gospodarczą (spółka jawna) w zakresie sprzedaży detalicznej leków w aptece. Przy sprzedaży niektórych leków z cenami urzędowymi i umownymi apteka udziela kupującym preferencji cenowej, którą podatniczka nazywa bonifikatą. Bonifikata polega na obniżeniu ostatecznej kwoty do zapłaty. Nie ma to jednak wpływu na obniżkę cen poszczególnych artykułów wyszczególnionych na dokumencie sprzedaży. Udzielone bonifikaty stanowią instrument ekonomiczny firmy, którego celem jest zwiększenie przychodów z obrotów jakie przynosi sprzedaż leków. W raporcie dziennym z kasy fiskalnej przychód jest ewidencjonowany bez pomniejszania o bonifikaty, przy czym do kasy apteki wpływa kwota pomniejszona o bonifikaty . Kwoty bonifikat widoczne są w zestawieniu komputerowym.

Zdaniem podatniczki, skoro przepisy prawa podatkowego nie precyzują jednoznacznie sposobu dokumentowania udzielonych bonifikat, sporządzone wydruki komputerowe stanowią podstawę do pomniejszenia przychodu

Naczelnik Pierwszego Urzędu Łódź-Górna postanowieniem z dnia 27.04.2007. Nr USI-415/40/07 nie podzielił poglądu podatniczki i uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 13.04.2007r.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego na podstawie art. 14b §5 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa zmienia je niniejszą decyzją

W ocenie tutejszego organu podatkowego stanowisko Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna należy uznać za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) nie zawiera definicji pojęcia "bonifikata". Przyjmuje się, że "bonifikata" to zmniejszenie ustalonej ceny towaru lub usługi; zniżka od ustalonej ceny towaru, zwłaszcza jako forma odszkodowania za poniesioną stratę; opust, rabat (Słownik Języka Polskiego PWN pod red. M. Szymczaka, Warszawa 1996, s. 178). Bonifikata to zmniejszenie pierwotnej ceny towaru lub usługi ze względu na przewidywaną lub faktyczną stratę kontrahenta lub stałe powiązania pomiędzy stronami, wielkość zakupów itp. okoliczności. Ustalenie ceny sprzedaży jest zależne, co do zasady, od woli stron, podobnie jak udzielenie bonifikat i upustów.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.).Jak stanowi art. 14 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za przychód z działalności o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług. Z powyższego należy wnioskować, że zmniejszenie ceny przed sprzedażą powoduje zmniejszenie przychodu u sprzedawcy.

Reasumując, przychodem z działalności gospodarczej - w przedstawionej sytuacji - będzie kwota należna z tytułu sprzedaży leków, pomniejszona o udzieloną bonifikatę oraz należny podatek od towarów i usług.

Niniejsza interpretacja dotyczy przedstawionego przez podatniczkę stanu faktycznego i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanego przez podatniczkę zdarzenia

Rozpatrując zatem wniosek z dnia 13.04.2007r. skierowany do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, Dyrektor tut. Izby kierował się stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, a także opierał się na dodatkowych dokumentach załączonych do wniosku.

Wobec powyższego postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY