Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy należy doliczyć w zeznaniu podatkowym kwoty uprzednio odliczonych ulg w związku z otrzymanym od Syndyka Masy Upadłości zwrotem części uprzednio wpłaconych do developera środków pieniężnych ?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117-39/07/1/11/MG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2007-07-19

słowa kluczowe:ulga mieszkaniowa, zwrot wydatków związanych z budownictwem

D E C Y Z J A

.Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy ? Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz. 1590) ? Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 02.05.2007r. (data stempla pocztowego) Pana na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 25.04.2007r. Nr 1425/032/415-6/07/MJ stwierdzające nieprawidłowość stanowiska wyrażonego we wniosku z dnia 23.03.2007r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego dotyczącego braku obowiązku doliczenia w zeznaniu podatkowym za 2006r. kwot uprzednio odliczonych ulg w związku z otrzymanym od Syndyka Masy Upadłości zwrotem części uprzednio wpłaconych do developera środków pieniężnych

- utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 26.03.2007r. do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wpłynął wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Zgodnie z przedstawionym we wniosku stanem faktycznym w 1998r. Podatnik zawarł z warszawskim developerem ...umowę na realizację mieszkania w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie. W okresie dokonywanych przez Pana wpłat zgodnie z terminami umowy realizacyjnej w latach 1998-2000 Podatnik korzystał z tzw. ?dużej ulgi budowlanej?.

Ze względu na bardzo złą sytuację finansową developera związaną z nierzetelnym prowadzeniem przedsiębiorstwa w 2000r. została ogłoszona jego upadłość i tym samym zatrzymał się proces budowy mieszkania, na które Podatnik wpłacał środki finansowe. Proces upadłościowy trwał kilka lat. Dopiero w 2006r. przez Syndyka masy upadłościowej zaczął być realizowany plan podziału uznanych wcześniej wierzytelności przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Sąd Gospodarczy XVII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych.

W m-cu listopadzie 2006r. na konto Pana zostały przelane przez Syndyka Masy Upadłości .. środki finansowe.Następnie drogą korespondencyjną Podatnik otrzymał informację PIT-14 o wysokości kwot zwróconych w 2006r. przez Syndyka Masy Upadłości.

Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku zwrócone przez Syndyka środki finansowe wraz z dodatkową kwotą przelał na konto bankowe ... w którym zaciągnął wraz z małżonką kredyt mieszkaniowy na realizację innego mieszkania w Warszawie. Zwrócone Podatnikowi przez Syndyka Masy Upadłości ... środki finansowe pozwoliły na całkowite spłacenie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i ostateczne sfinalizowanie zakupu innego mieszkania.

W świetle przedstawionego wyżej stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z zapytaniem o zasadność powstania ?dodatkowego? zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r.

Zdaniem Pana spełnił on warunki do skorzystania z ulgi budowlanej ? choć w odroczonym terminie, ale nie spowodowanym umyślnym działaniem a nieszczęśliwym splotem zdarzeń.

W związku z tym Strona uważa, iż nie będzie obowiązana do zwrotu wykorzystanej ulgi budowlanej.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 25.04.2007r. wydał postanowienie Nr 1425/032/415-6/07/MJ, w którym stwierdził, że w świetle uregulowań prawnych zawartych w art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn.zm.) i w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509) i przedstawionego we wniosku stanu faktycznego Pan ma obowiązek wykazać i doliczyć do podatku należnego za 2006r. kwoty uprzednio odliczonych ulg. Zdaniem organu pierwszej instancji przepis art. 27a ust. 13 w/w ustawy jasno określa konsekwencje otrzymania przez Podatnika zwrotu odliczonych wydatków.Fakt przeznaczenia zwróconych Stronie przez Syndyka Masy Upadłości środków finansowych na spłacenie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i ostateczne sfinalizowanie zakupu innego mieszkania w Warszawie jest bez znaczenia dla zachowania przez Podatnika prawa do ulgi budowlanej.

Zatem w ocenie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu Pan utracił prawo do przedmiotowej ulgi zgodnie z art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 25.04.2007r. Nr 1425/032/415-6/07/MJ Pan złożył zażalenie wnosząc o prospołeczne spojrzenie na zaistniałą niezależnie od Niego sytuację, której poważne konsekwencje finansowe dotykają Podatnika i Jego rodzinę przez wiele lat. Proces upadłościowy developera spowodował bardzo duże nakłady finansowe nie tylko związane z zaciągniętym kredytem, ale także sprawami podatkowymi i sądowymi.

Odwołując się ponownie do stanu faktycznego Pan wnioskuje o zakwalifikowanie przekazanych przez Niego środków finansowych na drugie mieszkanie jako spełniających przepisy podatkowe uzyskane przy pierwszej inwestycji i tym samym brak konieczności zwrotu ulgi budowlanej, pomimo zmiany obowiązujących przepisów w międzyczasie.

Podatnik zauważa, że podobne kryteria zastosowało w Jego przypadku Ministerstwo Budownictwa przy okazji wątpliwości związanych z realizacją książeczek mieszkaniowych i wypłatą premii gwarancyjnej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po przeanalizowaniu materiału dowodowego zgromadzonego w aktach sprawy oraz po rozpatrzeniu zarzutów zażalenia stwierdza, co następuje :

Zgodnie z treścią art. 27a ust. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym ązującym przed dniem 01.01.2002r., jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone, m.in. na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej, a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń otrzymał zwrot odliczonych wydatków, z wyjątkiem gdy zwrócone kwoty zostały zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, to do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów.

Wyżej wymieniony przepis, stosownie do art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509 z późn.zm.) ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 01.01.2002r.

W świetle powyższych uregulowań prawnych obowiązek zwrotu ulgi w kształcie wynikającym z przepisu art. 27a ust. 13 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozostał w mocy również w odniesieniu do sytuacji, w których podatnik wykorzystał ulgę i uzyska zwrot poniesionych wydatków już po dniu 31 grudnia 2001r. W takim przypadku, jeżeli zwrócone kwoty nie zostaną zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu, podatnik jest obowiązany do zwrotu wykorzystanej ulgi w rozliczeniu roku podatkowego, w którym zwrot wydatków nastąpi.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Pan zawarł z warszawskim developerem ... umowę na realizację mieszkania w budynku wielomieszkaniowym w Warszawie przy. W związku z tym w okresie 1998-2000 dokonywał wpłat zgodnie z terminami umowy realizacyjnej i korzystał w w/w latach z tzw. ?dużej ulgi budowlanej?.

Ze względu na bardzo złą sytuację finansową developera i ogłoszeniem przez niego upadłości w 2006r. zaczął być realizowany plan podziału uznanych wcześniej wierzytelności na podstawie którego na konto Pana zostały przelane przez Syndyka Masy Upadłości środki finansowe.

Zwrócone pieniądze zostały wpłacone przez Podatnika na konto bankowe ... w którym zaciągnął w dniu 26 listopada 2002r. wraz z małżonką kredyt mieszkaniowy pozwalający na ostateczne sfinalizowanie zakupu innego mieszkania w Warszawie.

Odnosząc się do przedstawionego wyżej stanu faktycznego stwierdzić należy, że na mocy przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązujących do końca 2001r. Pan, który wykorzystał przysługującą ulgę, a następnie wskutek otrzymania zwrotu poniesionych wydatków utracił do niej prawo, ma obowiązek dokonania jej zwrotu przy rozliczeniu podatku dochodowego od osób fizycznych za ten rok podatkowy, w którym nastąpiły okoliczności skutkujące utratą prawa do ulgi.

Jeżeli zwrócone kwoty nie zostaną zaliczone do przychodów podlegających opodatkowaniu Podatnik jest obowiązany do zwrotu wykorzystanej ulgi w rozliczeniu roku podatkowego, w którym omawiany zwrot wydatków nastąpi.

Podnoszony przez Stronę w zażaleniu fakt przeznaczenia zwróconych przez Syndyka Masy Upadłości środków finansowych na spłacenie zaciągniętego kredytu mieszkaniowego i ostateczne sfinalizowanie zakupu innego mieszkania w Warszawie jest w tej sytuacji bez znaczenia dla zachowania przez niego prawa do ulgi budowlanej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wyjaśnia, że przy udzielaniu pisemnej interpretacji przepisów podatkowych w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej organ podatkowy zobowiązany jest do ścisłej interpretacji przepisów i jakakolwiek dowolna ich wykładnia jest niedopuszczalna.

Jednocześnie Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie odnosząc się do załączonego do zażalenia pisma Ministerstwa Budownictwa z dnia 31 stycznia 2007r. Stwierdza że stanowisko w nim zawarte dotyczące premii gwarancyjnej nie może doprowadzić do uwzględnienia zażalenia.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie podtrzymuje stanowisko organu pierwszej instancji, że Pan utracił prawo do ulgi wynikającej z art. 27a ust.13 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych a zobowiązanie podatkowe z tytułu zwrotu odliczonych wydatków powstało w 2006r.

Dodatkowo informuje się, że w zakresie żądania zawartego w zażaleniu o rozłożenie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006r. na 6 rat została wydana decyzja przez Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 21.06.2007r.Nr 1425/017/4115/60/07/EF uwzględniająca wniosek Podatnika.

W ocenie organu odwoławczego Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu poddał dokładnej analizie stan faktyczny przedstawiony przez Stronę we wniosku oraz odniósł się do stanowiska Wnioskodawcy uznając je za nieprawidłowe, co znalazło odzwierciedlenie w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeka się jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm. ) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.Stosownie do art. 54 1 ustawy z dnia 30.08.2002. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( Dz.U. Nr 153, poz. 1270 z późn.zm.) Stronie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, ul. Słowackiego 7, 26-600 Radom za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni do daty doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY