Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

czy jest opodatkowany wycofany wkład mieszkaniowy w związku z ogłoszeniem upadłości developera?

sygnatura: 1461/DCi-I/415/Z/3/07/EG

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Ciechanowie

data: 2007-07-24

słowa kluczowe:ulga budowlana, wkład budowlany, wycofanie wkładu

DECYZJA

Na podstawie art.14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ? Ordynacja podatkowa /j.t.Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz.60 z późn.zm./ Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 9 maja 2007 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z dnia 30 kwietnia 2007 roku Nr 1419/UDD-415-46/07/AZ w sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wycofanego wkładu mieszkalnego ? wniesionego w latach 2000-2001 do developera ? w związku z ogłoszeniem upadłości developera i przejęciem majątku przez syndyka, postanawia:

- odmówić zmiany postanowienia organu podatkowego I instancji

UZASADNIENIE:

W dniu 21 marca 2007 roku Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku z wnioskiem, uzupełnionym w dniach 30 marca oraz 18 i 19 kwietnia 2007 roku, o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie opodatkowania wycofanego wkładu mieszkaniowego ? wniesionego w latach 2000-2001 do developera ? w związku z ogłoszeniem upadłości developera i przejęciem majątku przez syndyka.

Z przedstawionego przez Podatniczkę stanu faktycznego wynika, że w dniu 15 czerwca 2000 roku zawarła umowę z Przedsiębiorstwem Inwestycyjno-Budowlanym na realizację lokalu mieszkalnego w Warszawie. Termin realizacji umowy przewidywany był na III/IV kwartał 2001 roku. Podatniczka wywiązała się terminowo z umowy, do dnia 1 sierpnia 2001 roku wpłaciła na konto Przedsiębiorstwa wymaganą kwotę w wysokości 86.160,00 zł. W zeznaniu rocznym za rok 2000 Podatniczka odliczyła z tytułu ulgi budowlanej kwotę 11.459,28 zł (19% wniesionego w tym roku wkładu ? 60.312,00 zł). W miesiącu lutym 2002 roku Sąd ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa. W dniu 10 sierpnia 2002 roku syndyk masy upadłości odstąpił od realizacji umowy na wybudowanie mieszkania.Podatniczka zgłosiła do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVII Wydział Gospodarczy wierzytelność na sumę 86.604,76 zł, z czego została uznana kwota wierzytelności 86.160,00 zł.

W roku 2005 nowy syndyk przystąpił do rozpoczętej budowy. Nie zapewnił jedna wierzycielom tych samych warunków finansowych, które wynikały z pierwotnych umów podpisanych przez developera. Została ustalona nowa cena m2, kwota dopłaty w przypadku Podatniczki wynosiła 56.351,90 zł. Podatniczka nie przystąpiła do budowy mieszkania z powodu braku środków pieniężnych. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych zawiadomieniem z dnia 24 sierpnia 2006 roku poinformował Podatniczkę, że syndyk masy upadłości złożył plan podziału dotyczący zaspokojenia wierzytelności w kategorii II b w wysokości 100% i w kategorii VI w wysokości 70%. W dniu 25 października 2006 roku na konto Podatniczki wpłynęła kwota 60.312,00 zł ? stanowiła ona 70% kwoty 86.160,00 zł wpłaconej przez Nią w latach 2000-2001. Z kolejnego zawiadomienia z Sądu z dnia 6 lutego 2007 roku wynika, że syndyk masy upadłości złożył plan podziału dotyczący zaspokojenia wierzytelności w kategorii VI w wysokości 20%. W związku z czym w dniu 21 marca 2007 roku wpłynęła na konto Podatniczki kwota 17.271,25 zł.

Podatniczka nie przeznaczyła w 2006 roku zwróconej kwoty na własne potrzeby mieszkaniowe. Obecnie zamierza przeznaczyć całość odzyskanych środków pieniężnych na zakup lokalu mieszkalnego.

W ocenie Wnioskodawczyni kwota wycofanego wkładu nie powoduje przysporzenia majątkowego i nie powinna być uwzględniona w zeznaniu podatkowym za 2006 rok. Zwrócone środki pieniężne będą przeznaczone na zakup mieszkania i tym samym nie ma obowiązku zwrotu kwoty odliczonej za 2000 rok z tytułu ulgi budowlanej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku postanowieniem Nr 1419/UDD-415-46/07/AZ z dnia 30 kwietnia 2007 roku uznał stanowisko Podatniczki za nieprawidłowe. W uzasadnieniu postanowienia wskazano, że w przedstawionym stanie faktycznym, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, Podatniczka ma obowiązek zwrotu wcześniej odliczonej kwoty z tytułu ulgi budowlanej. Ponadto poinformowano Podatniczkę, że syndyk dokonujący zwrotu kwot wpłaconych do developera na zakup mieszkania zobowiązany był sporządzić informację o wypłaconych podatnikowi

Podatniczka nie zgodziła się z tym postanowieniem i w dniu 11 maja 2007 roku złożyła zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w którym wniosła o uchylenie postanowienia organu I instancji i uznanie Jej stanowiska za prawidłowe. Strona podnosi, że nie zrezygnowała z przeznaczenia zwróconych przez developera środków pieniężnych na cele mieszkaniowe. W lutym 2007 roku zleciła biuru obrotu nieruchomościami znalezienie mieszkania. Do zażalenia dołączyła kopię umowy o pośrednictwo zakupu. W związku z czym uważa, że nie jest zobowiązana do zwrotu odliczonej za 2000 rok kwoty z tytułu ulgi budowlanej.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po analizie akt sprawy oraz argumentów Strony zawartych w zażaleniu i piśmie z dnia 18 lipca 2007 roku, zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisami art.45 ust.3a i art.27a ust.13 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych /j.t. Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz.176 z późn.zm./- w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002 roku ? jeżeli podatnik skorzystał z odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe (m.in.na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej), a następnie po roku, w którym dokonano odliczeń, otrzymał zwrot odliczonych wydatków ? do dochodu (przychodu) lub podatku należnego za rok, w którym zaistniały te okoliczności, dolicza się odpowiednio kwoty poprzednio odliczone z tych tytułów. Przepis ten na mocy przepisów art.6 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2000 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne /Dz.U. z 2001 r., Nr 134, poz.1509 z późn.zm./ ma również zastosowanie do zdarzeń zaistniałych po dniu 1 stycznia 2002 roku.

W rozpatrywanym przypadku Podatniczka odliczyła od podatku za 2000 rok kwotę 11.459,28 zł z tytułu ulgi budowlanej. W 2006 roku otrzymała zwrot części kwoty wpłaconej w latach 2000-2001 na konto Przedsiębiorstwa- na budowę lokalu mieszkalnego.Zgodnie z cytowanym powyżej art.27a ust.13 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Podatniczka, w związku ze zwrotem wpłaconego wkładu budowlanego jest zobligowana doliczyć do podatku za 2006 rok kwotę uprzednio odliczoną, gdyż cel mieszkaniowy, który uprawniał do odliczenia nie został zrealizowany. Kwestia przeznaczenia zwróconej kwoty na inny cel mieszkaniowy w przedmiotowej sprawie nie ma znaczenia, gdyż nowe wydatki mieszkaniowe, jakie Podatniczka zamierza poczynić nie zwalniają Strony z obowiązku "zwrotu" ulgi.

W przedstawionym stanie faktycznym i prawnym, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie, stąd orzekł jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY