Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży pierwotnej należy traktować jako przychód zleceniobiorcy (powiernika) czy zleceniodawcy?

sygnatura: PD-2/41170-34/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-06-14

słowa kluczowe:nieruchomości, odpłatne zbycie, umowa najmu, umowa powiernictwa

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 02.04.2007r. (04.04.2007 r. data wpływu) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto z dnia 19.03.2007 r. Nr DF-415/154/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, zmienia przedmiotowe postanowienie uznając, iż zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 28.12.2006 r. (29.12.2006 r. data wpływu) Pan ... zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w następującym stanie faktycznym:

Pan ... w dniu 24.06.2005 r. zawarł z Panem ... umowę zlecenia, na mocy której Pan ... zobowiązał się do zakupu w imieniu własnym lecz na rzecz Pana ... udziału w nieruchomości w budynku mieszkalnym. Zleceniobiorca zobowiązany był również do ustanowienia odrębnej własności lokali w budynku przynależnym do tej nieruchomości oraz do przeniesienia w terminie 14 dni od wezwania podatnika (Zleceniodawcy) na niego własności udziału w nieruchomości lub własności wyodrębnionych lokali. W zamian za wykonanie przedmiotowego zlecenia Zleceniobiorca został uprawniony do pobrania wynagrodzenia.

W dniu Ol .08.2006 r. zleceniobiorca nabył udział w nieruchomości wynoszący 1 /4 z czego 1/8 udziału w całej nieruchomości została nabyta w wykonaniu umowy zlecenia tj. na rzecz Pana ..., lecz w imieniu Pana ..., a pozostałą 1/8 udziału w całej nieruchomości we własnym imieniu i na własną rzecz nabył Pan ....

Dnia 02.08.2006 r. miała miejsce umowa ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w budynku, w wyniku której nabyty przez Zleceniobiorcę udział 1/4 w całej nieruchomości został zamieniony na udział wynoszący 1/2 w następujących lokalach mieszkalnych: M1, M13, M5, M6, M7, M11, M11a.

W dniu 21.08.2006 r. został sporządzony Aneks nr 1 do przedmiotowej umowy zlecenia (powiernictwa), na mocy którego udział wynoszący 1/2 w lokalu mieszkalnym M13, w wyniku umowy zlecenia, zostanie przyznany na wyłączną własność Pana ..., zaś udział wynoszący 1/2 w lokalu mieszkalnym M11a będzie wyłączną własnością Pana ... (Zleceniobiorcy).

Pomimo nie przekazania przez Zleceniobiorcę własności lokali na Zleceniodawcę (w Księgach Wieczystych jako właściciel figuruje Pan ...), Pan ... wprowadził do prowadzonej przez Niego działalności gospodarczej (...) udziały stanowiące Jego własność we wszystkich lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynku związanym z przedmiotową nieruchomością

W dniu 06.12.2006 r. w formie aktu notarialnego, został zawarty Aneks nr 2 do przedmiotowej umowy zlecenia (powiernictwa), na mocy którego Zleceniobiorca został zwolniony z obowiązku przekazania na Zleceniodawcę własności udziałów w wyodrębnionych lokalach.

Również Aneksem nr 2, w wykonaniu umowy zlecenia, Pan ... upoważnił i zobowiązał Zleceniobiorcę (Pana ...) do sprzedaży wszystkich udziałów, w imieniu własnym, lecz na Jego rzecz, jakie nabył w przedmiotowych lokalach na rzecz Zleceniodawcy. Cenę jaką Zleceniobiorca uzyska ze sprzedaży w/w udziałów zobowiązany jest przekazać na rachunek bankowy prowadzonej przez Zleceniodawcę działalności gospodarczej.

W dniu 22.12.2006 r. miała miejsce sprzedaż lokalu mieszkalnego M5, podpisano również umowy przedwstępne na sprzedaż pozostałych lokali mieszkalnych.

W związku z przedstawionym stanem faktycznym Pan ... zwrócił się z zapytaniem czy w przypadku sprzedaży przez Zleceniobiorcę udziałów w przedmiotowych lokalach, które nabył we własnym imieniu ale na Jego rzecz (rachunek) powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od przychodu z tej sprzedaży.

Przedstawiając swoje stanowisko Pan ... uważa, iż w tym przypadku powinien uiścić podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży Jego udziałów w przedmiotowych lokalach, pomimo, że sprzedaży dokonał Zleceniobiorca we własnym imieniu (lecz na Jego rzecz). Swoje stanowisko podatnik uzasadnia wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.11.2004 r. Sygn. akt III SA 3031/2003, który orzekł w podobnej sprawie oraz faktem, iż przedmiotowe udziały w lokalach zostały wprowadzone do Jego działalności gospodarczej.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto postanowieniem z dnia 19.03.2007 r., Nr DF-415/154/06 uznał, że stanowisko Pana ... dotyczące sposobu opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nie jest prawidłowe.

Organ I-szej instancji uznał, iż zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. t.j Nr14, poz. 176 ze zm.) źródłami przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W myśl przepisów art. 7 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa podatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.

Zdaniem organu I-szej instancji z powołanych powyżej przepisów prawa podatkowego wynika, że podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości jest zbywający (właściciel nieruchomości). Z prawnego punktu widzenia właścicielem nabytej nieruchomości jest powiernik. Dokonanie sprzedaży nieruchomości we własnym imieniu, bez względu na to czy jest to działanie na rachunek własny czy cudzy, powoduje powstanie obowiązku w zryczałtowanym podatku dochodowym. Sprzedający nieruchomość (jej właściciel), sprzedając ją we własnym imieniu osiągnął z tego tytułu przychód. Stosunki umowne łączące właściciela nieruchomości z innymi osobami nie mogą tutaj mieć wpływu na prawno-podatkową kwalifikację czynności odpłatnego zbycia. Zatem zdaniem organu I-szej instancji nie można opodatkować przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości u osoby, która nie dokonała tego zbycia ani nie była właścicielem nieruchomości.

Pismem z dnia 02.04.2007 r. Pan ... działając przez pełnomocnika złożył zażalenie na w/w postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Stare-Miasto w którym wnosi, aby Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uznał zaprezentowane przez Niego stanowisko w przedmiotowej sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych za prawidłowe, biorąc pod uwagę wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 09.11.2004 r. Sygn. akt III SA 3031/2003, w którym to sąd orzekł w bardzo podobnej sprawie.

Zdaniem pełnomocnika zgodnie z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej wszyscy obywatele są równi wobec prawa, wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne i nikt nie może być dyskryminowany w życiu gospodarczym z jakiegokolwiek powodu. Pełnomocnik uważa, iż jeżeli w dwóch bliźniaczo podobnych sprawach władze publiczne orzekają w diametralnie odmienny sposób należy się zastanowić czy przytoczona norma konstytucyjna nie została naruszona.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się ze złożonym zażaleniem i zebranym materiałem w sprawie stwierdził co następuje:

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego Pana ... i Pana ... łączyła umowa zlecenia, w ramach której doszło najpierw do zakupu udziałów w nieruchomości w imieniu Pana ... lecz na rachunek Pana ..., a następnie do sprzedaży tychże udziałów przez Pana ... osobie trzeciej.

Istotą umowy zlecenia jest to, że nabycie rzeczy lub praw na podstawie zleconej czynności prawnej ma zawsze charakter powierniczy, niezależnie od tego, czy dokonanie tej czynności następuje w imieniu dającego zlecenie, czy też w imieniu własnym Zleceniobiorcy lecz na rachunek dającego zlecenie, a Zleceniobiorca ma obowiązek wydać Zlecającemu wszystko co przy wykonywaniu zlecenia dla Niego uzyskał, chociażby w imieniu własnym (art. 740 k.c.).

W przedmiotowej sprawie Pan ... działał w imieniu własnym lecz na rachunek Pana ..., który finansował zakup udziałów, a w końcowym efekcie uzyskał dochód z ich sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Niezasadne jest zatem twierdzenie, że to Pan ... uzyskał dochód ze sprzedaży udziałów, gdyż były one Jego własnością. Mimo, że stał się on prawnym właścicielem nabytych udziałów, to Jego władztwo nad nimi doznawało ograniczenia poprzez obowiązek przeniesienia udziałów wyłącznie na rzecz Pana ... (w pierwotnej umowie), następnie poprzez obowiązek do sprzedaży tych udziałów tylko na rachunek ... (po sporządzeniu aneksu).

W związku z powyższym (również biorąc pod uwagę wyżej przytoczony wyrok WSA w Warszawie z dnia 09.11.2004 r.), zdaniem organu odwoławczego nie można przychodu ze sprzedaży powierniczej traktować jako przysporzenia Zleceniobiorcy - powiernika, a więc należy uznać stanowisko podatnika w piśmie z dnia 28.12.2006 r. za prawidłowe.

Dlatego też orzeczono jak na wstępie.

Decyzja niniejsza jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Skargę wnosi się w dwóch egzemplarzach.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY