Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przed wykonaniem wszystkich robót) spełnia wymogi art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. warunku zakończenia inwestycji w okresie trzyletnim.

sygnatura: WB-PD/415-0007/07/Z

autor: Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Wałbrzychu

data: 2007-06-21

słowa kluczowe:budynek mieszkalny, ulga odsetkowa

DECYZJA

Po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30-04-2007 r. wniesionego przez Podatniczkę na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z dnia 20-04-2007 r. Nr PDII/415/6509/07/10/13/07 zawierające interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dot. podatku dochodowego od osób fizycznych
- Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu działając na podstawie art. 14b § 2 i § 5 pkt 1 oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)
zmienia przedmiotowe postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy z dnia 20-04-2007 r. Nr PDII/415/6509/07/10/13/07

UZASADNIENIE

W dniu 20-02-2007 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Świdnicy wpłynął wniosek o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego (uzupełniony pismem z dnia 17-03-2007 r.) w którym Podatniczka zwróciła się z zapytaniem - czy decyzja w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (przed wykonaniem wszystkich robót) spełnia wymogi art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dot. warunku zakończenia inwestycji w okresie trzyletnim. Do wniosku Podatniczka załączyła kserokopie:
- umowy kredytu hipotecznego Własny Kąt z dnia 22-04-2004 r. na budowę domu
- decyzji Starostwa Powiatowego z dnia 14-10-2003 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę siedliska gospodarczego składającego się m. in. z budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
- decyzji Powiatowego Inspektoratu Budowlanego z dnia 27-12-2006 r. w sprawie pozwolenia na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót, budynku mieszkalnego jednorodzinnego
- pisma Podatniczki z dnia 15-01-2007 r. skierowanego do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy,
- pisma Powiatowego Inspektoratu Budowlanego z dnia 25-01-2007 r.
Ze stanu faktycznego przedstawionego przez Podatniczkę oraz przedłożonych przez Podatniczkę kserokopii dokumentów wynika, iż uzyskała ona wraz z mężem decyzją z dnia 14-10-2003 r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Świdnicy pozwolenie na budowę siedliska gospodarczego, składającego się m. in. z budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie wolnostojącej. Na budowę tego domu w dniu 22-04-2004 r. zaciągnęli kredyt hipoteczny. Decyzją z dnia 27-12-2006 r. wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego małżonkowie uzyskali pozwolenie na użytkowanie ww. budynku przed zakończeniem wszystkich robót. Do końca 2006 r. nie uzyskali zaświadczenia o zakończeniu budowy ww. inwestycji.
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Świdnicy, działając w oparciu o art. 14a § 1 i § 4 Ordynacji podatkowej, postanowieniem z dnia 20-04-2007 r. stwierdził, że według stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania postanowienia stanowisko Podatniczki przedstawione we wniosku w zakresie odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych ? jest nieprawidłowe.
Na ww. postanowienie Podatniczka złożyła do Dyrektora Izby Skarbowej we Wrocławiu zażalenie ? pismo z dnia 30-04-2007 r., w którym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i ponowne zajęcie stanowiska w sprawie.
Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu po zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym sprawy oraz argumentami Strony stwierdza co następuje.
Zgodnie z art. 26b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 31-12-2006 r. od podstawy obliczenia podatku, ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1, odlicza się, z zastrzeżeniem ust. 2-4, faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki) udzielonego podatnikowi, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego.
Warunki, zasady i limity odliczenia w ramach tzw. ulgi odsetkowej zostały określone w art. 26b ust. 2-11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym w 2006 r.
W myśl tych przepisów odliczenie faktycznie zapłaconych odsetek przysługuje jeżeli inwestycja wymieniona w ust. 1 dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku budowy budynku mieszkalnego jej zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania ? zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku (art. 26b ust. 2 pkt 4 cyt. ustawy).
Jak wynika z ww. przepisu zakończenie inwestycji musi być odpowiednio udokumentowane albo pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, albo w przypadku gdy nie ma obowiązku uzyskiwania takiego pozwolenia, jako udokumentowana forma zakończenia inwestycji jest traktowane zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku.
Przepisami prawa budowlanego, o którym mowa w cyt. przepisie jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.). W myśl przepisów zawartych w rozdziale 5 ww. ustawy ? budowa i oddanie do użytku obiektów budowlanych (art. 54, art. 55 i art. 57) - zakończenie budowy obiektu budowlanego wiąże się z przystąpieniem do jego użytkowania. Ponieważ ustawodawca nie wskazał kiedy następuje zakończenie budowy, przyjmuje się, że o zakończeniu budowy świadczy spełnienie przez inwestora warunków przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego, a w szczególności zawiadomienia o zakończeniu budowy lub złożenia wniosku o pozwolenie na użytkowanie (podobnie wyrok NSA z dnia 20 czerwca 1996 r. Sygn. Akt SA/Wr 2735/95).
W przypadku budowy budynków jednorodzinnych ich użytkowanie jest więc możliwe, jeżeli inwestor zawiadomi właściwy organ o zakończeniu budowy, a ten w terminie 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w formie decyzji, bądź inwestor uzyska ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Zgodnie z art. 55 pkt 3 ww. ustawy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie domu jednorodzinnego uzyskuje się wyłącznie w przypadku kiedy przystępuje się do jego użytkowania przed wykonaniem wszystkich robót, a po ich zakończeniu organ nadzoru budowlanego wydaje stosowne zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia o zakończeniu budowy w oparciu o art. 54 ustawy Prawo budowlane.
Przytoczony przepis przewiduje zatem taki przypadek, w którym konieczne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, niezależnie od późniejszego przyjęcia zgłoszenia o zakończeniu budowy. W przepisach prawa budowlanego nie ma innej sytuacji gdy budujący budynek mieszkalny jednorodzinny musi uzyskać pozwolenie na użytkowanie.
Tym samym odnosząc stan faktyczny będący przedmiotem zapytania na grunt powołanych przepisów, Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu stwierdza, iż uzyskanie przez Stronę decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych spełnia warunek określony w art. 26b ust. 2 pkt 4 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organ odwoławczy zauważa również, że w cyt. wyżej wyroku Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu podkreślił, że aby mówić o zakończeniu budowy obiekt budowlany winien być w takim stanie aby mógł zostać przeprowadzony jego odbiór i by można go było przekazać do normalnej eksploatacji i użytkowania. Wskazać również należy, że zgodnie z art. 57 ustawy Prawo Budowlane, inwestor jest obowiązany do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie dołączyć stosowne dokumenty (wymienione w ust. 1 pkt 1-6). Spełnienie przez inwestora tego obowiązku obliguje organ nadzoru budowlanego do wydania pozwolenia na użytkowanie, po uprzednim przeprowadzeniu stosownej kontroli obiektu (art. 59a ww. ustawy).
W rozpatrywanej sprawie Strona spełniła w 2006 r. ? co wynika ze stanu faktycznego przedstawionego w zapytaniu ? wszystkie wymogi określone w przepisach prawa budowlanego dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego jednorodzinnego (art. 57 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Prawo budowlane), o czym świadczy wydanie przez organ nadzoru budowlanego decyzji z dnia 27-12-2006 r. o pozwoleniu na użytkowanie. Reasumując stanowisko Podatniczki zawarte we wniosku o udzielenie interpretacji należy uznać za prawidłowe.
Mając na uwadze powyższe Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu orzekł jak na wstępie.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY