Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy można ubiegać się o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę w momencie zakupów materiałów budowlanych?

sygnatura: BI/415-0785/06

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-06-26

słowa kluczowe:budynek mieszkalny, pozwolenie na budowę, wydatki mieszkaniowe, zwrot podatku

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 8 czerwca 2007r. Nr BI/415-0785/06 w sprawie zmiany wydanego na wniosek Pani... postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z dnia 5 czerwca 2006r. Nr WP/440201-2/06 zawierającego pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

? postanawia się z urzędu zmienić postanowienie organu pierwszej instancji.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 13 marca 2006r. (uzupełnionym w dniu 6.04.2006r.) Podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem oraz osoba trzecią podpisała umowę kredytową na sfinansowanie budowy budynku mieszkalnego. Działka, na której miał powstać budynek należała do tej trzeciej osoby. Również pozwolenie na budowę zostało wydane na tę osobę. Od kwietnia 2005r. małżonkowie ponosili wydatki związane z zakupem materiałów budowlanych.

W dniu 25 sierpnia 2005r. zawarli, poprzez podpisanie aktu notarialnego, umowę przeniesienia własności nieruchomości. Sądząc, że wraz z prawem własności małżonkowie nabyli również pozwolenie na budowę tego budynku kontynuowali inwestycją ponosząc wydatki związane z nabyciem materiałów budowlanych, celem przystosowania budynku do celów mieszkalnych (doprowadzenie i instalacja urządzeń związanych z dopływem gazu, ogrzewanie kominkowe, płyty gipsowe, gładzie tynkowe, farby, panele podłogowe, sanitariaty i inne). Analizując warunki otrzymania zwrotu podatku VAT w budownictwie mieszkalnym Podatniczka stwierdziła, że głównym warunkiem jest posiadanie pozwolenia na budowę, wobec czego wystąpiła do starostwa o pozwolenie na budowę, zaś w dniu 23 stycznia 2006r. uzyskała wraz z małżonkiem pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego.

Wątpliwości Podatniczki dotyczyły możliwości wystąpienia o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym w przypadku braku pozwolenia na budowę (w tym również inwestycji, które nie wymagały pozwolenia na budowę) tj.:

 • zakupu materiałów budowlanych związanych z budową budynku mieszkalnego;
 • remontu budynku mieszkalnego;
 • przystosowania budynku niemieszkalnego na cele mieszkalne.

Zdaniem Podatniczki, jeśli nie przysługuje jej zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych przed podpisaniem aktu notarialnego (tj. przed 25.08.2005r.) ? to jednak przysługuje jej zwrot tych wydatków poniesionych po podpisaniu aktu notarialnego.

Postanowieniem z dnia 5 czerwca 2006r. Nr WP/440201-2/06 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Gdańsku stwierdził, że stanowisko przedstawione we wniosku jest prawidłowe. W uzasadnieniu Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził natomiast, że ?z uwagi na brak podstaw prawnych do kontynuacji inwestycji dot. budowy budynku mieszkalnego zakupionego w stanie surowym otwartym tj. brak pozwolenia na budowę nie został spełniony warunek określony w ar. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. (...) uprawniający do złożenia wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych na budowę domu w okresie od momentu nabycia nieruchomości do momentu uzyskania przedmiotowego pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego.?

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po dokonaniu weryfikacji przedmiotowego postanowienia stwierdza, co następuje:

Kwestie dotyczące zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym reguluje obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006r. ustawa z dnia 29 sierpnia 2005 roku o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz. U. Nr 177, poz. 1468 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 3 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. osoba fizyczna ma prawo do zwrotu części wydatków poniesionych na zakup materiałów budowlanych związku z:

 • budową budynku mieszkalnego
 • nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku mieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku, których powstał lokal mieszkalny spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;
 • remontem budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego.

Zwrot dotyczy wydatków poniesionych i udokumentowanych fakturami wystawionymi od dnia 1 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2007r., które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od 1 maja 2004r. stawką 22%. Dokumentem stanowiącym podstawę do obliczenia kwoty części zwrotu wydatków jest faktura wystawiona dla osoby fizycznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. prawo do zwrotu, przysługuje pod warunkiem, że osoba fizyczna posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.), tytuł prawny do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo posiada pozwolenie na budowę w przypadku inwestycji, dla której wymagane jest takie pozwolenie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

Prawo do dysponowania nieruchomością może wynikać w myśl przepisów Kodeksu cywilnego z prawa własności, użytkowania wieczystego i innych praw rzeczowych. Uprawnienie do dysponowania nieruchomością może wywodzić się również ze stosunków zobowiązaniowych, jak z najmu, dzierżawy i innych zwierających w sobie prawo użycia nieruchomości na cele budowlane.

Ponadto, w myśl art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 5 marca 2007r. - w przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, dotyczy łącznie obojga małżonków.

Począwszy od dnia 6 marca 2007r. obowiązuje nowe brzmienie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r.: W przypadku osoby fizycznej pozostającej w związku małżeńskim w dniu poniesienia wydatków, o których mowa w art. 3 ust. 1, kwota zwrotu, obliczona zgodnie z art. 3 ust. 5-7, dotyczy łącznie obojga małżonków. Jeżeli w okresie obowiązywania ustawy:

 1. przed zawarciem związku małżeńskiego, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, to kwotę zwrotu obliczoną zgodnie z art. 3 ust. 5-7 pomniejsza się o kwoty uprzednio otrzymane;
 2. w czasie trwania związku małżeńskiego lub do momentu orzeczenia przez sąd separacji, osoba fizyczna otrzymała kwotę zwrotu, a następnie związek małżeński ustał lub sąd orzekł separację, przysługującą jej kwotę zwrotu pomniejsza się o 50 % kwoty uprzednio otrzymanej, jeżeli składany był wspólny wniosek małżonków, lub o kwotę otrzymanego zwrotu, jeżeli składany był odrębny wniosek.

Jak wynikało z treści art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r.- w brzmieniu obowiązującym do dnia 5 marca 2007r. - wniosek może być złożony:

 1. po zakończeniu inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1, nie później niż przed upływem 6 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji albo
 2. raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008 r.

Z dniem 6 marca 2007r. nastąpiła zmiana brzmienia art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r., i tak zgodnie z nowym brzmieniem wniosek może być złożony raz w roku, z tym że ostatni wniosek może być złożony nie później niż do dnia 30 czerwca 2008r.

Stosownie do treści art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 2005r. - w brzmieniu obowiązującym do dnia 5 marca 2007r. - do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy załączyć kopię:

 1. pozwolenia na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktur dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1;
 3. w przypadku wniosku:

 4. a) o którym mowa w ust. 3 pkt 1 - pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomienia o zakończeniu inwestycji,
  b) o którym mowa w ust. 3 pkt 2 - dokumentu określającego stopień zaawansowania inwestycji, o której mowa w art. 3 ust. 1, sporządzonego przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, jeżeli roboty wymagają pozwolenia na budowę.

Natomiast od dnia 6 marca 2007r. wymaganymi dokumentami, które należy załączyć do wniosku są

 1. pozwolenie na budowę albo - w przypadku remontu, o którym mowa w ust. 4 pkt 7 - dokumentu potwierdzającego tytuł prawny osoby fizycznej do budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
 2. faktury dokumentujących poniesione wydatki, o których mowa w art. 3 ust. 1.

Z powyższego wynika, że ustawodawca nie uzależnił prawa do zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym od tego, czy zakup materiałów budowlanych nastąpił przed czy po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Wymagane jest jedynie, by wydatki poniesione i udokumentowane były fakturami, wystawionymi od dnia 1 maja 2004r. do dnia 31 grudnia 2007r.

W tym stanie faktycznym i prawnym Podatniczka ma prawo do ujęcia we wniosku o zwrot wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym wszystkich faktur związanych z zakupem materiałów budowlanych począwszy od kwietnia 2005r. (tj. od momentu, kiedy Podatniczka wraz z mężem rozpoczęła nabywanie materiałów budowlanych) do dnia, w którym zakończona zostanie budowa budynku mieszkalnego, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2007r., przy założeniu, iż spełnione zostaną pozostałe warunki określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2005r. oraz, że wydatki poniesione na zakup materiałów budowlanych przed wydaniem pozwolenia na budowę zostały wykorzystane w związku z tą inwestycją.

W związku z tym, iż w sprawie zachodzą przesłanki wynikające z art. 14b § 5 pkt 2 Ordynacji podatkowej Dyrektor tut. Izby Skarbowej postanowił zmienić z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 5 czerwca 2006r. Nr WP/440201-2/06.

W tym stanie faktycznym i prawnym postanawia się jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY