Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy utraty prawa do ulgi odsetkowej.

sygnatura: PB I-3/4150/IN-189/US/2007/PM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-05-09

słowa kluczowe:ulga odsetkowa, utrata prawa do ulgi

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Górna z dnia 6 kwietnia 2007 r., znak pisma: I-415-09/03/0700, uznając jednocześnie stanowisko Strony za prawidłowe.

W dniu 27 lutego 2007 r. (data wpływu) złożył Pan wniosek w sprawie udzielenia pisemnej informacji dotyczącej stosowania prawa podatkowego.Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dniu 15 grudnia 2001 r. zawarł Pan (wspólnie z żoną) z Kasą Mieszkaniową w Warszawie umowę o kredyt kontraktowy, na podstawie której dokonywano systematycznego gromadzenia oszczędności w kasie mieszkaniowej. Umowa powyższa została zawarta na okres 36 miesięcy. W związku z gromadzeniem oszczędności, w latach 2001-2004 dokonywał Pan odliczeń od podatku.
Pana wątpliwości budzi możliwość zachowania prawa do przedmiotowej ulgi w następującej sytuacji.
Po zakończeniu okresu oszczędzania złożył Pan w Banku odpowiednią dyspozycję o dokonanie wypłaty zgromadzonych środków. Oszczędzane na rachunku Kasy Mieszkaniowej środki zostały przekazane na Pana rachunek rozliczeniowy w dniu 8 marca 2005 r. Otrzymane środki, w grudniu 2005 r. przekazał Pan na rachunek firmy developerskiej, z którą zawarł Pan w dniu 11 października 2004 r. umowę w sprawie kupna lokalu mieszkalnego.
Po uzyskaniu informacji, że ww. firma nie wywiąże się w ustalonym terminie z rozpoczętej inwestycji budowy lokalu mieszkalnego oraz w związku z niepokojącymi publikacjami prasowymi wskazującymi na brak rzetelności firmy, w dniu 16 maja 2006 r. odstąpił Pan od zawartej umowy.
W czerwcu 2006 r. firma developerska zwróciła Panu wpłacone środki wraz z naliczonymi odsetkami. Natomiast w dniu 31 lipca 2006 r. dokonał Pan zakupu lokalu mieszkalnego na rynku wtórnym i zawarł stosowną umowę w formie aktu notarialnego.

Według Pana oceny, w przedstawionym stanie faktycznym środki zgromadzone na rachunku Kasy Mieszkaniowej zostały spożytkowane na cele mieszkaniowe związane z nabyciem lokalu mieszkalnego, w związku z czym nie traci Pan prawa do ulg podatkowych, z których Pan skorzystał w latach 2001-2004, a tym samym nie musi Pan zwracać odliczonych kwot ulgi podatkowej.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź ? Górna, w postanowieniu z dnia 6 kwietnia 2007 r. Nr I-415-09/03/0700 nie podzielił Pana stanowiska w sprawie uznając, iż winien Pan zwrócić wcześniej odliczoną ulgę z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej.

Po przeanalizowaniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla z urzędu postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.

Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 134 poz. 1509 ze zm.) stanowi, iż przepis art. 27 a ust. 13 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. ma zastosowanie do wymienionych w nim zdarzeń powstałych po dniu 1 stycznia 2002 r.
Treść przepisu art. 27 a ust. 13 pkt 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002 r. jednoznacznie wskazuje, że warunkiem zachowania przedmiotowej ulgi jest wydatkowanie wycofanej z kasy mieszkaniowej kwoty oszczędności na cele, z którymi związane było systematyczne oszczędzanie w zakreślonych tym przepisem ramach czasowych tzn. w tym samym roku podatkowym w którym nastąpiło wycofanie oszczędności.
Cele mieszkaniowe, na które podatnik może przeznaczyć środki wycofane z kasy mieszkaniowej, zawiera art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem celami mieszkaniowymi są służące zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy:

1) nabycie, budowa, przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa domu albo lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość,

2) uzyskanie spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

3) remont domu lub lokalu, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyjątkiem bieżącej konserwacji i odnowienia mieszkania,

4) spłata kredytu bankowego zaciągniętego na cele wymienione 1-3,

5) nabycie działki budowlanej lub jej części pod budowę domu jednorodzinnego lub budynku mieszkalnego, w którym jest lub ma być położony lokal mieszkalny kredytobiorcy.

W sytuacji, gdy dokonał Pan wycofania oszczędności z kasy mieszkaniowej w roku 2005 i wydatkował w całości na cele wskazane w cyt. art. 8 ust. 2 nie jest Pan obowiązany stosownie do dyspozycji art. 27 a ust. 13 pkt 4 cyt. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do zwrotu uprzednio dokonanych odliczeń.

Reasumując powyższe decydujące znaczenie w zachowaniu ulgi ma:

- cel na jaki zostały przeznaczone środki wycofane z kasy mieszkaniowej,

- zachowanie terminu wydatkowania kwoty wycofanych środków z kasy mieszkaniowej.

W przedstawionym przez Pana stanie faktycznym ww. warunki zostały spełnione bowiem wycofanie oszczędności z kasy mieszkaniowej jak i wydatkowanie poprzez przelanie zgodnie z zawartą umową na konto dewelopera miało miejsce w tym samym roku, tj. w 2005 r.
Zdaniem tut. organu rozwiązanie umowy w marcu 2006 r. z deweloperem, a następnie zakup mieszkania na wolnym rynku po otrzymaniu pieniędzy od dewelopera, nie powoduje utraty do ulgi, gdyż cel został zrealizowany.

Z uwagi na powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, mając na względzie zapis art. 14b § 5 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY