Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa przewidują możliwość wydawania interpretacji prawa podatkowego w przypadku przedstawienia przez podatnika stanu hipotetycznego lub zdarzeń przyszłych ?

sygnatura: 1401/BF-II/415-18/AS/07

autor: Izba Skarbowa w Warszawie

data: 2007-05-09

słowa kluczowe:decyzja administracyjna, interpretacja przepisów, zdarzenie przyszłe

DECYZJA


Na podstawie 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie z dnia 18 stycznia 2007 r. Nr 1421/BF/415-79/GJ/06 wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Pana indywidualnej sprawie w przedmiocie opodatkowania podatkiem dochodowym przyszłego odszkodowania wypłaconego na mocy wyroku sądowego za szkodę wyrządzoną bezprawną decyzją administracyjną, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie


orzeka


- uchylić zaskarżone postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.


UZASADNIENIE


Pismem z dnia 14.10.2006 r. wystąpił Pan z wnioskiem do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pruszkowie o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego dotyczącej zdarzenia przyszłego. Przedstawiając stan faktyczny sprawy twierdzi Pan, iż jest Pan właścicielem 4,757 % praw do nieruchomości położonej obecnie w Warszawie u zbiegu ulic 1 Sierpnia i al. Krakowskiej. Nieruchomość ta została przejęta z naruszeniem prawa na własność Skarbu Państwa. W okresie nieprawnego przejęcia własności zaszły na niej nieodwracalne skutki prawne uniemożliwiające jej zwrot. W związku z powstałą szkodą złożył Pan do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o przyznanie odszkodowania za poniesioną szkodę. We wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego pyta Pan, czy ewentualnie zasądzona tytułem odszkodowania kwota będzie opodatkowana czy nie. Przedstawia Pan swoje stanowisko w tej sprawie, zgodnie z którym przyszłe odszkodowanie korzystać będzie ze zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Postanowieniem z dnia 18.01.2007 r. nr 1421/BF/415-79/GJ/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy Ordynacja Podatkowa udzielił Panu pisemnej interpretacji prawa podatkowego, stwierdzając iż Pana stanowisko zawarte we wniosku jest nieprawidłowe, a w konsekwencji, iż w przedstawionym stanie faktycznym nie ma zastosowania zwolnienie wymienione w przepisie art. 21 ust. 1 pkt. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zauważył jednak iż z uwagi na to, iż postępowanie sądowe prowadzone na Pana wniosek o zasądzenie odszkodowania nadal się toczy i nie zostało zakończone, organ podatkowy nie mając wiedzy na temat podstawy prawnej odszkodowania, na którą sąd powoła się w wyroku sądowym nie może w obecnej chwili wydać wiążącej interpretacji o zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym zasądzonego odszkodowania.


Dyrektor Izby Skarbowej w oparciu o obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje:


Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy Ordynacja Podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.Wniosek, o udzielenie pisemnej interpretacji składa się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, naczelnika urzędu celnego lub wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa.


Zgodnie z art. 14b § 1 interpretacja w sprawie wiążącej interpretacji prawa podatkowego, nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia w sprawie interpretacji.


Przepisy art. 14a i 14 b ustawy Ordynacja Podatkowa nie przewidują wydawania interpretacji prawa podatkowego w przypadku przedstawienia przez podatnika stanu hipotetycznego lub zdarzeń przyszłych. Interpretację o której mowa w art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa organy podatkowe wydają w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez podatnika, płatnika lub inkasenta. Nie można wydać wiążącej interpretacji podatkowej dotyczącej przyszłego świadczenia, ponieważ nie ma pewności co do jego istnienia, rodzaju przyznanego świadczenia, co do podstawy prawnej przyznania, co do okresu w którym ewentualnie zostanie przyznane świadczenie, a nawet co do obowiązujących przepisów w dacie jego wypłaty. Interpretacja przepisów powinna dotyczyć stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika i zawiera jego ocenę prawną w oparciu obowiązujące w dacie zaistnienia zdarzenia przepisy prawne.


W związku z powyższym należy uznać, iż wniosek o udzielenie interpretacji prawa podatkowego dotyczący zdarzeń przyszłych w oparciu o przepisy art. 14a i 14b ustawy Ordynacja Podatkowa jest bezprzedmiotowy. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas, gdy organ podatkowy stwierdzi w sposób oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy.Przyczynę bezprzedmiotowości postępowania stanowią zarówno zdarzenia faktyczne jak i prawne. Z bezprzedmiotowością postępowania mamy do czynienia wówczas gdy brakuje jednego z elementów materialnego stosunku prawnego.


Stosunek prawny to stosunek powinnościowy pomiędzy dwoma podmiotami, ukształtowany przez normę prawną, polegający na obowiązku pewnego zachowania się jednego podmiotu względem drugiego i na odpowiednim uprawnieniu tego drugiego.Elementami stosunku prawnego są: a) obowiązek prawny;b) prawo podmiotowe;c) podmiot obowiązku prawnego;d) podmiot prawa;e) przedmiot stosunku prawnego - postępowanie.


Brak któregokolwiek z elementów stosunku prawnego powoduje bezprzedmiotowość postępowania. Bezprzedmiotowość może powstać zarówno przed wszczęciem postępowania podatkowego jak i po jego wszczęciu.


Ponieważ w przedmiotowej sprawie brak jest podstawy prawnej do rozpatrzenia wniosku o udzielenie interpretacji prawa podatkowego dotyczącej zdarzeń przyszłych i hipotetycznych nie było podstaw prawnych do wydawania w oparciu o art. 14 a ustawy Ordynacja Podatkowa wiążącej interpretacji prawa podatkowego. W związku z powyższym zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej Naczelnik Urzędu Skarbowego powinien w oparciu o art. 165a ustawy Ordynacja Podatkowa odmówić wszczęcia postępowania w sprawie wydania pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Fakt, iż w trybie art. 14a ustawy Ordynacja Podatkowa nie jest możliwe wydanie interpretacji prawa podatkowego odnoście stanu przyszłego nie przesądza o tym, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego nie może udzielić odpowiedzi na pytanie podatnika w zwykłej formie.


W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY