Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód polegający na świadczeniu usług kierowania pojazdami przez podmioty gospodarcze, z którymi zawarła Podatniczka umowę na świadczenie usług transportowych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej dla tych podmiotów ?

sygnatura: Nasz znak: PB I- 1/4117/IN- 4/07/US Bełchatów/JN

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-05-18

słowa kluczowe:pozarolnicza działalność gospodarcza

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu Pani zażalenia na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie z dnia 29.03.2007 r. nr USI/406/8/377/DŚ/07 w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie ? zmienia ww. postanowienie.

Wnioskiem z dnia 18.01.2007 r. wystąpiła Pani, w trybie art. 14a ustawy ? Ordynacja podatkowa, do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bełchatowie o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Z przestawionego w powyższym wniosku stanu faktycznego wynika, że prowadzi Pani działalność gospodarczą polegajacą na świadczeniu usług transportowych i spedycji samochodami ciężarowymi w kraju i za granicą. Posiada Pani własny tabor samochodowy, który obsługiwany jest przez kierowców świadczacych na rzecz Pani firmy usługi kierowania pojazdami samochodowymi. Kierowcy świadczący na Pani rzecz usługi nie byli nigdy pracownikami Pani firmy. Do zadań Pani należy wyszukiwanie kontrahenta, któremu zobowiązuje się Pani przewieźć towar w określonym czasie do wskazanego miejsca.
Ze złożonego przez Panią wniosku wynika, iż ze zleceniobiorcami łączy Pani firmę umowa partnerska. Żadna ze stron umowy nie zapewnia stałości (powtarzalności zlecenia), a ustalenie wynagrodzenia następuje w momencie wydawania zlecenia. Każda ze stron prowadzi działalność na swój rachunek i na swoją odpowiedzialność. Podmioty, które świadczą w./wym. usługi na rzecz Pani firmy są ubezpieczone od odpowiedzialności za szkody wynikłe w czasie prowadzonej działalności. Usługi świadczone są samodzielnie bez nadzoru ze strony zlecającego wykonanie usługi. Podmiot świadczący usługę ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie i jest wynagradzany za rezultat zleconej usługi, odpowiada za jakość wykonanej usługi, w tym za powierzony towar, ilość towaru i terminowość wykonanej usługi, a także za bezpieczeństwo towaru i środka transportu, powierzonego do wykonania usługi.
Na tle przedstawionego stanu faktycznego sformułowała Pani pytanie, czy przychód polegający na świadczeniu usług kierowania pojazdami przez podmioty gospodarcze, z którymi zawarła Pani umowę na świadczenie usług transportowych jest przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej dla tych podmiotów.

Pani zdaniem usługi wykonywane na rzecz Pani firmy przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą należy zaliczyć do przychodów tych podmiotów, uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, gdyż:

  • są świadczone bez kierownictwa zlecającego usługi,
  • świadczący usługi ponosi całkowita odpowiedzialność wobec Pani firmy za właściwe jej wykonanie,
  • świadczący usługi ponosi ryzyko za jej wykonanie.


Po przeanalizowaniu przedstawionego przez Panią wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie postanowieniu z dnia 29.03.2007r Nr USI/406/8/377/DŚ/07 nie podzielił wyrażonego przez Panią poglądu.
Na powyższe postanowienie, w dniu 10.04.2007 r., złożyła Pani zażalenie, w którym zarzuca naruszenie przepisów:

  • art. 122, art. 217 § 1 ust. 5 i § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) poprzez nie wyjaśnienie przedmiotu zagadnienia złożonego przez wnioskującego
  • art. 5a pkt. 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) poprzez błędną interpretacje przepisów i nie uwzględnienie wszystkich okoliczności występujących w zapytaniu.


W zażaleniu zarzuca Pani, iż Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łowiczu dokonał błędnej interpretacji stanu faktycznego i prawnego, na podstawie której wysunął błędne wnioski. Ponawia Pani argumentację zawartą w złożonym wniosku, wnosząc o zmianę przedmiotowego postanowienia z uwzględnieniem stanu faktycznego zgodnie z treścią obowiązujących przepisów.

W wyniku analizy przedłożonych dokumentów, argumentów przedstawionych w zażaleniu oraz przepisów prawa mających zastosowanie w przedmiotowej sprawie Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zauważa, co następuje:

W myśl art. 5a pkt 6 i art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za pozarolniczą działalność gospodarczą należy rozumieć działalność zarobkową:
a) wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9 ustawy. Jednocześnie na podstawie art. 5b ust. 1 wyżej powołanej ustawy, z przedmiotowego zakresu pozarolniczej działalności gospodarczej zostały wyłączone czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

  1. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
  2. są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności,
  3. wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą.


Z treści powyższego przepisu wynika, iż spełnienie łącznie trzech wyżej wskazanych przesłanek stanowi okoliczność uniemożliwiającą podatnikowi rozliczanie się na zasadach przewidzianych dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego wynika, że każdy z podmiotów świadczących usługi na rzecz Pani firmy jest samodzielnym podmiotem, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakość świadczonej usługi, terminowość jej wykonania i odpowiada za powierzony towar oraz za powierzony sprzęt transportowy. Umowa zawierana z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Pani firmy nie zapewniają stałych zleceń dla tychże podmiotów, jak również strona świadcząca przedmiotowe usługi nie jest na stałe związana z Pani firmą. Umowa nakłada na jednoosobowe firmy obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością. Strony każdorazowo umawiają się w sprawie warunków, na jakich ma być świadczona usługa. Podmiot świadczący usługi wykonuje zleconą usługę bez kierownictwa ze strony Pani firmy. Firma wskazuje miejsce i czas nadania i odbioru towaru, a podmiot wykonujący usługę ma możliwość wyboru trasy.
Z przedstawionego przez Panią stanu faktycznego zawartym we wniosku i zażaleniu wynika, że usługobiorcy świadczący na rzecz Pani firmy usługi ponoszą ryzyko gospodarcze związane z prowadzoną działalnością, w związku z tym należy uznać, że nie zostały spełnione łącznie przedstawione przesłanki określone w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, a co za tym idzie wykonywane przez usługobiorców czynności spełniają warunki do uznania ich jako działalność gospodarcza.

Mając powyższe na uwadze, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY