Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy działalność Podatnika polegająca na kierowaniu pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK, na podstawie umowy o współpracy w świadczeniu usług, zawartej ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motornicznych Komunikacji Miejskiej nie pozbawia go statusu przedsiębiorcy?

sygnatura: I-2/4150/IN-47/USŁ-Śr./07/LP

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-04-10

słowa kluczowe:działalność gospodarcza, podatek dochodowy od osób fizycznych, przedsiębiorcy, samozatrudnienie, źródła przychodu

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście z dnia 08.03.2007r. Nr US I-415/49/11/2006/HJ w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

W dniu 13.12.2006r. wpłynął wniosek Podatnika do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście o dokonanie pisemnej interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.).

Wątpliwości Podatnika powstały na tle następującego stanu faktycznego:Jak wynika ze złożonego wniosku, Podatnik zawarł w dniu 16.03.2006r. umowę ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w X (zwanym dalej ZZKiMKM) na kierowanie pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK-X Spółka z o.o. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą pojazdów zgodnie z wymaganiami i zleceniem ZZKiMKM oraz MPK-X Spółka z o.o..W związku z nowelizacją z dniem 01.01.2007r. ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wyraża Podatnik opinię, że znowelizowany art. 5b ww. ustawy nie dotyczy jego działalności.

Odnosząc się do tego zagadnienia, Podatnik przedstawił w załączeniu do ww. wniosku ?Opinię prawną? z dnia 12.12.2006r., podpisaną przez adwokata, Pana Y, wskazującą, że przedsiębiorcy wykonujący usługi transportowe w ramach umowy z ZZKiMKM nie utracą statusu przedsiębiorcy.W uzasadnieniu opinii wskazano przesłanki mające za tym przemawiać, takie jak:-zlecone czynności nie są wykonywane pod kierunkiem zlecającego (ZZKiMKM);-świadczenie usług odbywa się zgodnie ze zleceniem zakładu eksploatacji (MPK-X Spółka z o.o.);-obowiązek przedsiębiorców w zakresie ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności oraz za szkody wyrządzone w mieniu MPK-X Spółka z o.o..

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście postanowieniem z dnia 08.03.2007r. Nr US I-415/49/11/2006/HJ uznał za prawidłowe stanowisko przedstawione przez Podatnika we wniosku z dnia 12.12.2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście ? 13.12.2006r.). W uzasadnieniu organ podatkowy pierwszej instancji przypomniał, iż ustawodawca w wyniku nowelizacji od 01.01.2007r. sprecyzował w art. 5b ust. 1 ww. ustawy, iż za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2) są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Przechodząc do analizy załączonej do wniosku umowy z ZZKiMKM organ podatkowy pierwszej instancji podniósł, iż na podstawie umowy, którą Podatnik zawarł ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w X odnośnie kierowania pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK-X Sp. z o.o., zobowiązany jest Podatnik do wykonywania czynności w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, prywatnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a także w wypadku nie wykonania zlecenia należycie będzie Podatnik obciążany kosztami.Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, iż w przedmiotowej sprawie nie doszło do spełnienia łącznie trzech przesłanek określonych przez ustawodawcę w treści art. 5b o podatku dochodowym od osób fizycznych, powodujących utratę statusu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą. Świadczy bowiem Podatnik usługi transportowe na rzecz jednego podmiotu, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego te czynności, lecz nie pod jego kierownictwem i na własne ryzyko gospodarcze.Dlatego też stanowisko zaprezentowane przez Podatnika w rozpatrywanym wniosku w ocenie organu podatkowego pierwszej instancji należy uznać za prawidłowe. W konsekwencji Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście poinformował Podatnika (postanowieniem z dnia 08.03.2007r. Nr US I-415/49/11/2006/HJ), iż stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 12.12.2006r. jest prawidłowe.

Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materiału oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje: Z opisanego przez Podatnika stanu faktycznego wynika, iż od m-ca III/2006r. po zawarciu umowy ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w X (ZZKiMKM) rozpoczął Podatnik prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, jako jednoosobowy podmiot gospodarczy prowadzący działalność wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, którym jest MPK-X Spółka z o.o.. Z przedłożonej przez Podatnika umowy zawartej ze ZZKiMKM wynika, iż jej przedmiotem jest kierowanie przez ww. pojazdów komunikacji miejskiej, należących do MPK-X Spółka z o.o. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą pojazdów, zgodnie z wymaganiami i zleceniem ZZKiMKM oraz MPK ?X Spółka z o.o..Postanowienia ww. umowy zobowiązują Podatnika m.in. do:? świadczenia usługi wskazanym środkiem transportu podstawionym przez zakład eksploatacji autobusowej/tramwajowej (§ 3 pkt 1 umowy);? uprzedzania dyspozytora danego zakładu MPK-X Spółka z o.o. o niemożności świadczenia usługi w danym dniu do godz. 8.00 dnia poprzedniego, pod rygorem obciążenia kosztami nie wykonania zlecenia (§ 3 pkt 2 umowy);? prywatnego ubezpieczenia się od odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu MPK-X Spółka z o.o. (§ 3 pkt 3 umowy);? ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej (§ 3 pkt 4 umowy);? przestrzegania i stosowania się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w MPK-X Spółka z o.o. (§ 3 pkt 5 i pkt 9 umowy);? dostarczania wyjaśnień na temat realizacji zlecenia na każde żądanie MPK-X Spółka z o.o. (§ 3 pkt 7 umowy);? korzystania z udostępnionego środka transportu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie wykorzystywania go do innych usług (§ 3 pkt 8 umowy);? przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia i obsługi pojazdów, a także zasad kontaktu z pasażerami (§ 3 pkt 9 umowy);? nie oddawania używanego środka przewozu osobie trzeciej do używania bez zgody MPK-X spółka z o.o. (§ 3 pkt 10 umowy);? zachowania w czystości miejsca pracy eksploatowanego środka transportu (§ 3 pkt 11 umowy);? niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb MPK-X Spółka z o.o. o konieczności uzupełniania paliwa, oleju, kończących się ubezpieczeniach, przeglądach, wszelkich naprawach i awariach (§ 3 pkt 12 umowy).

Jednoczesnie ZZKiMKM zobowiązany jest do reprezentowania interesów Podatnika przed MPK-X Spółka z o.o. w zakresie kierowania pojazdami komunikacji miejskiej i wynikających z tego tytułu świadczeń, przekazywania Podatnikowi planu pracy-grafiku oraz terminowego przekazywania wynagrodzenia na rachunek bankowy Podatnika. Zgodnie z umową przysługuje Podatnikowi wynagrodzenie wyłącznie w wyniku kierowania pojazdem w ramach umowy o współpracę za każdą godzinę prowadzenia pojazdu, oraz za każdą godzinę niezawinionego przestoju. Wynagrodzenie jest Podatnikowi wypłacane do dnia 25-go każdego miesiąca za usługi świadczone w miesiącu poprzednim po wystawieniu przez Podatnika rachunku (na podstawie wykazu świadczonych usług podpisanego przez kierownika Zakładu Eksploatacji MPK-X Spółka z o.o.). Z przedstawionej umowy wynika, iż Podatnik ponosi odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone w mieniu MPK-X Spółka z o.o. oraz osobom trzecim, wynikające ze zdarzeń losowych podlegających ubezpieczeniu, do wysokości różnicy między faktyczną szkodą, a wypłaconym przez ubezpieczyciela odszkodowaniem, a także w przypadku nie uznania przez ubezpieczyciela w całości lub w części prawa do odszkodowania.

Dla określenia statusu podatkowego Podatnika, konieczne jest skonfrontowanie warunków przedmiotowej umowy z ustawą z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wg stanu obowiązującego od dnia 01.01.2007r., zgodnie z którym (art. 5b ust. 1 przywołanej ustawy), za pozarolniczą działalność gospodarczą nie uznaje się czynności, jeśli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności,
2) są wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności,
3) wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.

Zatem od 2007 roku (w myśl przywołanego przepisu) utraciły status przedsiębiorcy osoby, które wykonują pracę pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego, nie ponoszą ryzyka gospodarczego, oraz nie odpowiadają za wykonywane czynności wobec osób trzecich.

Odnosząc się do definicji z przywołanego przepisu art. 5b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stwierdzić należy:

Mając na uwadze przesłankę wynikającą z art. 5b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych potwierdzić należy, iż przedstawiona przez Podatnika umowa wskazuje, iż kierowca ma obowiązek ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, oraz że ponosi odpowiedzialność finansową za szkodę wyrządzoną w mieniu MPK-X Spółka z o.o. Jednak rzeczywistą odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w wyniku realizacji przedmiotowej umowy, której przedmiotem jest kierowanie pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK-X Spółka z o.o. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą pojazdów, ponosi zlecający, a zarazem dysponent pojazdów ? MPK-X Spółka z o.o., co wynika z art. 437 Kodeksu cywilnego, gdyż odpowiedzialności tej nie można wyłączyć, ani rozgraniczyć z góry. To właśnie MPK jest właścicielem pojazdów, prowadzi przedsiębiorstwo na własny rachunek, również na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek. Bezspornie, to pasażer i MPK-X Spółka z o.o. zawierają umowę przewozu, co skutkuje, że właśnie przewoźnik ? MPK-X Spółka z o.o. (a nie kierujący pojazdem) - ponosi odpowiedzialność wobec pasażerów za niedotrzymanie warunków umowy przewozu, czy powstałe z tego tytułu szkody. MPK-X Spółka z o.o. może jedynie wystąpić ze zwrotnym roszczeniem wobec kierowcy na podstawie art. 441 § 1 ww. Kodeksu cywilnego.Podsumowując, w odniesieniu do przepisu art. 5b ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdzić należy, iż w rozpatrywanym stanie faktycznym, odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat wykonywanych czynności oraz ich wykonanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności, czyli MPK-X Spółka z o.o.

Odnosząc stan faktyczny wynikający z umowy o współpracy w świadczeniu usług przewozowych (załączonej do wniosku) do przesłanki zawartej w art. 5b ust. 1 pkt 2 ww. ustawy, zauważyć należy, że strona umowy ? Podatnik, jako kierowca wykonuje czynności zgodnie z wymaganiami i zleceniem Związku oraz MPK-X Spółka z o.o., w praktyce wykonuje je pod kierownictwem dyspozytora Zakładu Eksploatacji MPK-X Spółka z o.o., według otrzymanego planu pracy-grafiku, na określonej w nim trasie, w określonych godzinach, zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy. Ponadto jest Podatnik zobowiązany do wcześniejszego uprzedzenia dyspozytora o niemożności świadczenia usługi w danym dniu, pod groźbą obciążenia kosztami niewykonania zlecenia. Obowiązkiem Podatnika jest także przestrzeganie i stosowanie się do obowiązujących przepisów prawa oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących w MPK-X Spółka z o.o., korzystania z udostępnionego środka transportu zgodnie z jego przeznaczeniem i nie wykorzystywania go do innych usług, przestrzegania przepisów dotyczących prowadzenia i obsługi pojazdów, a także zasad kontaktu z pasażerami, nie oddawania używanego środka przewozu osobie trzeciej do używania bez zgody MPK-X Spółka z o.o. oraz zachowania w czystości miejsca pracy tj. eksploatowanego środka transportu.Reasumując, z przytoczonych zapisów umowy oraz charakteru wykonywanych czynności wynika jednoznacznie, że są one wykonywane pod kierownictwem, oraz w miejscu, czasie i sposobie wyznaczonym przez zlecającego (MPK-X Spółka z o.o.), co skutkuje spełnieniem przesłanki zawartej w art. 5b ust.1 pkt 2 przywołanej ustawy.

Odnosząc się do kwestii ryzyka gospodarczego, tj. przesłanki zawartej w art. 5b ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, podnieść należy, iż z istoty prowadzenia działalności gospodarczej wynika, że osoba prowadząca taką działalność prowadzi ją na własny rachunek i na własne ryzyko. Ryzyko gospodarcze, jakie wiąże się z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest innym ryzykiem od ryzyka, jakie ponosi pracownik w ramach stosunku pracy. Ryzyko gospodarcze, związane z działalnością gospodarczą, to np. ryzyko inwestycyjne, czyli prawdopodobieństwo nieuzyskania przewidywanych (względnie oczekiwanych) wyników ekonomiczno-finansowych związanych z tą działalnością lub też podejmowanym przedsięwzięciem. Występowanie ryzyka gospodarczego jest konsekwencją istniejącej w gospodarce rynkowej wolności gospodarczej oraz zakresu swobód, jakie ona za sobą pociąga.Natomiast z przedstawionej przez Podatnika umowy wynika zgodnie z § 4, że Podatnik ma prawo do wynagrodzenia:- za każdą godzinę prowadzenia pojazdu ? 12,00zł brutto;- za każdą godzinę postoju niezawinionego przez Podatnika 6,00 zł brutto;Z powyższego wynika, że ryzyko gospodarcze ponosi MPK-X Spółka z o.o., która płaci Podatnikowi w ramach umowy bez względu na sposób wykorzystania czasu, w którym pozostaje Podatnik w dyspozycji Spółki w wyniku realizacji umowy o współpracy w świadczeniu usług transportowych z dnia 16.03.2006r..Ponadto podkreślić należy, iż będąc zobowiązanym umową do niezwłocznego powiadamiania odpowiednich służb MPK-X Spółka z o.o. o konieczności uzupełniania paliwa, oleju, kończących się ubezpieczeniach, przeglądach, wszelkich naprawach i awariach nie ponosi Podatnik również ryzyka inwestycyjnego, związanego z koniecznością gromadzenia oraz utrzymania środków pracy, które są niezbędne przy świadczeniu tego typu usług.W konkluzji należy zauważyć, iż jeśli tylko starannie wykonuje Podatnik zlecone umową obowiązki, ma prawo do wynagrodzenia, choćby rezultat wykonywanej pracy był nieudany, a zatem nie ponosi Podatnik ryzyka gospodarczego, o którym mówi art. 5b ust. 1 pkt 3 przywołanej ustawy.

Reasumując, dokonana analiza przedmiotowej umowy potwierdziła spełnienie łączne przez nią przesłanek wymienionych przez ustawodawcę w art. 5b ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, co skutkuje, że czynności realizowane przez Podatnika w związku z przedmiotową umową nie spełniają warunków uznania za pozarolniczą działalność gospodarczą.Fakt, iż przedmiotową umowę o współpracy w świadczeniu usług przewozowych zawarł Podatnik ze Związkiem Zawodowym Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w X (ZZKiMKM), a nie z MPK-X Spółka z o.o., pozostaje bez wpływu na dokonaną w sprawie interpretację prawa podatkowego, bowiem zgodnie z postanowieniami § 1 tejże umowy, kierowanie przez Podatnika pojazdami komunikacji miejskiej należącymi do MPK-X Spółka z o.o. oraz wykonywanie innych czynności związanych z obsługą pojazdów winno być wykonywane zgodnie z wymaganiami i zleceniem Związku oraz MPK-X Spółka z o.o..

Rozpatrując wniosek Podatnika z dnia 12.12.2006r., skierowany do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Śródmieście, Dyrektor tut. Izby Skarbowej kierował się stanem faktycznym przedstawionym we wniosku i stanem prawnym obowiązującym w dacie zaistnienia tego zdarzenia, uznając, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w sprawie - jest nieprawidłowe.W związku z powyższym należało dokonać zmiany postanowienia organu pierwszej instancji, które zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. W tym stanie sprawy postanowiono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY