Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy przychód ze sprzedaży nieruchomości należy opodatkowć zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości?

sygnatura: IPB2/4117-14/07

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2007-04-12

słowa kluczowe:sprzedaż nieruchomości, wspólność majątkowa, zryczałtowany podatek dochodowy

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ? Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 05.02.2007r. wniesionego przez podatnika na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego uznające za nieprawidłowe stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 08.11.2006r., uzupełnione pismem z dnia 09.01.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości
? Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 08.11.2006r., które uzupełnione zostało pismem z dnia 09.01.2007r., podatnik wraz z żoną zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w ww. pismach oraz dołączonego do wniosku aktu notarialnego umowy zamiany z dnia 27.04.2004r. wynika, iż:
- w kwietniu 2004r. podatnik wraz z żoną, nabył prawo własności lokalu mieszkalnego położonego w C. przy ul. X na podstawie umowy zamiany części udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w C. przy ul. Y,
- udział podatnika w prawie do ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wynosi 1/6, udział ten stanowi jego majątek osobisty,
- udział powyższy nabyty został w wyniku dziedziczenia po zmarłym ojcu,
- w wyniku zamiany, na nabywców nieruchomości przy ul. Y przeniesiony został przysługujący podatnikowi udział w ww. spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, który stanowi 42% wartości nabytego mieszkania,
- ww. udział pochodzi z majątku osobistego podatnika,
- z majątku dorobkowego (wspólnego) małżonków dopłacono kwotę, która stanowi 58% wartości nabytego mieszkania,
- w akcie notarialnym z dnia 27.04.2004r., w § 4 zawarto klauzulę, iż podatnik wraz z żoną ?nabywają tą nieruchomość lokalową do wspólności ustawowej?,
- rozdzielność majątkowa małżeńska została ustanowiona w dniu 30.10.2006r., nie dokonano żadnego podziału majątku,
- małżonkowie zamierzają nieruchomość nabytą w drodze zamiany sprzedać.

Zdaniem wnioskodawcy przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości przy ul. X należy opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym zgodnie z udziałem wynikającym z aktu zamiany nieruchomości, czyli 71% kwoty do opodatkowania przez podatnika, 29% kwoty do opodatkowania przez żonę.

Postanowieniem Nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy.

Pismem z dnia 05.02.2007r. podatnik wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, w którym wnosi o jego zmianę stwierdzając, iż małżonkowie byli przekonani, że majątek po ojcu podatnika będzie cały czas liczony jako majątek odrębny nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176, ze zm.), w brzmieniu obowiązującym w 2006 roku ? małżonkowie podlegają odrębnemu opodatkowaniu od osiąganych przez nich dochodów.
Zasada powyższa ma zastosowanie również i do uzyskanych przez małżonków przychodów ze sprzedaży rzeczy lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy.
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ? źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,
d) innych rzeczy,
- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Art. 28 ust. 1 tej ustawy stanowi, iż przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.
Podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika (art. 28 ust. 2 ustawy).Zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie drugie, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), którzy w terminie 14 dni od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e) (art. 28 ust. 2a ustawy).

W przedmiotowym przypadku wnioskodawca wraz z żoną zamierzają zbyć prawo do lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład ich majątku wspólnego.

O tym, że zbywane prawo do lokalu mieszkalnego należy do majątku wspólnego wnioskodawcy i jego żony świadczy zapis o takiej właśnie treści dokonany w akcie notarialnym z dnia 27.04.2004r. zamiany części udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w C. przy ul. Y na lokal w C. przy ul. X. Bowiem z § 4 tego aktu, w sposób jednoznaczny wynika, iż lokal przy ul. X nabyty zostaje ?do wspólności ustawowej?. W związku z czym w momencie sprzedaży tego lokalu nie ma znaczenia z jakich źródeł małżonkowie nabyli nieruchomość (częściowo z dorobku, który stanowi w rozumieniu Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dorobkowy majątek wspólny małżonków oraz częściowo z majątku osobistego wnioskodawcy), znaczenie ma wyłącznie fakt, iż lokal ten stanowi majątek wspólny.

Według zasad przyjętych w przepisach ustawy z dnia 25.02.1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 ze zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa małżeńska obejmująca ich dorobek, chyba że ustrój ten zostanie umownie wyłączony przez zainteresowane strony. Wspólny majątek małżonków stanowią przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Dorobek - w rozumieniu art. 31 ww. Kodeksu obejmuje wszelkie przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej, jeżeli tylko nie stanowią one odrębnego majątku jednego z małżonków z mocy przepisu art. 33 tego Kodeksu.

Biorąc pod uwagę treść art. 8 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, należy stwierdzić, iż przychód ze sprzedaży rzeczy wspólnej, jako dochód ze wspólnej własności, opodatkowuje się osobno u każdego z małżonków przyjmując, że (wobec braku dowodu przeciwnego) ich udziały w tym dochodzie są równe (tj. po 50%).

Art. 8 ust. 1 ww. ustawy stanowi bowiem, iż przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa w udziale w zysku oraz, z zastrzeżeniem ust. 1a, łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe.

Zauważyć ponadto należy, iż po ustanowieniu w dniu 30.10.2006r. rozdzielności majątkowej, wnioskodawca wraz z żoną nie dokonali odrębnego podziału majątku, w związku z czym zbywana nieruchomość nadal stanowi ich wspólną własność.Zatem dokonując sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego przychód uzyskuje zarówno wnioskodawca, jak i żona w równych częściach, tj. po 50%.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, iż stanowisko wnioskodawcy wyrażone we wniosku z dnia 08.11.2006r. nie jest prawidłowe. Brak jest zatem przesłanek do dokonania zmiany zaskarżonego postanowienia.Podstawą do zmiany tego postanowienia nie może mieć również fakt nieznajomości prawa podatkowego przez wnioskodawcę i jego żonę.

Decyzja niniejsza, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach. Decyzja jest ostateczna. Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach ? Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY