Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy sprzedaży akcji.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-10/US/2007/ACH

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-04-18

słowa kluczowe:obrót papierami wartościowymi, sprzedaż akcji

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 07.02.2007 r. (data wpływu) na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 26.01.2007 r., Nr I-415/87/06, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi odmawia zmiany ww. postanowienia.

W dniu 28.12.2006 r. do Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w trybie art. 14a § 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa, wpłynął Pana wniosek (uzupełniony w dniu 17.01.2007 r.) o udzielenie wiążącej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w 1992 roku skorzystał Pan z oferty prywatyzacyjnej przedsiębiorstwa ... i część jego akcji nabył Pan odpłatnie, bez preferencji, po cenie ustalonej według wyceny uzgodnionej z organem założycielskim firmy. Przedsiębiorstwo ... zostało wówczas przekształcone z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną. Oferta prywatyzacyjna była skierowana do pracowników firmy i do wszystkich innych osób, które z firmą współpracowały. Oferta dotyczyła również Pana, gdyż w 1992 r. zajmował się Pan dystrybucją wyrobów tego przedsiębiorstwa. W dniu 16.11.2006 r. sprzedał Pan akcje innej osobie fizycznej. Podatek od czynności cywilnoprawnych został zapłacony w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania nabywcy, w wysokości 1 % wartości transakcji. Jednocześnie stwierdził Pan, że akcje ... nie są przedmiotem publicznego obrotu.
W powyższej sytuacji ma Pan wątpliwość, czy przedmiotowy przychód i dochód ze sprzedaży akcji powinien zostać wykazany w zeznaniu rocznym PIT-38. W Pana ocenie, dochód ten nie podlega opodatkowaniu z uwagi na datę nabycia tych akcji, tj. przed 2004 r.

Postanowieniem z dnia 26.01.2007 r., nr I-415/87/06, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, uznał za nieprawidłowe stanowisko przedstawione przez Pana we wniosku z dnia 22.12.2006 r. W uzasadnieniu stwierdzono, że w Pana przypadku nie zostały spełnione wszystkie przesłanki warunkujące wyłączenie dochodu ze sprzedaży akcji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W ocenie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna akcje ... nie są przedmiotem publicznego obrotu, a ich nabycia nie dokonał Pan na podstawie publicznej oferty.

W dniu 07.02.2007 r. na powyższe postanowienie wpłynęło zażalenie, w którym wyjaśnia Pan, że opisując stan faktyczny stwierdził, iż przedmiotowe akcje nie są dopuszczone do publicznego obrotu papierami wartościowymi, ponieważ wyszedł Pan z założenia, że skoro nie były one przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych to jest to równoznaczne z tym, że nie zostały dopuszczone do obrotu publicznego. Jednocześnie podkreśla Pan, że akcje nabył od organu założycielskiego w osobie Ministerstwa Budownictwa, czyli Skarbu Państwa, a zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski są z mocy prawa dopuszczone do publicznego obrotu.
Odnosząc się z kolei do warunku nabycia akcji na podstawie publicznej oferty podkreśla Pan, że akcje nabył bez preferencji i po cenie ustalonej przez organ założycielski. W Pana ocenie, nie można przyjąć, że oferta zakupu akcji ... nie był oferta publiczną, gdyż pomimo że była adresowana do pracowników i wszystkich tych, którzy współpracowali z firmą, to jednak nie uniemożliwiała w żaden sposób ich zakupu przez osoby z zakładem nie związane. Również powiązanie z zakładem nie pociągało za sobą żadnych preferencji przy zakupie akcji.

Po przeanalizowaniu postawionych w zażaleniu zarzutów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje.

Zgodnie z art. 14b § 5 pkt 1) powołanej w sentencji ustawy Ordynacja podatkowa, organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie, o którym mowa w art. 14a § 4, jeżeli uzna, że zażalenie wniesione przez podatnika zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w analizowanej sprawie brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia z niżej podanych powodów.
Na podstawie art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, naczelnik urzędu skarbowego, na pisemny wniosek podatnika, ma obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Składając wniosek, podatnik jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie (§ 2 art. 14a ustawy). Interpretacja zawiera ocenę prawną stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa ? § 3.

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że organ podatkowy pierwszej instancji, wydając interpretację, opiera się na stanie faktycznym przedstawionym przez podatnika we wniosku o jej udzielenie. Jednocześnie, w trybie udzielania interpretacji przepisów prawa podatkowego, organ podatkowy nie bada, czy przedstawiony przez podatnika stan faktyczny jest zgodny ze stanem rzeczywistym. Taki obowiązek nie wynika bowiem z przepisów art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, które stanowią podstawę do wydania pisemnej interpretacji prawa podatkowego.
Przenosząc powyższe regulacje na grunt niniejszej sprawy należy zauważyć, że interpretacja Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna została dokonana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez Pana we wniosku z dnia 28.12.2006 r., uzupełnionym ? po wezwaniu organu podatkowego ? w dniu 17.01.2007 r. Zgodnie z jego treścią, akcje ... nie są przedmiotem publicznego obrotu, a nabywając je w 1992 r . skorzystał Pan z oferty skierowanej do pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem.
Powyższy stan faktyczny oceniony został w świetle art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 202, poz. 1956), zgodnie z którym przepisów znowelizowanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie stosuje się do opodatkowania dochodów (poniesionych strat) uzyskanych po dniu 31 grudnia 2003 r. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, o których mowa w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r., pod warunkiem że papiery te zostały nabyte przed dniem 1 stycznia 2004 r.
Na tej podstawie, zwolnienie od podatku dochodu ze sprzedaży akcji nabytych przed 2004 rokiem zostało uzależnione od spełnienia łącznie dwóch warunków:

- dopuszczenia tych akcji do obrotu publicznego, oraz

- nabycia ich na podstawie oferty publicznej lub na giełdzie papierów wartościowych albo w regulowanym pozagiełdowym wtórnym obrocie publicznym, albo na podstawie zezwolenia udzielonego w trybie art. 92 lub 93 przepisów ustawy ? Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

W konsekwencji, opierając się na stanie faktycznym zaprezentowanym we wniosku z dnia 28.12.2006 r., uzupełnionym w dniu 17.01.2007 r., w którym jednoznacznie stwierdzono, że przedmiotowe akcje nie są przedmiotem publicznego obrotu oraz oferta ich sprzedaży została skierowana do pracowników i osób współpracujących z przedsiębiorstwem, organ podatkowy pierwszej instancji prawidłowo orzekł, że przychód z ich zbycia nie korzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 52 pkt 1 lit. b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do końca 2003 r.

Odnosząc się do uwag zawartych w złożonym zażaleniu, należy jeszcze raz podkreślić, że organ podatkowy drugiej instancji orzeka tylko w zakresie stanu faktycznego opisanego we wniosku o interpretację. Uzupełniony w zażaleniu stan faktyczny, a przede wszystkim jego zmiana, nie może stanowić podstawy do zmiany postanowienia organu podatkowego pierwszej instancji. Podatnik może natomiast złożyć ponowny wniosek w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.
Na marginesie warto również zauważyć, że wskazany przez Pana przepis art. 62 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ? Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi nie znajduje zastosowania w analizowanej sprawie, z uwagi na fakt, że przedmiotowe akcje zostały nabyte w 1992 r. Należy zatem przyjąć, że prywatyzacja przedsiębiorstwa ... odbyła się na podstawie przepisów ustawy z dnia z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 51, poz. 298 ze zm.).

Reasumując, należy stwierdzić, że zaskarżona interpretacja z dnia 26.01.2007 r. zawiera prawidłową ocenę prawną stanu faktycznego przedstawionego we wniosku z dnia 28.12.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 17.01.2007 r. W świetle powyższego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie znajduje podstaw prawnych do zmiany lub uchylenia postanowienia Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna z dnia 26.01.2007 r., nr I-415/87/06.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY