Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy kwota dofinansowania szkolenia ze środków EFS stanowiąca kwotę pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej w ramach Sektorowego Programy Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2, 3 jest zwolniona z pdof na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: PD-2/41170-32/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-04-17

słowa kluczowe:dotacja, działalność gospodarcza, Europejski Fundusz Społeczny, zwolnienia przedmiotowe

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik z dnia 20.12.2006 r. Nr PB 415/117/06/AS w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 26.09.2006 r. (28.09.2006 r. data wpływu) Pani ... zwróciła się do organu I-szej instancji z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku podaje, iż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Turystyczne ?..." opodatkowaną na zasadach ogólnych, w której przeważa działalność organizatorów turystyki. W czerwcu 2006 r. Pani ... zgłosiła swój udział w szkoleniu organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki w ramach Projektu: ?Rozwój przemysłu hotelarsko-turystycznego poprzez szkolenie kadr w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii" wchodzącego w zakres Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Działanie 2.3, schemat a. Projekt ten jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kwota dofinansowania szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 1.438,00 zł, natomiast wkład własny Podatnika wynosi 360,00 zł (faktura z dnia 24.08.2006 r. Nr FA/129/2006 wystawiona przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A.).

Zdaniem podatniczki kwota dofinansowania szkolenia ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego stanowiąca kwotę pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej zrealizowanej w ramach opisanego wyżej projektu jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 114 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie stanowi przychodu w rozumieniu w/w ustawy.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Prądnik wydał postanowienie z dnia 15.02.2007 r. Nr PB 415/117/06/AS uznając, iż stanowisko Podatniczki dotyczące zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych pomocy publicznej w postaci usługi szkoleniowej oraz niekwalifikowania jej jako przychód jest nieprawidłowe.

Organ I-szej instancji argumentował, iż jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Turystyki S.A, a Przedsiębiorstwem Turystycznym ?..." którego właścicielem jest Pani ... wyżej wymienione szkolenie jest pomocą publiczną de minimis.

Szczegółowe warunki i tryb udzielania mikroprzedsiębiorcy pomocy de minimis określa Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 03.12.2004 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na promocję przedsiębiorczości (Dz. U. z 2004 r. Nr 267, poz. 2655 ze zm.). I tak w § 3 pkt 1 wyżej cytowanego rozporządzenia określono, iż pomoc ta może być udzielana między innymi na :specjalistyczne usługi doradczo­szkoleniowe umożliwiające nabywanie umiejętności niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej i służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych.

Paragraf 4 ust. 3 w/w rozporządzenia jasno określa, iż omawiana pomoc jest udzielana przedsiębiorcy w formie dotacji.

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków. Dofinansowanie szkolenia jest dotacją, a więc nie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu tym podatkiem na podstawie cytowanego art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w sprawie zważył co następuje:

Z przedstawionego wniosku wynika, że prowadzona przez Panią firma korzysta z usług szkoleniowych finansowanych w części z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004­2006. Wkład własny firmy za uczestnictwo w szkoleniu wynosi 20% całości wydatków związanych z realizacją usługi szkoleniowej. Organizator szkolenia wystawił dla Pani fakturę, w której wyszczególnił wkład własny przedsiębiorcy w wysokości 360,00 zł, natomiast pozostała kwota 1.438,00 zł stanowi wartość pomocy publicznej de miniminis udzielonej firmie P.T. ?...".

W świetle powyższego należy przyjąć, iż dla Pani uzyskana korzyść polegała na otrzymaniu częściowo nieodpłatnego świadczenia.

Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. Nr 14, poz. 176 z 2004 r. ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej jest również wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczonych zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, z wyjątkiem otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.

Jednakże w przedmiotowej sprawie będzie miał zastosowanie przepis zawarty w art. 21 ust. 1 pkt 114 cytowanej wyżej ustawy, mówiący, że wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych oraz świadczeń rzeczowych (w naturze) finansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, ze środków agencji rządowych lub ze środków pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, w ramach rządowych programów.

Zatem uzyskana przez Panią pomoc polegająca na częściowym dofinansowaniu szkolenia nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych stosownie do wyżej powołanego art. 21 ust. 1 pkt 114.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY