Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy zasądzona wyrokiem Sądu rekompensata z tytułu nierozliczonego dochodu i zapłaconych odsetek mieści sie pod pojęciem odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i w związku z tym czy podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

sygnatura: PD-3/41170-13/07/BL

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-04-23

słowa kluczowe:dochód, odszkodowania, rekompensaty

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając w trybie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z zażaleniem złożonym w dniu 16.02.2007 roku na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Miechowie z dnia 09.02.2007 r. Nr PD/415-14/06 (doręczone Stronie 12.02.2007 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznając stanowisko podatnika za prawidłowe w zakresie otrzymanego dochodu od wspólnika i zwrotu odsetek zmienia postanowienie organu pierwszej instancji, ponieważ zażalenie zasługuje na uwzględnienie.

Uzasadnienie

W przedmiotowej sprawie pismem z dnia 14.11.2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego z prośbą o udzielenie informacji w zakresie zwolnienia z opodatkowania rekompensaty pieniężnej, którą otrzymał Pan na podstawie orzeczenia sądowego z tytułu:
- nierozliczonego przez wspólnika dochodu w kwocie 61 117,61 zł,- zwrotu odsetek (zapłaconych od zaległości podatkowych) w kwocie 36 756,30 zł,
- rekompensaty za pozostałe surowce w kwocie 18876,00 zł.

Pana zdaniem otrzymany dochód powinien być zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym wydał w dniu 09.02.2007 r. postanowienie, w którym stwierdził, iż przedstawione we wniosku stanowisko nie jest prawidłowe.

Na powyższe postanowienie złożone zostało w dniu 16.02.2007 roku zażalenie, w którym zarzuca Pan błędną wykładnię przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), zwanej w dalszej części updof, a także niewłaściwe ich zastosowanie. Pana zdaniem zasądzone odszkodowanie tytułem nierozliczonego dochodu i zwrotu odsetek winno korzystać ze zwolnienia z opodatkowania. Ponadto zgadza się Pan ze stanowiskiem Naczelnika Urzędu Skarbowego, iż kwotę 18 876 zł, otrzymaną jako rekompensatę za pozostałe surowce, należy wykazać w zeznaniu podatkowym za 2006 rok i opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie stwierdza co następuje.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 updof - opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Na mocy art. 14 ust. 1 updof za przychód z działalności, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw, z wyjątkiem:
a) określonych w prawie pracy odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę,
b) odpraw i odszkodowań wypłacanych na podstawie przepisów o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
c) odpraw i odszkodowań z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia funkcjonariuszom pozostającym w stosunku służbowym,
d) odszkodowań przyznanych na podstawie przepisów o zakazie konkurencji,
e) odszkodowań za szkody dotyczące składników maj ątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
f) odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochody opodatkowane są na zasadach, o których mowa w art. 27 ust. 1,
g) odszkodowań wynikających z zawartych ugód lub umów.

Ponadto w myśl art. 21 ust. 1 pkt 3b updof wolne od podatku dochodowego są inne odszkodowania otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań:
a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika, iż ustawodawca ograniczył prawo do zwolnienia z opodatkowania tylko do poszczególnych rodzajów odszkodowań.

Kwestia sporna niniejszej sprawy dotyczy rozstrzygnięcia czy zasądzony na Pana rzecz orzeczeniem Sądu Rejonowego dla Krakowa - Śródmieścia Wydział V Sąd Gospodarczy Sygn. akt: V Gns 1/03/5 z dnia 30 listopada 2005 r. nierozliczony dochód za lata 1990 - 1992 oraz zwrot odsetek zapłaconych od zaległości podatkowych za te lata należy przyjąć jako odszkodowanie z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej czy też nie.

Ze stanu faktycznego sprawy przedstawionego przez Pana w zażaleniu wynika, iż otrzymał Pan z tytułu nierozliczonego dochodu kwotę 61 117,61 zł, co stanowiło dochodu spółki uzyskanego w latach 1990 - 1992. Zgodnie z art. 14 ust. 1 updof za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane. Taka sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie, bowiem dochód Panu należny został przywłaszczony przez innego wspólnika. Jednakże, w związku z osiągnięciem przychodu, był Pan zobligowany do zapłaty podatku z tego tytułu. Jak wynika z postanowienia Sądu z dnia 30 listopada 2005 r. zapłacił Pan na poczet zaległości podatkowych z tytułu podatku dochodowego za lata 1990 - 1992 od dochodu uzyskiwanego z działalności gospodarczej w spółce cywilnej ustalonego decyzjami Urzędu Skarbowego w Miechowie z 9 grudnia 1993 r. Nr 39/93, 40/93, 41/93 należność w wysokości 47 990,90 zł (z czego 11 234,60 zł to kapitał, a 36 756,30 zł to odsetki).

Z załączonego do akt sprawy orzeczenia Sądu wynika także, że zarówno przywłaszczony przez wspólnika Pana dochód, jak i zapłacone odsetki stanowią roszczenie odszkodowawcze. W ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej otrzymana przez Pana rekompensata z tytułu nierozliczonego dochodu i zapłaconych odsetek nie mieści się pod pojęciem odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jak wyżej zostało ustalone na podstawie załączonego orzeczenia Sądu stwierdza się, iż dochód przywłaszczony przez wspólnika został przez Pana opodatkowany podatkiem dochodowym. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych był to podatek należny, który należało uiścić w tym roku podatkowym, w którym powstał przychód. A zatem zapłacił Pan podatek, mimo iż dochód został bezprawnie przez wspólnika przywłaszczony. W związku z tym zasądzony wyrokiem Sądu zwrot przedmiotowego dochodu nie stanowi odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, lecz stanowi dochód wypłacony na podstawie postanowienia Sądu, którego został Pan bezprawnie pozbawiony będąc wspólnikiem spółki cywilnej. Jeżeli podatek z tego tytułu został w całości uiszczony w roku, w którym był należny, to nie ma podstaw, aby dochód ten był opodatkowany po raz drugi w momencie wypłaty. Również zasądzony zwrot poniesionych przez Pana odsetek nie podlega opodatkowaniu, gdyż nie stanowią one odszkodowania z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Nie można zatem uznać, by zasądzona na Pana rzecz należność podlegała opodatkowaniu, skoro jest to zwrot poniesionego przez Pana wydatku.

Naczelnik Urzędu Skarbowego zajął ponadto stanowisko w kwestii, iż zasądzona na Pana rzecz czwarta część wartości surowców pozostałych po rozwiązaniu spółki podlega opodatkowaniu, z czym zgadza się Pan w uzasadnieniu zażalenia. Również Dyrektor tut. Izby Skarbowej podtrzymuje w tej części stanowisko Organu podatkowego pierwszej instancji stwierdzając, iż dochód z tego tytułu podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Reasumując, skoro źródłem wypłaty zasądzonego odszkodowania był zwrot zapłaconych odsetek oraz równowartościowy zwrot dochodu, przywłaszczonego wcześniej przez wspólnika, to otrzymany przez Pana dochód nie podlega już opodatkowaniu, skoro podatek dochodowy został zapłacony jako należny. Jednakże zaznacza się, że gdyby otrzymał Pan należność z tytułu nierozliczonego dochodu wyższą niż ta, od której został zapłacony podatek dochodowy, lub zwrot odsetek w kwocie wyższej niż faktycznie zapłacone, wówczas wynikająca z tych tytułów różnica będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.

Niniejsza decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku instancji.

Na decyzję przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY