Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy jest możliwe aby cały dochód, tj. emerytura i wypłacane z niej alimenty był rozliczany na dwie osoby lub opodatkowaniu podlegał jedynie dochód po pomniejszeniu go o wypłacone alimenty wraz z zapłaconym od nich podatkiem ?

sygnatura: PB I-3/4117/IN-1/US/2007/ER

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-03-06

słowa kluczowe:alimenty, zwolnienia podatkowe

Działając na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 03.01.2007r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Widzew z dnia 20.12.2006 r. Nr IX-005/324/Z/K/06, odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie wynika, iż w dniu 14.11.2006 r. do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wpłynął Pana wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.
Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego.
Wyrokiem z dnia 24.09.2002 r. Sąd Okręgowy w Katowicach XVII Wydział Cywilny Rodzinny rozwiązał przez rozwód związek małżeński Pana i Pani S. Jednocześnie Sąd Okręgowy w Będzinie zobowiązał Pana do wypłaty byłej żonie alimentów w kwocie 900,00 zł miesięcznie.
Alimenty te są jedynym dochodem Pana byłej żony. Kwota wypłacanych alimentów jest opodatkowana podatkiem dochodowym. W związku z tym zwraca się Pan z zapytaniem czy jest możliwe aby cały dochód, tj. emerytura i wypłacane z niej alimenty był rozliczany na dwie osoby lub opodatkowaniu podlegał jedynie dochód po pomniejszeniu go o wypłacone alimenty wraz z zapłaconym od nich podatkiem.
W Pana ocenie, ma Pan prawo rozliczyć podatek dochodowy na dwie osoby, istnieje również możliwość odliczenia z otrzymywanej emerytury kwoty wypłacanych alimentów.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź ? Widzew w postanowieniu z dnia 20.12.2006 r., Nr IX ?005/324/Z/K/06, uznał Pana stanowisko, wyrażone w zapytaniu za nieprawidłowe.

Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, w dniu 03.01.2007 r. złożył Pan do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi zażalenie.
W Pana ocenie Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź ? Widzew błędnie zinterpretował art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dlatego też wnosi Pan o ponowne i pozytywne rozpatrzenie złożonego zażalenia.

Po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz obowiązujących przepisów prawa, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi zważył, co następuje.

Zgodnie z generalną zasadą wyrażoną w art. 9 ust. 1 i 1 a ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) ?Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. Jeżeli podatnik uzyskuje dochody z więcej niż jednego źródła, przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 28 ?30, art.30a-30c oraz art.44 ust. 7e i 7f, suma dochodów z wszystkich źródeł przychodów?.
Ust. 2 powołanego wyżej art. 9 cyt. ustawy stanowi, iż dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym.
Należy zatem stwierdzić, iż opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkie dochody z wyjątkiem tych, które ustawodawca enumeratywnie wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych lub od których został zaniechany pobór podatku.
Specyfikacja źródeł przychodów, z których dochód podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym została ujęta w treści art. 10 niniejszej ustawy. Dla celów podatkowych przychody inne niż określone w art. 10 ust. 1 w punktach 1-8 ustawy są kwalifikowane jako przychody z tzw. ?innych źródeł?. Przykładem takich przychodów są alimenty, jednakże z wyjątkiem alimentów na rzecz dzieci, co zostało przez ustawodawcę wyraźnie wyodrębnione w treści art. 20 ust. 1 ustawy, który stanowi rozwinięcie pojęcia przychodów z ?innych źródeł? zawartego w art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy.
Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym. Zatem alimenty z wyłączeniem alimentów na rzecz dzieci, opodatkowane są tylko raz u osoby je otrzymującej. Tylko dla tej osoby alimenty stanowią źródło przychodu (zakwalifikowane przez ustawodawcę do innych źródeł - art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Natomiast dla osoby realizującej obowiązek alimentacyjny, alimenty nie są źródłem przychodu. W Pana przypadku źródłem przychodu jest świadczenie emerytalne, z którego to przychodu po opodatkowaniu następuje potrącenie alimentów.
Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych możliwość skorzystania z preferencyjnego rozliczenia dotyczy współmałżonków jeżeli istnieje między nimi przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa i przez cały rok pozostają oni w związku małżeńskim. W przedmiotowej sprawie uwzględnić należy przepisy ustawy z dnia 25.02.1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.). Według postanowień art. 31 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy ? z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wspólność ta ustaje z chwilą ustania bądź unieważnienia małżeństwa, orzeczenia separacji i rozdzielności majątkowej. Według załączonego do akt sprawy wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach XVII Wydział Cywilny Rodzinny z dnia 24.09.2002 roku sąd orzekł o rozwiązaniu przez rozwód Pana związku małżeńskiego tak więc od tego momentu wspólność ta ustała.
Tak więc brzmienie przepisów wyżej powołanych, obowiązujących na dzień złożenia zapytania nie zezwalają na pomniejszenie Pana dochodów uzyskanych do 31.12.2006 r. o wypłacone na rzecz byłej żony alimenty oraz nie zezwalają na skorzystanie przez Pana z preferencyjnego rozliczenia poprzez złożenie wspólnego zeznania z byłą żoną.

Końcowo Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi informuje, iż powyższe rozstrzygnięcie zapadło w oparciu o stan prawny istniejący na dzień złożenia przez Pana zapytania.

Biorąc pod uwagę powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY