Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy ulgi odsetkowej.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-3/US/2007/AR

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-03-08

słowa kluczowe:odsetki od kredytu, ulga odsetkowa

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 10 stycznia 2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu Nr US I/415/28/06/SŁ wydane w dniu 29 grudnia 2006 r., odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z dokumentacji podatkowej zgromadzonej w niniejszej sprawie wynika, iż w dniu 2 listopada 2006 r. zwrócił się Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z wnioskiem o dokonanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie możliwości korzystania z ulgi odsetkowej. Wątpliwości Pana powstały na tle następującego stanu faktycznego;

Aktem notarialnym Rep. A .../2004 z dnia 25 listopada 2004 r. wraz z żoną nabył Pan, zabudowaną budynkiem mieszkalnym będącym w trakcie budowy (bez prawa użytkowania wydanego przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego), działkę o powierzchni 10 arów. Dotychczasowi właściciele nie korzystali z ulgi budowlanej. Decyzją z dnia 6 października 2005 r. Nr .../2005 Starosta Powiatowy przeniósł na rzecz Pana i żony ostateczną decyzję pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Na zakup nieruchomości i dokończenie budowy został przez Pana zaciągnięty kredyt w Banku M... S.A. w kwocie 100.850,00 zł. Do dnia złożenia wniosku inwestycja nie została zakończona.
W złożonym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu wniosku o interpretację przepisów prawa wyraził Pan pogląd, w myśl którego po otrzymaniu zgody na użytkowanie budowanego budynku od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w okresie trzech lat od otrzymania pozwolenia na budowę, będzie Pan spełniał przesłanki do korzystania z odliczeń, o których mowa w art. 26 b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Organ podatkowy pierwszej instancji w postanowieniu z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr US I/415/28/06/SŁ nie podzielił poglądu wyrażonego w złożonym przez Pana wniosku.

Na powyższe postanowienie, w dniu 10 stycznia 2007 r., wniósł Pan, za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu, zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, w którym podtrzymuje swoje stanowisko.

Po przeanalizowaniu dokumentacji podatkowej zgromadzonej w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, co następuje:

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji zmienia albo uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego jeżeli uzna, że zażalenie podatnika zasługuje na uwzględnienie.

Na wstępie należy zauważyć, iż stosownie do art. 26 b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), odliczeniu od podstawy opodatkowania podlegają faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki), udzielonego podatnikowi na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z:

1. budową budynku mieszkalnego, lub

2. wniesieniem wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej na nabycie prawa do nowo budowanego budynku mieszkalnego albo lokalu mieszkalnego w takim budynku, albo

3. zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonaniu działalności gospodarczej, bądź

4. nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstanie samodzielne mieszkanie spełniające wymagania określone w przepisach prawa budowlanego.

Z powyższego wynika, iż wyliczenie w powołanym przepisie ustawy podatkowej rodzajów inwestycji mających na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, na sfinansowanie których zaciągnięty zostaje kredyt, czy też pożyczka, ma charakter enumeratywny (katalog zamknięty).

Warunki, które należy spełniać aby skorzystać z odliczenia wydatków na spłatę odsetek od kredytu zostały określone w art. 26 b ust. 2 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z brzmienia ust. 2 wskazanego przepisu wynika, że odliczenie, o którym mowa powyżej stosuje się, jeżeli m. in.:

- kredyt (pożyczka) został udzielony podatnikowi po dniu 1 stycznia 2002 r.,

- kredyt (pożyczka) był udzielony przez podmiot uprawniony na podstawie przepisów prawa bankowego albo przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo ? kredytowych do udzielenia kredytów (pożyczek), przy czym z umowy kredytu wynikać winno, że kredyt dotyczy jednej z inwestycji wymienionych w ust. 1,

- inwestycja wymieniona w ust. 1 ustawy dotyczy budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, którego budowa została zakończona nie wcześniej niż w 2002 r., a ponadto w przypadku inwestycji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 albo pkt 4 - zakończenie nastąpiło przed upływem trzech lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zgodnie z prawem budowlanym uzyskano pozwolenie na budowę, nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne /.../, i zostało potwierdzone określonym w przepisach prawa budowlanego pozwoleniem na użytkowanie budynku mieszkalnego, a w razie braku obowiązku jego uzyskania - zawiadomieniem o zakończeniu budowy takiego budynku,

- odsetki, o których mowa w ust. 1 zostały faktycznie zapłacone, a ich wysokość i termin zapłaty są udokumentowane dowodem wystawionym przez w/w podmiot.

Z wyżej przytoczonych przepisów wynika zatem, że analizowana ulga przysługuje jedynie na sfinansowanie inwestycji mającej na celu zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, związanej z budową budynku mieszkalnego lub zakupem nowo wybudowanego budynku mieszkalnego od gminy albo od osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej. Ulga odsetkowa jest więc przeznaczona dla podatników ponoszących wydatki na cele objęte do końca 2002 r. tzw. ?dużą ulgą budowlaną?, z wyłączeniem zakupu gruntu.

Mając na uwadze brzmienie powołanych przepisów prawa oraz zarzuty sformułowane przez Pana we wniesionym zażaleniu, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, stanowisko wyrażone przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia jest zasadne.

Z przedstawionego w sprawie stanu faktycznego wynika bowiem, iż inwestycja mieszkaniowa, na którą zaciągnął Pan kredyt, związana była z zakupem na rynku wtórnym rozpoczętej budowy budynku mieszkalnego. Innymi słowy dokonano zakupu nakładów poniesionych na budowę budynku mieszkalnego przez poprzedniego inwestora (osobę fizyczną), których nie można utożsamiać z wydatkami poniesionymi przez podatnika na budowę budynku mieszkalnego.
A zatem, w opisywanym stanie faktycznym, kredyt mieszkaniowy został przez Pana w części przeznaczony na inny cel mieszkaniowy, niż wymieniony w treści przytoczonego art. 26 b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z tego też powodu, z uwagi na brak wyraźnego zapisu ustawowego, kredyt w części dotyczącej zakupu rozpoczętej inwestycji, nie może stanowić podstawy do odliczenia od dochodu zapłaconych z tego tytułu odsetek.

W tym miejscu należy także dodatkowo podkreślić, iż w prawie podatkowym wszelkie ulgi, zwolnienia czy wyjątki od przyjętych reguł stanowią pewien wyłom w ogólnej zasadzie powszechności opodatkowania, stąd winny być stosowane i rozumiane literalnie. Niedopuszczalna jest w omawianym zakresie wykładnia rozszerzająca /por. wyrok NSA z dnia 17.07.2002 r. sygn. akt I S.A./Wr 469/00; wyrok NSA z dnia 19.07.2000 r. sygn. akt S.A./Wr 2029/97/.

Zgodzić się należy z Naczelnikiem Urzędu Skarbowego, iż po wypełnieniu przesłanek wynikających z brzmienia art. 26 b ust. 2 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym będzie Panu przysługiwało prawo do odliczenia od dochodu ulgi odsetkowej, od tej części kredytu która została przeznaczona na budowę budynku mieszkalnego.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sieradzu z dnia 29 grudnia 2006 r. Nr US I/415/28/06/SŁ.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY