Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Firma PPHU ?X? w ... zaciągnęła pożyczki od osób fizycznych. Od przedmiotowych pożyczek zostały naliczone odsetki nie zaliczone jednakże do kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie były wypłacone. Osoby które udzieliły pożyczek po wypłaceniu im kwoty udzielonych pożyczek zrzekają się na rzecz pożyczkobiorcy naliczonych odsetek.
W związku z powyższym stanem faktycznym zwrócono sied z pytaniem ?czy pożyczkobiorca może podatkowo nie zaliczyć tych odsetek do przychodów firmy, tylko jako wolne od podatku art. 21?.

sygnatura: PB I- 1/4150/IN ? 33/US Pajęczno/07/JK

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-03-27

słowa kluczowe:odsetki, pożyczka, przychód, świadczenie nieodpłatne

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie z dnia 13.02.2007 r. Nr US I/413/19/07.

Wnioskiem z dnia 18.12.2006r. wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z informacji zawartych powyższym wniosku wynika, iż należąca do Pana firma PPHU ?X? w ... zaciągnęła pożyczki od osób fizycznych. Od przedmiotowych pożyczek zostaly naliczone odsetki nie zaliczone jednakże do kosztów uzyskania przychodów ponieważ nie były wypłacone. Ponadto podaje Pan, że osoby które udzieliły pożyczek po wypłaceniu im kwoty udzielonych pożyczek zrzekają się na rzecz pożyczkobiorcy naliczonych odsetek.
W związku z powyższym stanem faktycznym zwraca się Pan z pytaniem ?czy pożyczkobiorca może podatkowo nie zaliczyć tych odsetek do przychodów firmy, tylko jako wolne od podatku art. 21?. Zdaniem Pana przedmiotowe odsetki powinny być zaliczone tyko bilansowo, a nie podatkowo.
Postanowieniem z dnia 13.02.2007r. Nr US I/413/19/07 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pajęcznie uznał stanowisko Pana za prawidłowe.
Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Pajęcznie w Pana przypadku nie ma zastosownia przepis art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 Nr 14, poz. 176 ze zm.) bowiem umorzone odsetki nie stanowią przysporzenia majątkowego. Ponadto w uzasadnieniu postanowienia wskazano, iż w świetle przepisów art. 14 ust. 3 pkt 2 oraz art. 23 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zarówno przychód u wierzyciela jak i koszty uzyskania przychodu dlużnika powstają dopiero wówczas, gdy naliczone odsetki od należności, w tym od udzielonych kredytów i pożyczek zostały faktycznie zapłacone. Przychód w takim przypadku powstaje z datą faktycznego otrzymania odsetek i odpowiednio w takiej samej dacie są kosztami uzyskania przychodów. Oznacza to, że naliczone lecz nie zapłaone odsetki od wszelkich należności są podatkowo obojętne.

W wyniku analizy materiału zgromadzonego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
W myśl art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiotowej sprawie dla rozstrzygnięcia przedstawionej kwestii nie został dostatecznie ustalony stan faktyczny.
Zgodnie z treścią art. 720 § 1 k.c. przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy. Z powyższego wynika zatem, że oprocentowanie pożyczki nie należy do elementów przedmiotowo istotnych umowy pożyczki, co oznacza że może być ona odpłatna lub nieodpłatna w zależności od od woli stron.
W stosunkach gospodarczych regułą jest oprocentowanie pożyczki, a wówczas świadczenie jest ekwiwalentem za udzialenie pożyczkobiorcy świadczenia w postaci pieniędzy. Zastrzeżenie odsetek powoduje, że umowa nabiera cech umowy wzajemnej. Rezygnację z tego świadczenia należy kwalifikować jako przypadek otrzymania nieodpłatnego świadczenia (art. 11 ust. 1 bądź art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych), którego wartość odowiada wartości odsetek, które pożyczkobiorca musiałby zapłacić pożyczkodawcy.

Stosownie do przepisu art. 21. ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 01.01.2007r. wolne od podatku dochodowego są: wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych od I i II grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20.
Zgodnie ze stanowiskiem organu pierwszej instancji nie zapłacone odsetki od pożyczek byłyby obojętne podatkowo pod warunkiem spełnienia wymogów ww. przepisu.
Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej zauważyć należy, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika czy przedmiotowe umowy pożyczek zawarł Pan z osobami należącymi do ww. I i II grupy podatkowej, a w Pana przypadku jest to szczególnie istotna kwestia do wyjaśnienia.
Mając na uwadze powyższe oraz ww. przepis ustawy o podatku dochodowym zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej należy wskazać, iż dopiero wyczerpujące określenie stanu faktycznego umożliwi dokonanie przez organy podatkowe właściwego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze, iż wyżej zakreślone informacje są niezbędne do udzielenia wiążącej interpretacji, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY