Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Dotyczy opodatkowania adwokata wykonującego działalność w formie spółki partnerskiej.

sygnatura: PB I-3/4117/IN-5/US/2007/FM

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-03-26

słowa kluczowe:adwokat, zaliczka na podatek

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ?Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lutego 2006 r. (data wpływu 12 luty 2007 r.) na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Polesie z dnia 31 stycznia 2007 r., Nr US IB/415?1/07, odmawia zmiany w/w postanowienia.

Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, iż w dniu 4 stycznia 2007 r. wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Polesie z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie.

Jak wynika z przedstawionego stanu faktycznego, zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.), wykonuje Pan zawód adwokata w spółce partnerskiej T.
W dniu 11 października 2006 r. Sąd Apelacyjny w Łodzi w II Wydziale Karnym zasądził od Skarbu Państwa kwotę 146,40 zł tytułem wynagrodzenia za pomoc prawną świadczoną przez Pana z urzędu w postępowaniu odwoławczym. Powyższa kwota stanowi wynagrodzenie powiększone o należny podatek VAT. Wypłaty wynagrodzenia dokonał Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, który w dniu 18 grudnia 2006 r. wezwał Pana do nadesłania wypełnionego i podpisanego druku deklaracji do celów podatkowych, uzależniając od jej nadesłania dokonanie wypłaty należności. Ponadto wyjaśniono Panu, iż wypłata zostanie dokonana po odprowadzeniu przez Sąd zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na Pana prywatny rachunek bankowy, nie zaś na rachunek spółki T.
W Pana ocenie, zasądzona kwota 146,40 zł stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej osiągany w ramach spółki partnerskiej, nie zaś z działalności wykonywanej osobiście. Sąd nie powinien, Pana zdaniem, pobierać i odprowadzać od przyznanego wynagrodzenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, a wypłata winna nastąpić w pełnej wysokości na rachunek spółki, na podstawie wystawionej przez spółkę faktury.

Organ podatkowy pierwszej instancji, w wydanym w dniu 31 stycznia 2007 r. postanowieniu Nr US IB/415?1/07, nie podzielił stanowiska wyrażonego w złożonym wniosku uznając, iż przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie Sądu, pomocy prawnej należy kwalifikować do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 12 lutego 2007 r. (data wpływu) złożył Pan zażalenie, domagając się zmiany zaskarżonego postanowienia w całości poprzez rozstrzygnięcie zgodne z treścią wniosku z dnia 4 stycznia 2007 r.

Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, stwierdza co następuje;

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) wyróżnia dwa źródła przychodów związanych z ?działalnością? osób fizycznych: działalność wykonywaną osobiście (wymienioną w art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy).
Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście ustawodawca zalicza między innymi, wymienione w art. 13 pkt 6 ustawy podatkowej, przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9.
Z treści powyższego przepisu wynika, że warunkiem uznania świadczeń otrzymanych przez osobę wykonującą czynność zleconą przez Sąd za przychód z działalności wykonywanej osobiście jest aby uprawnienie podmiotu zlecającego wykonanie takiej czynności wynikało z przepisów prawa.
W rozpatrywanej sprawie kwestię tą reguluje m. in. przepis art. 4a ust. 1 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058 ze zm.) który stanowi, iż adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej lub komandytowej, przy czym wspólnikami w spółkach cywilnej, jawnej i partnerskiej oraz komplementariuszami w spółce komandytowej mogą być wyłącznie adwokaci lub adwokaci i radcowie prawni, a także prawnicy zagraniczni wykonujący stałą praktykę na podstawie ustawy z dnia 5 lipca 2002 r. o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 126, poz. 1069), a wyłącznym przedmiotem działalności takich spółek jest świadczenie pomocy prawnej.
Jednocześnie Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1348 ze zm.) reguluje szczegółowe zasady ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu (przepis § 1 pkt 3).
Z kolei w § 19 pkt 2 cytowanego rozporządzenia określono, iż koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują m. in. niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata (a nie zespołu czy spółki o których mowa w powołanych na wstępie przepisie).

Analiza przytoczonych wyżej przepisów jednoznacznie wskazuje zatem, iż ich zakres podmiotowy odnosi się do wykonującego zawód adwokata, bez względu na sposób wykonywania zawodu.
W przypadku świadczenia pomocy prawnej z urzędu nie istnieje bowiem jakikolwiek stosunek prawny, dotyczący świadczenia tych usług, którego stroną byłaby spółka w której adwokat wykonuje swój zawód. Stosunek ten nie wiąże również spółki z Sądem, zobowiązanym do zapłaty, ani z osobą, na rzecz której pomoc ta jest świadczona. Ponadto z faktu wyznaczenia w celu reprezentacji adwokata nie wynikają dla spółki jakiekolwiek obowiązki względem tych osób, w szczególności obowiązek świadczenia pomocy. Zatem spółka nie ma prawa domagać się z tego tytułu wynagrodzenia. Korzystanie przez wspólników spółki z jej infrastruktury wynika ze stosunków prawnych ukształtowanych na zasadzie dobrowolności pomiędzy wspólnikiem a spółką.

Z tego właśnie względu, w ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, zarzuty zażalenia nie zasługują na uwzględnienie.
Należy bowiem odróżnić skutki podatkowe wynikające z faktu uzyskiwania przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w związku z podjętymi aktami władczymi o ustanowieniu z urzędu pełnomocnika, od faktu uzyskiwania przychodów z tytułu udziału w spółce osobowej, w związku z zawieranymi przez nią umowami, których przedmiotem jest świadczenie pomocy prawnej.

Podkreślić należy, iż na gruncie prawa podatkowego nie ma przeszkód, aby osoby prowadzące działalność gospodarczą wykonywały równocześnie określone czynności i osiągały z tego tytułu przychody o których mowa w art. 13 pkt 6 ustawy podatkowej.

Ustosunkowując się do powoływanego przez Pana postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 października 2006 (sygn. akt I SA/Łd 561/06), należy stwierdzić, iż został on wydany w indywidualnej sprawie i wiąże ten Sąd oraz organ, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia. Ponadto odnosi się on do kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług, nie zaś do podatku dochodowego od osób fizycznych.

Reasumując, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych kwalifikuje przychody adwokatów z tytułu udziału w spółce jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej (art. 14 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy), natomiast przychody adwokatów z tytułu świadczenia z urzędu, na zlecenie sądu, pomocy prawnej, należy kwalifikować do przychodów, o których mowa w przytoczony już art. 13 pkt 6 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. do przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Mając na uwadze powyższe, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi stwierdza, iż brak jest podstaw do zmiany zaskarżonego postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź ? Polesie z dnia 31 stycznia 2007 r. Nr US IB/415?1/07.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY