Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/budowlanego zachowałam uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003r. na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej?

sygnatura: 1463/DRa-I/4117/1/12/06/07/EL

autor: Izba Skarbowa w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu

data: 2007-02-14

słowa kluczowe:kontynuacja ulgi budowlanej, odliczenia od podatku, wydatki mieszkaniowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 233 § 1 pkt 1 w związku z art. 239 oraz art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.11.2006r. (data wpływu : 04.12.2006r.) Pani xxxxxxxxxxxxxxxx na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu z dnia 10.11.2006r. Nr 1425/033/415/25/2006/AK stwierdzające, że stanowisko Pani xxxxxxxxxxxxxxxxxx wyrażone we wniosku z dnia 18.10.2006r. w sprawie uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w ramach ulgi budowlanej jest nieprawidłowe - utrzymuje w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Wnioskiem z dnia 18.10.2006r. Pani xxxxxxxxxx wystąpiła do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, że Pani xxxxxxxx w latach 1997-1998 korzystała z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe do dnia 31 maja 1992 roku kredytów na budownictwo mieszkaniowe. Wydatki na ten cel potwierdziły dokumenty wystawione przez Spółdzielnię Mieszkaniową . Spłata zadłużenia - zdaniem Pani xxxxxxxxxx stanowiła podstawę do nabycia prawa do odliczenia tego wydatku od dochodu na cele określone w art. 27a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r.Kwota odliczeń nie przekraczała limitów określonych w art. 27a ust. 3 w/w ustawy.

Dnia 10 września 2002r. wspólnie z mężem Pani xxxxxxxx nabyła nieruchomość położoną w xxxxxxx a Urząd Gminy xxxxxxxx dnia 15.12.2003 roku wydał decyzję pozwolenia na budowę.

W złożonym wniosku Pani xxxxxxxxxx wystąpiła z zapytaniem czy w związku z poniesionymi w latach 1997-1998 wydatkami z tytułu wkładu mieszkaniowego/ budowlanego zachowała uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w 2003 roku na budowę budynku mieszkalnego w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej.

Pani xxxxxxxxxx uważa, że wobec faktu, iż nie wyczerpała limitu określonego w przepisie powołanym powyżej, zachowała uprawnienia do kontynuowania dalszych odliczeń w ramach tejże ulgi budowlanej do końca roku 2004, co potwierdza zdaniem Pani xxxxxxxx pismo tutejszego Urzędu z dnia 05.04.2004r.

Ponadto informuje, że do dnia zakupu działki nie dokonywała żadnych odliczeń z tego tytułu.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w dniu 10.11.2006r. wydał postanowienie w którym stwierdził, że stanowisko Pani xxxxxxxxxxxx wyrażone we wniosku z dnia 18.10.2006r. w sprawie uprawnienia do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych w ramach ulgi budowlanej jest nieprawidłowe.

Organ pierwszej instancji stwierdził, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2001r. Nr 134, poz. 1509 z późn.zm.) podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2002r. przysługuje, na zasadach określonych w tej ustawie, prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2004r.

W świetle powyższego organ pierwszej instancji uznał, że prawo do kontynuowania ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu od podatku wydatków mieszkaniowych poniesionych od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2004r. przysługuje podatnikom tylko w przypadku gdy podatnik w latach 1997-2001r. nabył prawo do odliczenia z tego tytułu, tj. poniósł w tych latach wydatek strice na ten cel.

Mają na uwadze stan faktyczny i prawny w przedmiotowej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu stwierdził, że Pani xxxxxxxxxx nie przysługuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych z tytułu budowy budynku mieszkalnego, gdyż nie poniosła przed 01.01.2002r. wydatków na ten cel. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone we wskazanym przez Panią xxxxxxxxx piśmie Naczelnika tutejszego Urzędu Skarbowego Nr US-25/024/404/30/04 z dnia 05.04.2004r.

Na w/w postanowienie z dnia 10.11.2006r. Nr 1425/033/415/25/2006/AK Pani xxxxxxxxxxxxx złożyła zażalenie wnosząc o jego zmianę i uznanie jej stanowiska w przedmiotowej sprawie za prawidłowe.

Wyjaśnia, że w latach 1997-1998 korzystała z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnię mieszkaniową kredytów, której jest członkiem. Twierdzi, że bezspornym jest, iż poniosła z tego tytułu wydatki, które uzasadniły nabycie prawa do dużej ulgi budowlanej.

Pani xxxxxxxxxxx uważa, że ponieważ kwota odliczeń z tego tytułu nie przekroczyła limitów ustawowo określonych nabyła prawo do dalszego odliczenia w ramach nie wykorzystanego limitu na ten cel.

Twierdzi, że jej stanowisko znalazło potwierdzenie w stanowisku Urzędu wyrażonym w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004r. Nr US-25/024/404/30/04.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym przedstawionym przez Wnioskodawcę we wniosku z dnia 18.10.2006r. i po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza co następuje :

Stosownie do art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 1996r. Nr 137, poz. 638 z późn.zm.) z dniem 01.01.1997r. odliczenia wydatków mieszkaniowych od dochodu zostały zlikwidowane, a w/wym. ustawa na podstawie art. 1 pkt 15 wprowadziła w życie art. 27a przewidujący odliczenie wydatków mieszkaniowych od podatku.

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 w/w ustawy podatek dochodowy od osób fizycznych, o których mowa w art. 3 ust. 1, obliczony zgodnie z art. 27, zmniejsza się na zasadach określonych w ust. 2-17, jeżeli w roku podatkowym podatnik poniósł wydatki na własne potrzeby mieszkaniowe przeznaczone na :

a. zakup gruntu lub odpłatne przeniesienie prawa wieczystego użytkowania gruntu pod budowę budynku mieszkalnego,

b. budowę budynku mieszkalnego,

c. wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej; w razie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, za wydatki poniesione na wkład budowlany uznaje się wydatki stanowiące nadwyżkę ponad kwotę wkładu mieszkaniowego zaliczonego przez spółdzielnię na wkład budowlany,

d. zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w takim budynku od gminy albo osoby, która wybudowała ten budynek w wykonywaniu działalności gospodarczej.

e. nadbudowę lub rozbudowę budynku na cele mieszkalne,

f. przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym, do dnia zasiedlenia tego lokalu,

g. remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej, utworzonej na podstawie odrębnych przepisów.

Z dniem 01.01.2002r. w związku ze zmianą art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadzoną przez art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21.11.2001r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 134, poz. 1509) zostały zlikwidowane odliczenia od podatku wydatków mieszkaniowych określone w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2001r. tzn. zniesiona została tzw. duża ulga budowlana.

Jednocześnie w art. 4 ust. 2 w/wym. ustawy z dnia 21 listopada 2001r. określono, iż podatnikom, którzy w latach 1997-2001 nabyli prawo do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na cele określone w art. 27 ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przed dniem 1 stycznia 2002r. przysługuje na zasadach określonych w tej ustawie prawo do odliczenia od podatku dalszych wydatków na kontynuację danej inwestycji - poniesionych od dnia 1 stycznia 2002r. do dnia 31 grudnia 2004r.

Stan faktyczny przedmiotowej sprawy wynikający z wniosku z dnia 18.10.2006r. wskazuje, że Pani xxxxxxxx w latach 1997-1998 korzystała z odliczenia wydatków poniesionych na spłatę zadłużenia z tytułu zaciągniętych przez spółdzielnie mieszkaniowe kredytów na budownictwo mieszkaniowe, tj. z odliczenia od podatku określonego w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - wydatki na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej.

Dnia 10 września 2002r. Pani xxxxxxxxxxx wspólnie z mężem nabyła nieruchomość położoną w xxxxxxxxxx. W dniu 15.12.2003r. Małżonkowie uzyskali decyzję pozwolenie na budowę i ponosili wydatki z tytułu budowy budynku mieszkalnego.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie mając na uwadze wyżej przedstawiony stan faktyczny i prawny stwierdza, że Pani xxxxxxxx nie przysługuje prawo do kontynuacji ulgi podatkowej polegającej na odliczeniu od podatku wydatków dotyczących budowy budynku mieszkalnego poniesionych od dnia zakupu działki pod budowę budynku mieszkalnego do dnia 31.12.2004r., gdyż Podatnik w latach 1997-2001 nie nabył prawa do odliczenia od podatku wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego tj. odliczenia od podatku określonego w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2002r., gdyż nie realizował w tym okresie inwestycji związanej z budową budynku mieszkalnego.

Art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2001r., który gwarantuje podatnikom zachowanie praw do nabytych przez nich w latach 1997-2001 odliczeń ma zastosowanie tylko do podatników, którzy w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2004r. ponieśli wydatki na cele określone w art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. a) - f) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1.01.2002r., ale wydatki te dotyczyły kontynuacji danej inwestycji.

Przez sformułowanie "kontynuacja danej inwestycji" należy rozumieć ponoszenie dalszych wydatków po dniu 31.12.2001r. na inwestycje rozpoczęte przed dniem 1 stycznia 2002r., a więc bez zmiany tytułu ulgi.

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie każdy z rodzajów wydatków mieszkaniowych objętych tzw. "dużą ulgą budowlaną" wymienionych w art. 27a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31.12.2001r. jest inwestycją odrębną od pozostałych, na co wskazuje zamieszczenie ich odpowiednio pod lit. od a) do f) pkt 1 ust. 1 art. 27a w/w ustawy.

Oznacza to, że rozpoczęcie jednej z w/w inwestycji np. wniesienie wkładu budowlanego lub mieszkaniowego do spółdzielni mieszkaniowej przed dniem 01.01.2002r. uprawnia do odliczenia od podatku dalszych wydatków ponoszonych tylko z tego tytułu od dnia 01.01.2002r. do dnia 31.12.2004r.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uważa, że organ pierwszej instancji prawidłowo w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego stwierdził, że Pani xxxxxxxxxx nie przysługuje prawo do odliczenia wydatków z tytułu budowy budynku mieszkalnego poniesionych na ten cel do końca 2004r., a przedstawione przez Podatnika w zażaleniu argumenty odnoszące się do spornej kwestii nie zasługują na uwzględnienie.

Dodać należy, iż stanowisko Podatnika w zakresie nabycia prawa do kontynuowania odliczeń wydatków poniesionych na budowę budynku mieszkalnego nie znajduje potwierdzenia w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004r. Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu, w którym poinformował, że jeśli Pani xxxxxxxxx nabyła prawo do odliczenia od podatku wydatków na wkład budowlany/mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej przed 01.01.2002r. to na mocy art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 21.11.2001r. przysługuje Jej prawo do odliczenia od podatku wydatków na kontynuację danej inwestycji poniesionych od 01.01.2002r. do 31.12.2004r.

W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie stanowisko organu podatkowego zawarte w piśmie z dnia 5 kwietnia 2004r. jest tożsame z interpretacją będącą przedmiotem postanowienia z dnia 10.11.2006r.

W świetle powyższego Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznaje za prawidłowe stanowisko Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu zawarte w zaskarżonym postanowieniu i nie znajduje przesłanek do jego zmiany.

Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka jak w sentencji decyzji.

Decyzja niniejsza jest ostateczna i zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) nie służy od niej odwołanie w postępowaniu podatkowym.

Stosownie do art. 54 § 1 ustawy z dnia 30.08.2002rnie przysługuje prawo wniesienia skargi spełniającej wymogi określone w art. 57 w/w ustawy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Wydział VIII Zamiejscowy w Radomiu, ul. Słowackiego 7, 26-600 Radom za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Radomiu, ul. Struga 26/28, 26-600 Radom, w dwóch egzemplarzach, w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 § 1 w/w ustawy.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY