Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy sprzedaż nieruchomości nabytej częściowo w drodze spadku i zniesienia współwłasności będzie podlegać opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym?

sygnatura: PD-2/41170-6/07

autor: Izba Skarbowa w Krakowie

data: 2007-02-12

słowa kluczowe:dział spadku, nabycie

DECYZJA

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, działając na podstawie przepisów art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) zmienia z urzędu postanowienie wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków - Nowa Huta z dnia 06.12.2006 r. Nr PD­4/415/97/06 w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 10.10.2006 r. (10.10.2006 r. data wpływu) Pani ... zwróciła się do organu I-szej instancji z wnioskiem o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. W złożonym wniosku podaje, iż na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 26.11.2002 r. Sygn. akt Ins 2034/02/K nabyła udział w 1/3 części w stosunku do całości spadku po zmarłej matce Pani ... .

W skład majątku spadkowego wchodziły udziały wynoszące po /2 części w następujących nieruchomościach:
- działka nr ... o pow. 0,1400 ha położona w miejscowości ..,
- lokal mieszkalny nr ... o pow. użytkowej 37,33 m kw. Położony w ....

Następnie umową z dnia 26.03.2003 r. Rep.A nr .../2003 spadkobiercy dokonali częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności w ten sposób że
- całą przedmiotową nieruchomość oznaczoną jako działka nr ... nabyła Pani ... wraz z bratem na współwłasność w udziałach wynoszących po ... w stosunku do jej całości,
- cały przedmiotowy lokal mieszkalny nr ... stanowiący odrębną nieruchomość nabył ojciec Pani ....

Obecnie Pani J... wraz z bratem zamierza sprzedać nabytą nieruchomość.

Zdaniem podatniczki przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w wyżej opisanej nieruchomości stanowiącej działkę nr ... położoną w miejscowości ... nie będzie podlegać opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Nowa Huta wydał postanowienie z dnia 06.12.2006 r. Nr PD-4/415/97/06 uznając, iż stanowisko Podatniczki w zakresie nie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nie jest prawidłowe.

Organ I-szej instancji powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.d) ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stwierdził, iż wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości określonych w art. 10 ust. l pkt 8 w całości jeżeli ich nabycie nastąpiło w drodze spadku lub darowizny.

Natomiast zdaniem organu I-szej instancji nabycie nieruchomości i praw majątkowych w drodze działu spadku w części przekraczającej udział spadkowy, nie stanowi nabycia w drodze spadku w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem zwolnieniem objęte będą wyłącznie przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości bądź praw majątkowych, które odpowiadają udziałowi w spadku.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie po zapoznaniu się ze stanem faktycznym w sprawie zważył co następuje:
Dział spadku służący zniesieniu wspólności majątku spadkowego został uregulowany w Księdze Czwartej Kodeksu Cywilnego. Obejmuje prawa i obowiązki spadkobiercy, mające charakter cywilnoprawny, w tym art. 1036, stanowiącego, że spadkobierca za zgodą pozostałych spadkobierców może rozporządzać udziałem w przedmiocie należącym do spadku, przy czym w przypadku braku zgody któregokolwiek z pozostałych spadkobierców rozporządzenie jest bezskuteczne tylko 0 tyle, o ile naruszałoby uprawnienia przysługujące temu spadkobiercy na podstawie przepisów o dziale spadku. Nie można więc zakładać, że nabycie przedmiotów należących do spadku przez jednego ze spadkobierców w drodze działu spadku (umownego lub sądowego) nie nastąpiło w drodze spadku.

Wskutek działu spadku poszczególni spadkobiercy stają, się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Spadkobierca który nabył prawo do spadku stwierdzone prawomocnym postanowieniem sądu, jest zobowiązany do uiszczenia podatku od spadków i darowizn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. Nr 16 poz. 89 z 1997 r. ze zm. ). Obowiązek w tej mierze powstaje z chwilą przyjęcia spadku przy nabyciu w drodze dziedziczenia. Wskutek działu spadku poszczególni spadkodawcy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Do chwili działu ponoszą solidarną odpowiedzialność za długi spadkowe. Od chwili działu spadku spadkobiercy ponoszą już samodzielnie odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości przypadających im udziałów.

Nie można zatem pojęcia ? nabycie w drodze spadku" o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 321it. d) w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ograniczać do nabycia własności rzeczy i praw majątkowych, z którym ustawodawca łączy powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku jest wiążące dla organu podatkowego przy ustalaniu podatku od spadków i darowizn tak co do kręgu nabywców, jak i wielkości ich udziałów w spadku co zobowiązuje spadkobierców do uiszczenia podatków od spadków i darowizn.

Dla zwolnienia przychodów podatnika pozostaje natomiast bez znaczenia, czy uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości czy praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli wykaże ich nabycie w całości w drodze działu spadku, w miejsce określonej dotąd części ułamkowej.

Należy więc pod pojęciem ?nabycie w drodze spadku" rozumieć nabycie na podstawie postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku jak i nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego w drodze działu spadku.

Zatem w opisanym stanie faktycznym, sprzedaż nieruchomości nabytej w drodze działu spadku jest wolna od podatku dochodowego, a stanowisko wyrażone przez, podatniczkę we wniosku z dnia 10.10.2006 r. należy uznać za prawidłowe.

W związku z powyższym orzeczono jak na wstępie.

Powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Zmiana lub uchylenie postanowienia wywiera skutek począwszy od rozliczenia podatku za miesiąc następujący po miesiącu, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi, a gdy zmiana lub uchylenie postanowienia dotyczy podatków rozliczanych za rok podatkowy - począwszy od rozliczenia podatku za rok następujący po roku, w którym decyzja została doręczona podatnikowi, płatnikowi lub inkasentowi.

Na decyzję niniejszą służy prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY