Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: Nr PB I- 1/4150/IN ? 16/IUSŁ- B/07/JN

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-02-21

słowa kluczowe:podatek liniowy

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty z dnia 16.01.2007 r. Nr I USBI ? 2/415 ? 4/07.

Wnioskiem z dnia 16.11.2006r. uzupełnionym pismami złożonymi w dniach 12.12.2006r. i 15.01.2007r., wystąpiła Pani do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Z informacji zawartych w złożonym w dniu 16.11.2006r. wniosku oraz złożonym w dniu 15.01.2007r. uzupełnieniu tego wniosku wynika, iż jest Pani zatrudniona w firmie X na stanowisku dyrektora finansowego. Do obowiązków Pani należy:

 • współpraca z biurem rachunkowym, polegająca na przygotowywaniu dokumentów, dopilnowaniu ich terminowego przekazywania oraz udzielania wyjaśnień dotyczących spraw związanych z dokumentami księgowymi
 • współpraca z kancelarią biegłych rewidentów (w przypadku badania bilansu)
 • kontrola wszystkich dokumentów finansowo-księgowych i odpowiedzialność za ich poprawne wystawianie przez X
 • realizacja budżetu firmy
 • kontrola kosztów i odpowiedzialność za ich realizację zgodnie z budżetem firmy
 • sporządzanie analiz finansowych
 • nadzór nad inwentaryzacją
 • kontrola dokumentów obrotu magazynowego i prac magazynu
 • nadzór i odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie kasy firmy
 • prowadzenie akt pracowniczych, sporządzanie listy płac
 • windykacja należności
 • ustalanie limitów kredytowych,
 • zabezpieczenie transakcji
 • współpraca z kancelarią prawną
 • kontakty z bankiem
 • prowadzenie innych spraw formalno -prawnych

Od stycznia 2007 roku zamierza Pani prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych również na rzecz obecnego pracodawcy.
Świadcząc usługi księgowe dla obecnego pracodawcy nadal będzie Pani pozostawała w stosunku pracy wykonując dotychczas powierzone obowiązki.
Zdaniem Pani w roku 2007 może Pani korzystać z opodatkowania 19% podatkiem liniowym, dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej.

Postanowieniem z dnia 16.01.2007r. Nr I USBI-2/415?4/07 Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź ? Bałuty uznał stanowisko Pani za prawidłowe.

Zdaniem Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty czynności związane z działalnością gospodarczą polegajace na usługowym prowadzeniu ksiag rachunkowych nie pokrywają się z czynnościami jakie będzie Pani wykonywała w ramach stosunku pracy, dlatego też może Pani skorzystać z opodatkowania na zasadach okreslonych w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W wyniku analizy materiału zgromadzonego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje.

Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
W myśl art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiotowej sprawie dla rozstrzygnięcia przedstawionej kwestii nie został dostatecznie ustalony stan faktyczny.

W myśl art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c. W tym przypadku są obowiązani do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania, a jeżeli podatnik rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego- do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.
Zgodnie z art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników o których mowa w art. 9 a ust. 2 (...) wynosi 19 % podstawy obliczenia podatku. Deklarując wybór 19% podatku liniowego podatnik musi jednak uwzględnić, iż w myśl art. 9a ust. 3, jeżeli uzyska z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

 1. wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
 2. wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy (...) traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest obowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek.

Zgodnie z powyższym, możliwość opodatkowania dochodu z działalności w sposób określony w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyłączona w stosunku do podatników, którzy uzyskują przychód z działalności gospodarczej z tytułu świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy i usługi te są tożsame z czynnościami, które podatnik lub przynajmniej jeden z jego wspólników, wykonywał na rzecz tegoż pracodawcy w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym ten rok w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy.
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż nadal będzie Pani pozostawała w stosunku pracy z dotychczasowym pracodawcą.
Zgodnie ze stanowiskiem organu pierwszej instancji może Pani skorzystać z opodatkowania na zasadach określonych w art. 30c w./wym. ustawy o podatku dochodowym, z uwagi na to, iż czynności związane z działalnością gospodarczą polegające na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych nie pokrywają się z czynnościami jakie będzie Pani wykonywała w ramach stosunku pracy.
Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej należy zauważyć, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika jakie czynności wchodziłyby w zakres prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej, tj. usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jest to szczególnie istotna kwestia do wyjaśnienia bowiem, do zakresu czynności wykonywanych przez Panią w ramach stosunku pracy należy nadzór (kontrola) dokumentów finansowo-księgowych i odpowiedzialność za ich poprawne wystawianie przez firmę a zatem prowadzenie przez Panią w/w działalności gospodarczej mogłoby prowadzić do nadzoru nad samym sobą, co jest niedopuszczalne.
Mając na uwadze powyższe oraz w/w przepis ustawy o podatku dochodowym zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej należy wskazać, iż dopiero wyczerpujące określenie stanu faktycznego w przedmiocie wykonywanych czynności w ramach prowadzonej przez Panią działalności gospodarczej umożliwi dokonanie przez organy podatkowe właściwego rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie.

Mając na uwadze, iż wyżej zakreślone informacje są niezbędne do udzielenia wiążącej interpretacji, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY