Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

sygnatura: PB I-1/4150/IN ? 284/06/US Piotrków Tryb./AS

autor: Izba Skarbowa w Łodzi

data: 2007-01-11

słowa kluczowe:opodatkowanie dochodów, przychód, usługi finansowe, zabezpieczenie

Działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ? Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi uchyla postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15.11.2006r. Nr US I/1-415/16d/2006.

Wnioskiem z dnia 23.08.2006r. (złożonym w dniu 31.08.2006r.), uzupełnionym pismami złożonymi w dniach 26.10.2006r. i 13.11.2006r., wystąpił Pan do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim o dokonanie interpretacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.
Wątpliwości powstały na tle następującego stanu faktycznego:
Z treści przedłożonego wniosku wynika, iż jest Pan właścicielem nieruchomości położonej w miejscowości X, nieruchomość stanowi współwłasność małżeńską. Na terenie tej nieruchomości znajduje się pałacyk, w chwili obecnej pałacyk stoi pusty i nie jest w nim prowadzona żadna działalność gospodarcza, nie jest on też wynajmowany.
Jenocześnie wskazał Pan, iż prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca podatek liniowy i jest podatnikiem VAT. Również Pana żona prowadzi działalność gospodarczą, z której opłaca podatek liniowy i jest podatnikiem VAT.
Podał Pan także, iż rozpoczął współpracę z firmą, która przewozi towar akcyzowy. Firma ta aby móc przewozić towar akcyzowy potrzebuje zabezpieczenia. Takiego zabezpieczenia może dokonać firma ubezpieczeniowa lub inny podmiot. Podkreślił Pan, iż udzielił takiego zabezpieczenia nie jako firma, ale jako osoba prywatna na swoim prywatnym majątku - pałacyk, który stanowi współwłasność małżeńską. Za udzielenie takiego zabezpieczenia wskazał Pan, że wystawia Pan faktury VAT ze stawką 22 % co miesiąc, wpisując jako nazwa usługi zabezpieczenie finansowe na majątku własnym. Pieniądze jak Pan podał za wykonaną usługę otrzymuje Pan w ciągu 14 dni na prywatne konto.
Według Pana usługa zabezpieczenia nie jest w żaden sposób związana z Pana działalnością gospodarczą, nie jest też wpisana do ewidencji gospodarczej jako przedmiot Pana działalności.
Do wniosku załączył Pan umowę zlecenie, z treści której wynika, iż Pan jako zleceniobiorca oświadcza, że jako osoba fizyczna posiada majątek, na którym ustanowił hipotekę kaucyjną na rzecz Urzędu Celnego w celu umożliwienia zleceniodawcy otrzymania zabezpieczeń akcyzowych.

W związku z powyższym skierował Pan następujące zapytania:

 • na jakim formularzu podatkowym powinien Pan pokazać ten dochód i kiedy
 • jaki podatek powinien Pan zapłacić, liniowy czy progresywny i kiedy
 • kiedy powstaje obowiązek podatkowy - w dacie wystawienia, czy w terminie płatności
 • czy jest to dochód tylko Pana, czy jednocześnie też żony
 • czy można obliczając dochód z tego źródła uwzględnić koszty, tj. remonty pałacyku i inne koszty eksploatacji ponoszone w celu utrzymania budynku w niezmienionym stanie technicznym, tak aby wartość zabezpieczenia była prawdziwa.  Postanowieniem z dnia 15.11.2006r. Nr US I/1-415/16d/2006 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim uznał za nieprawidłowe stanowisko Pana, według którego dochód z tytułu udzielenia zabezpieczenia należy opodatkować wg skali podatkowej w zeznaniu rocznym PIT-37 jako inne źródła.

  W pozostałym zakresie organ pierwszej instancji zajął stanowisko odrębnymi postanowieniami.

  Według Pana dochód z tytułu udzielenia zabezpieczenia należy opodatkować przy zastosowaniu skali podatkowej i wykazać w zeznaniu rocznym w PIT-37 w pozycji inne źródła.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim w ww. postanowieniu nie podzielił Pana stanowiska, wskazując co następuje.Zgodnie z art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
  Organ podatkowy pierwszej instancji podkreślił, iż decydujące dla zaliczenia przychodu do danej kategorii źródeł ma przedmiotowe i funkcjonalne powiązanie danego rodzaju przychodu ze źródłem jego uzyskania bez względu na to czy osoba ta jest podmiotem gospodarczym oraz czy działalność w zakresie wykonywania usług zabezpieczenia finansowego została wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.
  W ocenie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim świadczenie usług zabezpieczenia finansowego należy zakwalifikować jako przychód z działalności gospodarczej. Argumentując powyższe stanowisko wskazano, iż o tym że będzie to działalność gospodarcza decydują cechy charakterystyczne dla działalności, takie jak cele zarobkowe, prowadzenie jej na własny rachunek, a także powtarzalność podejmowanych działań, podporządkowanie zasadzie racjonalnego gospodarowania oraz uczestnictwo w obrocie gospodarczym.
  W myśl art. 10 ust. 1 pkt 3 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
  Mając na uwadze, iż zgodnie z treścią wniosku z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opłaca Pan podatek wg zasad określonych w art. 30c tj. wg 19% liniowej stawki podatku, organ pierwszej instancji wskazał, iż właściwą stawką opodatkowania dochodu osiągniętego z tytułu udzielenia zabezpieczenia jest 19% liniowa stawka podatku. Jako podstawę podjętego rozstrzygnięcia wskazano art. 30c ust. 1 powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym podatek dochodowy od dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych przez podatników, o których mowa w art. 9a ust. 2, z zastrzeżeniem art. 29, 30, 30d i art. 44 ust. 4, wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W konsekwencji przywołano przepis art. 45 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1a pkt 2 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którymi podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8, w tym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w art. 30c.
  Zdaniem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim przychody uzyskane przez Pana z wykonywanych usług nie można zaliczyć do przychodów z innych źródeł, bowiem do przychodów z innych źródeł zalicza się przychody ze źródeł nie wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

  Podsumowując w ocenie organu pierwszej instancji przychody z tytułu świadczenia przez Pana usług zabezpieczenia finansowego należy doliczyć do przychodów z działalności gospodarczej i w ciągu roku podatkowego wykazać w deklaracjach o wysokości dochodu osiągniętego od początku roku na druku PIT-5L, a po zakończeniu roku podatkowego dochód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczyć na zasadach określonych w art. 30c ustawy, tj. opodatkować stawką 19% w zeznaniu rocznym o wysokości uzyskanego dochodu (poniesionej straty) na druku PIT-36L do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.  W wyniku analizy materiału zgromadzonego w sprawie oraz obowiązujących przepisów prawa podatkowego Dyrektor Izby Skarbowej zauważa, co następuje.
  Stosownie do dyspozycji art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), organ odwoławczy w drodze decyzji uchyla postanowienie wydane przez naczelnika urzędu skarbowego, jeżeli postanowienie rażąco narusza prawo, orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym także jeżeli niezgodność z prawem jest wynikiem zmiany przepisów.
  W myśl art. 14 a § 2 ustawy Ordynacja podatkowa składając wniosek, podatnik, płatnik lub inkasent jest obowiązany do wyczerpującego przedstawienia stanu faktycznego oraz własnego stanowiska w sprawie.
  W ocenie Dyrektora Izby Skarbowej zgromadzony materiał dowodowy nie jest wystarczający dla rozstrzygnięcia przedstawionej kwestii.
  Zgodnie ze stanowiskiem organu pierwszej instancji przychody z podjętych przez Pana czynności w zakresie świadczenia usług zabezpieczenia finansowego należy zakwalifikować do przychodów z działalności gospodarczej, z uwagi na cechy podjętych czynności, w tym powtarzalności podejmowanych działań. Jednakże w ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej należy zauważyć, iż z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego nie wynika aby zawarł Pan więcej aniżeli jedną umowę w przedmiotowym zakresie, co świadczyłoby o charakterze, podjętych przez Pana działań, określonym przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim w rozpatrywanym postanowieniu z dnia 15.11.2006r.
  W myśl art. 5a pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r Nr 14, poz. 176 ze zm.) za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się działalność zarobkową wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły, prowadzoną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-9.
  Mając na uwadze powyższy przepis zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej należy wskazać, iż dopiero wyczerpujące określenie stanu faktycznego w przedmiocie liczby zawieranych przez Pana umów we wskazanym we wniosku zakresie umożliwi dokonanie przez organy podatkowe kwalifikacji przychodów uzyskiwanych przez Pana z tytułu świadczonych usług zabezpieczenia finansowego. W ocenie Dyrektora tut. Izby Skarbowej powyższe jest koniecznym dla podjęcia rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, bowiem w sytuacji zawarcia przez Pana umów we wskazanym zakresie przychody uzyskane z tego tytułu można zakwalifikować zgodnie z oceną Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim do dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej. W takim stanie rzeczy, tj. przy podejmowaniu tego rodzaju umów o świadczenie usług zabezpieczenia finansowego czynności te mogłyby nosić znamiona działalności gospodarczej w tym przedmiocie, bowiem charakteryzowałyby je działania podejmowane w sposób ciągły i zorganizowany. Natomiast podpisanie tylko jednej takiej umowy nie może rodzić skutków prawnych opisanych w ww. postanowieniu, bowiem tak podjęta czynność nie ma charakteru działalności gospodarczej, z uwagi na fakt, iż nie można przypisać jej cech tej działalności.

  Dodatkowo wyjaśnienia wymaga fakt, wystawienia przez Pana faktur VAT, w świetle jednoznacznego Pana stwierdzenia, że ?udzielił takiego zabezpieczenia nie jako firma, ale jako osoba prywatna na swoim prywatnym majątku?.

  Mając na uwadze, iż wyżej zakreślone informacje są niezbędne do udzielenia wiążącej interpretacji, orzeczono jak w sentencji niniejszej decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY