Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy opłatę wstępną związaną z zawartą umową leasingu należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w momencie jej poniesienia?

sygnatura: BI/4117-0005/07

autor: Izba Skarbowa w Gdańsku

data: 2007-01-31

słowa kluczowe:koszty uzyskania przychodów, opłata wstępna, umowa leasingu

Decyzja

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pana ...na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Bytowie z dnia 21 listopada 2006r. Nr UBPII/415-16/P/06 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

  • uznając, że zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie utrzymuje się w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 25 września 2006r. (uzupełnionym w dniu 20.10.2006r.) Podatnik zwrócił się do Naczelnika Urzędu Skarbowego o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Podatnik w ramach prowadzonej działalności gospodarczej zawarł umowę leasingu operacyjnego, dotyczącą użytkowania maszyny do gięcia drutu o wartości 141.000 Euro. Umowa została zawarta na okres 60 miesięcy i w tym czasie przedmiot leasingu będzie stanowił własność finansującego jako jego składnik majątkowy. Podatnik zgodnie z zawartą umową leasingu zobowiązany został do zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 10% wartości maszyny oraz 60 miesięcznych rat leasingowych w wysokości po 1,4830% wartości maszyny.

Wątpliwości Podatnika dotyczyły możliwości zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów opłaty wstępnej w wysokości 10% wartości maszyny w momencie poniesienia tego wydatku.

Zdaniem Podatnika opłata wstępna w wysokości 10% wartości przedmiotu leasingu będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu w momencie jej poniesienia.

Postanowieniem z dnia 21 listopada 2006r. Nr UBPII/415-16/P/06 Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko Podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku jest prawidłowe, w uzasadnieniu wskazując, że w przypadku, gdy umowa leasingu spełnia warunki określone w art. 23b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?to korzystający ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów poniesione koszty związane z wpłatą opłaty wstępnej, dotyczącej przedmiotu zawartej umowy leasingowej?.

Korzystając z przysługującego prawa Podatnik wniósł zażalenie na powyższe postanowienie stwierdzając, że pomimo potwierdzenia stanowiska przedstawionego we wniosku Naczelnik Urzędu Skarbowego przyjął błędne ustalenia faktyczne. Niezrozumiałe jest dla Podatnika stwierdzenie w uzasadnieniu postanowienia, że prowadzi on działalność gospodarczą, w której przychody i koszty uzyskania przychodów ewidencjonowane są w podatkowej księdze przychodów i rozchodów, bowiem od stycznia 2001r. prowadzi on księgi rachunkowe i o tym fakcie Naczelnik Urzędu Skarbowego został w stosownym czasie powiadomiony. W ocenie Podatnika rozważania Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące możliwości ujęcia w kosztach uzyskania przychodu opłaty wstępnej są bezcelowe, bowiem przytoczony we wniosku art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. jednoznacznie wskazuje na taką możliwość w przypadku, gdy umowa leasingu spełnia określone w tym artykule warunki. Dla Podatnika prowadzącego księgi rachunkowe ważna jest natomiast odpowiedź czy opłatę wstępną można ująć w kosztach uzyskania przychodów jednorazowo, w momencie jej poniesienia czy też należy ten wydatek rozliczyć w czasie.

W ocenie Podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu nie odpowiedział na pytanie zadane we wniosku z dnia 25 września 2006r.

Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku po rozpatrzeniu zażalenia stwierdza, co następuje:

Na wstępie zauważa się, że przedmiotowa interpretacja wydana jest w stanie prawnym obowiązującym w 2006r.

Zgodnie z treścią art. 22 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) ? w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006r. ? kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Kwestie dotyczące ujęcia w kosztach uzyskania przychodów wydatków związanych z umowami leasingu zostały przez ustawodawcę uregulowane w art. 23a-23l ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Zgodnie z treścią art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ilekroć w rozdziale jest mowa o umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na mocy której jedna ze stron, zwana dalej "finansującym", oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków na warunkach określonych w ustawie drugiej stronie, zwanej dalej "korzystającym", podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty.

Jak wynika z art. 23b ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2, jeżeli umowa ta spełnia następujące warunki:

  1. została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości, oraz
  2. suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

W związku z powyższym, jeżeli zawarta umowa leasingu spełnia określone w art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. warunki oraz leasingobiorca w dniu jej zawarcia nie korzysta ze zwolnień wymienionych w art. 23b ust. 2 tej ustawy - wówczas może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie poniesione koszty związane z przedmiotem umowy leasingu, w tym także wydatek związany z uiszczeniem opłaty wstępnej.

Ponieważ art. 23b ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. nie precyzuje, w którym momencie korzystający winien zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynikające z umowy leasingu opłaty - zatem rozstrzygając te kwestie należy brać pod uwagę ogólne zasady potrącania kosztów uregulowane w art. 22 ust. 4 - 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r.

Stosownie do treści art. 22 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. koszty uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, są potrącane tylko w tym roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Jak wynika natomiast z treści art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. u podatników prowadzących księgi rachunkowe (handlowe) koszty uzyskania przychodów objętych tymi księgami są potrącane tylko w tym roku podatkowym, którego dotyczą, tj. są potrącalne także koszty uzyskania poniesione w latach poprzedzających rok podatkowy, lecz dotyczące przychodów roku podatkowego oraz określone co do rodzaju i kwoty koszty uzyskania, które zostały zarachowane, chociaż ich jeszcze nie poniesiono, jeżeli odnoszą się do przychodów danego roku podatkowego, chyba że zarachowanie ich nie było możliwe; w tym wypadku są one potrącalne w roku, w którym zostały poniesione.

Wstępna opłata leasingowa (tzw. czynsz inicjalny) jest na ogół uiszczana jednorazowo przy podpisywaniu umowy leasingu, przed wydaniem przedmiotu leasingu. Ma ona charakter opłaty samoistnej nieprzypisanej do poszczególnych rat leasingowych, zaś jej poniesienie jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia realizacji umowy leasingu.

Jeżeli więc opłata wstępna nie jest przypisana do określonych w umowie leasingu rat oraz nie można bezpośrednio i funkcjonalnie powiązać jej z konkretnymi przychodami ? korzystający powinien ująć wstępną opłatę leasingową w kosztach uzyskania przychodów w dacie faktycznego poniesienia tego wydatku.

Jednocześnie Dyrektor tut. Izby Skarbowej wyjaśnia, co następuje:

Podatnik w złożonym w dniu 9.10.2006r. wniosku z dnia 25.09.2006r. oraz jego uzupełnieniu z 17.10.2006r. zadał pytanie dotyczące momentu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów uiszczonej opłaty wstępnej w związku z zawartą umową leasingu stwierdzając, że jego zdaniem opłata ta powinna zostać zaliczona do kosztów podatkowych w momencie jej poniesienia. Aczkolwiek Naczelnik Urzędu Skarbowego w wydanym postanowieniu nie odniósł się do charakteru opłaty wstępnej i możliwości jej jednorazowego zaliczenia w koszty uzyskania przychodów to jednak w sentencji postanowienia z dnia 21.11.2006r. potwierdził prawidłowość stanowiska Podatnika w sprawie. W tej sytuacji nieprawidłowe wskazanie w uzasadnieniu tego postanowienia ewidencjonowania przez Podatnika przychodów i kosztów uzyskania przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów (zamiast w księdze rachunkowej) pozostaje bez wpływu na rozstrzygnięcie dokonane w przedmiotowej sprawie.

Ponadto, w treści uzasadnienia postanowienia Naczelnik Urzędu Skarbowego cytując art. 23a pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. popełnił oczywistą omyłkę i posłużył się zapisem ?art. 23a ust. 1 b?.

Reasumując Dyrektor tut. Izby Skarbowej stwierdza, że w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym brak jest podstaw do zmiany bądź uchylenia postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 21 listopada 2006r. Nr UBPII/415-16/P/06.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY