Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IPB2/4117-47/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-12-01

słowa kluczowe:pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, wynagrodzenia, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 25.09.2006 r. wniesionego przez pana ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w ... z dnia 14.09.2006 r. nr ... stwierdzające, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku z dnia 06.07.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, pochodzących ze środków bezzwrotnej pomocy, uzyskanych z tytułu realizacji celów objętych tą pomocą na podstawie umowy o pracę, jest nieprawidłowe
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 05.07.2006 r. w Urzędzie Skarbowym w ... pan.... złożył wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej.
Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że podatnik jest pracownikiem firmy S... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, bezpośrednio zatrudnionym przy realizacji budowy autostrady A-2 na odc. Konin - Koło - Dąbie.
Kontrakt ten jest realizowany na podstawie umowy zawartej z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad przez Konsorcjum S... AG / MOTA-ENGIL - odcinek Konin - Koło oraz S... AG / MOTA-ENGIL /HERMAN KIRCHNER GmbH - odcinek Koło - Dąbie.
Firma S... AG z siedzibą w Kolonii (Niemcy), jako firma "matka" zleciła realizację całego zadania firmie "córce" S... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (umowa z dnia 02.08.2004 r. nr ... dot. odc. Konin - Koło i umowa z dnia 02.08.2004 r. nr ... dot. odc. Koło - Dąbie).

Na podstawie Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29 grudnia 2004 r. projekt "Budowa autostrady A2, odcinek Konin - Dąbie - Emilia" otrzymał pomoc w ramach Funduszu Spójności w wysokości 82% wartości projektu (bezzwrotna pomoc). Spółka S..., jako bezpośredni wykonawca robót otrzymała środki pomocowe przekazane przez ich dysponenta - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Do wniosku dołączono pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu z dnia 08.03.2006 r. znak: .... .
W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny podatnik zadał pytanie: czy uzyskane dochody w związku z bezpośrednią realizacją programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem podatnika, uzyskane przez niego dochody wynikające z umowy o pracę w części faktycznie sfinansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy, tj. w 82%, winny być zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Postanowieniem z dnia 14.09.2006 r. nr ... Naczelnik Urzędu Skarbowego w ... stwierdził, że stanowisko podatnika przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.
Pismem z dnia 25.09.2006 r. pan .... wniósł zażalenie na w/w postanowienie, w którym wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia. Podatnik powołał się na zwroty podatku w wysokości 82% przyznane decyzjami naczelników urzędów skarbowych dla jego współpracowników z Poznania, Kostrzynia i Inowrocławia.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z powyższego przepisu wynika, iż tylko dochody otrzymywane w związku z umową o pracę zawartą z podmiotem, który "pierwszy" otrzymał środki z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a której przedmiotem jest bezpośrednia realizacja celu programu, spełniają przesłanki do zastosowania omawianego zwolnienia.
Ponadto, aby uznać otrzymywane przez podatnika wynagrodzenie za wolne od podatku dochodowego, winno ono pochodzić z rachunku beneficjenta (bezpośredniego wykonawcy), na którym ulokowane są wyłącznie środki pomocowe, a zatem musi ono pochodzić wprost ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej, a nie z jakichkolwiek środków będących w dyspozycji pracodawcy.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że firma S... AG z siedzibą w Kolonii, jako członek konsorcjum firm, które zawarły umowę na realizację budowy autostrady A2 z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jako firma " matka" na podstawie odrębnych umów z dnia 02.08.2004r., zleciła realizację całego zadania firmie "córce" S... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pracodawcy podatnika.
Ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych korzystają dochody uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wolne od podatku są dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc.
Treść zwolnienia, o którym mowa w cyt. wyżej przepisie prowadzi do wniosku, iż w przypadku osób prawnych ze zwolnienia z opodatkowania korzysta tylko jedna kategoria podmiotów, tj. bezpośredni beneficjent bezzwrotnej pomocy.
Ponieważ przepis niniejszy nie zawiera regulacji odpowiadającej postanowieniom art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie ma podstaw prawnych dla objęcia jego dyspozycją każdego następnego wykonawcy lub podwykonawcy działających na zlecenie bezpośredniego, czyli pierwszego beneficjenta pomocy.
Zatem zwolnieniem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 23 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie są objęte dochody podwykonawców działających na zlecenie bezpośredniego beneficjenta pomocy.
W niniejszym przypadku pracodawca podatnika firma S... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie jest bezpośrednim beneficjentem pomocy i stroną umowy jej dotyczącej.
Jak wynika ze stanu faktycznego w konsorcjach wykonawczych na w/w kontraktach i stroną umowy zawartej z dysponentem środków pomocowych tj. Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, jest firma S... AG z siedzibą w Kolonii. Natomiast pracodawca podatnika firma S... Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pełni w tym przypadku rolę podwykonawcy, który działa na zlecenie bezpośredniego beneficjenta pomocy uzyskanej za pośrednictwem Konsorcjum firm, do którego należy.
Wobec powyższego, otrzymane przez podatnika dochody z tytułu zatrudnienia przy budowie autostrady w w/w firmie nie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W świetle obowiązujących przepisów stanowisko reprezentowane przez wnioskodawcę należy uznać za nieprawidłowe.
Powołanie się na rozstrzygnięcia innych urzędów skarbowych dotyczące współpracowników podatnika, nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Wynikająca z przepisu art. 120 Ordynacji podatkowej zasada działania organów podatkowych na podstawie przepisów prawa, obliguje organy podatkowe do respektowania określonych prawem warunków i zbadania, czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, jego stanowisko w zakresie zwolnienia od podatku dochodowego jest prawidłowe czy nie.
Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY