Money.plFirmaAkty prawneInterpretacje podatkowe

decyzja w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy uzyskane przez podatniczkę dochody w związku z realizacją umowy o pracę są w 82% zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

sygnatura: IPB2/4117-51/06/3

autor: Izba Skarbowa w Katowicach

data: 2006-12-05

słowa kluczowe:opodatkowanie dochodu, pomoc bezzwrotna, środki pomocowe, zwolnienia przedmiotowe

D E C Y Z J A

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26.09.2006 r. wniesionego przez panią ... zam. ..., ul. ... na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Jaworznie z dnia 14.09.2006 r. Nr ... stwierdzające, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku z dnia 21.08.2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, jest nieprawidłowe
- Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach odmawia zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 21.08.2006 r., które wpłynęło do Urzędu Skarbowego w Jaworznie w dniu 24.08.2006 r. pani... złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że od 01.05.2005 r. podatniczka jest zatrudniona w firmie J... (Polska) Sp. z o.o. na podstawie umowy o pracę przy realizacji kontraktu "Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A2 Konin-Łódź, odcinek Konin (km 257+560) - Dąbie (km 303+145)" nr 2004/PL/16/C/PT/001-3 na stanowisku sekretarka-tłumacz, a od 01.04.2006 r. na stanowisku asystent techniczny personelu zagranicznego - tłumacz, z miejscem pracy Biuro Budowy Autostrady A2 odcinek Konin - Dąbie, ul. Konińska 11, Kościelec. Kontrakt ten został zawarty w dniu 28.07.2004 r. w ramach programu pomocy zagranicznej Fundusz Spójności 2004/PL/16/C/PT/001 i jest w 82% finansowany ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na podstawie Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 29.12.2004 r.

Kontrakt ten jest realizowany przez konsorcjum J... Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii - Reading RG6 1 BL, Jacobs House, London Road i J...(Polska) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, które na podstawie wygranego przetargu o zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad w/w budową, zgodnie z zawartym Kontraktem o "Zarządzanie i Nadzór nad budową Autostrady A2 Konin - Łódź, odcinek Konin (km 257+560) - Dąbie (km 303+145)", jako dostawca usługi (zarządzania i nadzoru), otrzymało środki pomocowe przekazane przez ich dysponenta - Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Podatniczka uważa, że jako osoba fizyczna bezpośrednio realizuje cel programu pomocowego, gdyż zgodnie z Warunkami Szczegółowymi Kontraktu dla budowy Autostrady A2 (Tom 2, Rozdział 3), Uzupełnienie Nr 3, Podklauzula 1.4 "Prawo i język" oraz Podklauzula 1.8 "Opieka na d dokumentami i ich dostarczanie" (kserokopia dołączona do wniosku) językiem wiążącym kontraktu, językiem komunikacji oraz całej dokumentacji i korespondencji między stronami w/w umowy jest język angielski, przy czym korespondencja i dokumentacja powinny być dwujęzyczne (w języku angielskim i polskim).
W oparciu o tak przedstawiony stan faktyczny podatniczka zadała pytanie czy uzyskane przez nią dochody w związku z realizacją umowy o pracę zawartej z J... (Polska Sp. z o.o.) na w/w kontrakcie są w 82% zwolnione z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Zdaniem podatniczki, uzyskany przez nią dochód w związku z realizacją w/w programu jest w 82% zwolniony z opodatkowania na podstawie powołanego przepisu.
Postanowieniem z dnia 14.09.2006 r. Nr .... Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaworznie stwierdził, że stanowisko podatniczki przedstawione we wniosku jest nieprawidłowe.
Pismem z dnia 26.09.2006 r. pani ... wniosła zażalenie na w/w postanowienie, w którym podtrzymuje swoje stanowisko, iż jej dochody uzyskane z tytułu pełnienia funkcji asystenta technicznego personelu zagranicznego - tłumacza, w części finansowanej ze środków bezzwrotnej pomocy (Funduszu Spójności), korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż bezpośrednio realizuje ona cel programu pomocowego.

Rozpatrując zażalenie Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdza, co następuje:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:
a) pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
b) podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.
Na podstawie powołanego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, z tak zwanych środków pomocowych, o ile dochody te spełniają łącznie dwie przesłanki, tj.:
1. środki finansowe pochodzą od podmiotów wskazanych w analizowanym przepisie i zostały przekazane na podstawie, o której mowa w tym przepisie (ustalenie zaś czy środki te pochodzą z bezzwrotnej pomocy, czy też nie - spoczywa na podatniku),
2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Ze zwolnienia, o którym mowa w w/w przepisie korzystają dochody pochodzące z bezzwrotnej pomocy uzyskane przez osoby, które zawarły umowę z bezpośrednim beneficjentem pomocy tj. podmiotem, który pierwszy otrzymał środki bezzwrotnej pomocy również w przypadku, gdy otrzymał je za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania tych środków, a przedmiot tej umowy służy bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego. W tym przypadku może to być zarówno umowa o pracę jak i umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie, o dzieło) pod warunkiem że osoby te bezpośrednio realizują cel programu pomocowego.
Słownik języka polskiego Wyd. Naukowe PWN (Wydanie VII z 1992r. str. 148) definiuje słowo bezpośrednio jako "bez jakiegokolwiek pośrednictwa; osobiście, wprost", natomiast słowo bezpośredni jako "nie mający ogniw pośrednich, dotyczący kogoś czy czegoś wprost".

Zatem istotną okolicznością wpływającą na zastosowanie zwolnienia jest charakter czynności wykonywanych przez pracownika lub zleceniobiorcę. Wynagrodzenia za czynności i prace o charakterze merytorycznym, czyli związanym bezpośrednio z realizacją celu programu pomocowego mogą być traktowane jako zwolnione z podatku w tej części w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych.
Należy jednak odróżnić czynności i prace o charakterze merytorycznym od czynności i prac o charakterze technicznym, organizacyjnym i pomocniczym. Zwolnieniu z podatku nie podlegają wynagrodzenia osób zaangażowanych jedynie pośrednio w realizację projektu, wykonujących prace o charakterze pomocniczym lub polegające na wykonywaniu typowych funkcji kierowniczych, koordynacyjnych i nadzorczych, które są niezbędne w procesie realizacji, to jednak nie stanowią bezpośredniej realizacji celu programu pomocowego.

Jak wynika z wniosku, podatniczka jest zatrudniona w firmie J... (Polska) Sp. z o.o. przy realizacji kontraktu "Zarządzanie i Nadzór nad Budową Autostrady A2 Konin-Łódź, odcinek Konin (km 257+560) - Dąbie (km 303+145)" na stanowisku asystent techniczny personelu zagranicznego- tłumacz i jej zadaniem jest między innymi:
- tłumaczenie wszelkiej dokumentacji i korespondencji kontraktowej,
- umożliwianie codziennej komunikacji pomiędzy personelem zagranicznym i miejscowym, jak również uczestnictwo w spotkaniach między przedstawicielami stron umowy, których przedmiotem jest omawianie spraw związanych z prawidłową realizacją programu pomocowego.
Biorąc pod uwagę, iż realizowany przez J... (Polska) Sp. z o.o. kontrakt dotyczy "Zarządzania i nadzoru na budową autostrady A2", wykonywane przez podatniczkę w/w czynności mają charakter pomocniczy i nie stanowią bezpośredniej realizacji celu tego kontraktu.

Ponadto zauważa się, że zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz.U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206 ze zm.) w celu realizacji Planu tworzy się:
1. sektorowe programy operacyjne;
2. regionalne programy operacyjne;
3. inne programy operacyjne;
4. strategię wykorzystania Funduszu Spójności.
Strategia wykorzystania Funduszu Spójności, stosownie do postanowień art. 8 ust. 3 i 4 w/w ustawy, jest współfinansowana z publicznych środków wspólnotowych; ponadto strategia wykorzystania tego Funduszu może być również współfinansowana ze środków prywatnych.
W myśl art. 2 pkt 11 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju, określenie publiczne środki wspólnotowe oznacza - środki finansowe pochodzące z budżetu Wspólnot Europejskich, a w szczególności z funduszy strukturalnych, o których mowa w przepisach Unii Europejskiej w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego, w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz zmieniających i uchylających niektóre rozporządzenia, rozporządzeniu w sprawie Instrumentu Finansowego Wspierania Rybołówstwa oraz rozporządzeniu ustanawiającym Fundusz Spójności, ujęte w załączniku do ustawy budżetowej (zob. załącznik nr 10), służące realizacji Narodowego Planu Rozwoju.
Dofinansowanie projektów z publicznych środków wspólnotowych - zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o Narodowym Planie Rozwoju - polega na zwrocie określonej w umowie o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust. 7, części wydatków poniesionych przez beneficjenta lub wypłacie premii.
Zatem, otrzymane dofinansowanie stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków ( w tym wydatków na wynagrodzenia osób), których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne, a nie środki bezzwrotnej pomocy, o jakich mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Mając na uwadze powyższe, otrzymane przez podatniczkę dochody nie korzystają ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
W świetle obowiązujących przepisów stanowisko reprezentowane przez podatniczkę należy uznać za nieprawidłowe.
Powołanie się na postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wniosku złożonego przez pracodawcę podatniczki firmę J... (Polska) Sp. z o.o., nie ma znaczenia w niniejszej sprawie. Wynikająca z przepisu art. 120 Ordynacji podatkowej zasada działania organów podatkowych na podstawie przepisów prawa, obliguje organy podatkowe do respektowania określonych prawem warunków i zbadania, czy w przedstawionym przez podatnika stanie faktycznym przysługuje mu ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wobec powyższego brak jest przesłanek do dokonania zmiany(uchylenia) postanowienia organu pierwszej instancji.
Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w sentencji.
Decyzja niniejsza jest ostateczna. Decyzja ta, na mocy art. 143 Ordynacji podatkowej, została wydana z upoważnienia Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach.
Służy na nią skarga (w dwóch egzemplarzach) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (adres do korespondencji: Izba Skarbowa w Katowicach - Ośrodek Zamiejscowy ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała) w terminie30 dni od dnia doręczenia decyzji.

WYSZUKIWARKA

NAJPOPULARNIEJSZE PROBLEMY